Schválený pořad a stav projednávání 38. schůze

Od 19. 12. 1995 14:00 do 20. 12. 1995 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Smlouvy - druhé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, II. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podepsaná v Paříži dne 22. února 1995 /sněmovní tisk 1982/ - druhé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní /sněmovní tisk 2008/ - prvé čtení  (přikázán)  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 2.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 11. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podepsaná v Paříži dne 22. února 1995 /sněmovní tisk 1982/ - druhé čtení  (souhlas)  

Zákony - prvé čtení

 1. 3.

  Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 1989/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 4.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k uvolnění některých objektů Ministerstva kultury   

Zákony - prvé čtení

 1. 4.

  Návrh poslanců Rudolfa Opatřila, Dalibora Štambery a Františka Kačenky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 558/1991 Sb., č. 25/1993 Sb., č. 115/1993 Sb., č. 292/1993 Sb., č. 154/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu ze dne 12.10.1994 /sněmovní tisk 1946/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 5.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny podle usnesení branného a bezpečnostního výboru č. 315/1995   

Smlouvy - prvé čtení

 1. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995 /sněmovní tisk 1991/ - prvé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 7.

  Návrh poslanců Rudolfa Opatřila, Dalibora Stambery a Františka Kačenky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 558/1991 Sb., č. 25/1993 Sb., č. 115/1993 Sb., č. 292/1993 Sb., č. 154/1994 Sb. o nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994 /sněmovní tisk 1946/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 2. 8.

  Návrh poslanců Rudolfa Opatřila a Dalibora Štambery na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1951/ - prvé čtení  

 3. 9.

  Vládní návrh zákona o vysokém školství /sněmovní tisk 2001/ - prvé čtení  

 4. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1899/ - prvé čtení  

 5. 10.

  Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1998/ - prvé čtení  

 6. 11.

  Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č..../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1999/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 11.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31.12.1992, podepsaný v Budapešti dne 21. září 1995 /sněmovní tisk 1996/ - prvé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 12.

  Návrh poslanců Stanislava Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 1956/ - prvé čtení  

 2. 13.

  Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky /sněmovní tisk 1969/ - prvé čtení  

 3. 13.

  Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č...../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1999/ - prvé čtení  

 4. 14.

  Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky /sněmovní tisk 1961/ - prvé čtení  

 5. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2000/ - prvé čtení  

 6. 15.

  Návrh poslance Luďka Rubáše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1964/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 16.

  Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven /sněmovní tisk 1988/  (schváleno)  

 2. 17.

  Rezignace vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy   

Smlouvy - druhé čtení

 1. 18.

  Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a dodatkového protokolu k ní /sněmovní tisk 2008/ - druhé čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 19.

  Návrh volební komise poslanecké sněmovny na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu   

 2. 20.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky   

Zákony - prvé čtení

 1. 21.

  Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1968/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 22.

  Návrh poslance Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1973/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 23.

  Rezignace člena prezídia Fondu národního majetku České republiky   

 2. 24.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze