Schválený pořad a stav projednávání 37. schůze

Od 5. 12. 1995 14:00 do 13. 12. 1995 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Změna statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání   

 2. 1.

  Změna statutu Stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání   

 3. 2.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1995 /sněmovní tisk 1945/  

 4. 2.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 1995 /sněmovní tisk 1945/  

 5. 3.

  Informace rozpočtového výboru o výsledku projednání zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za I. pololetí 1995   

Smlouvy - prvé čtení

 1. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, II. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podepsaná v Paříži dne 22. února 1995 /sněmovní tisk 1982/ - prvé čtení  

 2. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, II. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, podepsaná v Paříži dne 22. února 1995 /sněmovní tisk 1982/ - prvé čtení  

 3. 5.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995 /sněmovní tisk 1986/ - prvé čtení  

Smlouvy -

 1. 5.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969 /sněmovní tisk 1892/ -   

Zákony -

 1. 6.

  Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 297/ -   

Zákony - prvé čtení

 1. 7.

  Návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1894/ - prvé čtení  

 2. 8.

  Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu /sněmovní tisk 1900/ - prvé čtení  

Zákony -

 1. 8.

  ednání /sněmovní tisk 1713/ -   

Zákony - druhé čtení

 1. 9.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 /sněmovní tisk 1936/ - druhé čtení  

Zákony -

 1. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb. /sněmovní tisk 1713/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zákony - prvé čtení

 1. 11.

  Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 1912/ - prvé čtení  

Zákony -

 1. 11.

  Návrh poslanců Jana Bláhy, Josefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 297/ -   

 2. 12.

  Návrh poslanců Jiřího Vačkáře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb. a zákona č. 218/1994 Sb. /sněmovní tisky 1782 a 1926/ -   

Zákony - prvé čtení

 1. 12.

  Návrh poslanců Jiřího Drápely a Jaroslava Sýkory na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků v České republice /sněmovní tisk 1915/ - prvé čtení  

Zákony -

 1. 13.

  Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1821/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 13.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

Zákony -

 1. 14.

  Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1821/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zákony - prvé čtení

 1. 15.

  Návrh poslance Emila Jaroše na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., a zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních /sněmovní tisk 1896/ - prvé čtení  

 2. 15.

  Návrh poslanců Jana Kryčera a dalších na vydání zákona o omezení výdajů na propagaci politických stran a politických hnutí před volbami do Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1904/ - prvé čtení  

 3. 16.

  Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii /sněmovní tisk 1920/ - prvé čtení  

 4. 17.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění /sněmovní tisk 1944/ - prvé čtení  

 5. 17.

  Návrh poslanců Dalibora Štambery a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1895/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 18.

  Ústní interpelace poslanců na členy vlády   

Smlouvy - prvé čtení

 1. 19.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995 /sněmovní tisk 1986/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 20.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995 /sněmovní tisk 1987/ - prvé čtení  

Smlouvy -

 1. 21.

  Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie /sněmovní tisk 2003/ -   

Zákony -

 1. 22.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonně opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke svazové republice Jugoslávii (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2000/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 23.

  Návrh na změnu statutu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání   

Zákony - prvé čtení

 1. 23.

  Návrh poslanců Rudolfa Opatřila, Dalibora Štambery a Františka Kačenky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 558/1991 Sb., č. 25/1993 Sb., č. 115/1993 Sb., č. 292/1993 Sb., č. 154/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu ze dne 12.10.1994 /sněmovní tisk 1946/ - prvé čtení  

 2. 24.

  Návrh poslanců Rudolfa Opatřila a Dalibora Štambery na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1951/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 24.

  Návrh na změnu výše odměny členům Rady České televize, členům Rady Českého rozhlasu a členům Rady ČTK   

Smlouvy - prvé čtení

 1. 25.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu, sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994 /sněmovní tisk 1938/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - prvé čtení

 1. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 1977/ - prvé čtení  

 2. 27.

  Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1898/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 28.

  Ústní interpelace poslanců na členy vlády - čtvrtek od 16.00-18.30 hod.   

Zákony - prvé čtení

 1. 28.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1952/ - prvé čtení  

 2. 29.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 1953/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 30.

  Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák /sněmovní tisk 1965/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 30.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994 /sněmovní tisk 1938/ - prvé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 31.

  Vládní návrh zákona o krmivech /sněmovní tisk 1975/ - prvé čtení  

 2. 32.

  Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1972/ - prvé čtení  

 3. 33.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1976/ - prvé čtení  (přikázán)  

Smlouvy -

 1. 34.

  Vládní návrh na ratifikaci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení /sněmovní tisk 1881/ -   

Zákony - prvé čtení

 1. 35.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 1953/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 35.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně /sněmovní tisk 1983/ - prvé čtení  

 2. 36.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu /sněmovní tisk 1970/ - prvé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 37.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na r. 1996 /sněmovní tisk 1936/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zákony - prvé čtení

 1. 38.

  Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk 1932/ - prvé čtení  

 2. 39.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1931/ - prvé čtení  

 3. 39.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1976/ - prvé čtení  

 4. 40.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb. /sněmovní tisk 1935/ - prvé čtení  

Zákony -

 1. 40.

  Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech) /sněmovní tisk 1763/ -   

Zákony - prvé čtení

 1. 41.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb. /sněmovní tisk 1935/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 42.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky - pokračování přerušeného jednání   

 2. 42.

  Rezignace členů prezídia Fondu národního majetku České republiky   

 3. 43.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena dozorčí komise poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky - pokračování přerušeného jednání   

 4. 44.

  Návrh na odvolání člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky   

 5. 45.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny   

 6. 45.

  Návrh na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky   

 7. 46.

  Návrh na volbu předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny   

 8. 46.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání   

Zákony - třetí čtení

 1. 47.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 /sněmovní tisk 1936/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 47.

  Návrh volební komise na volbu člena prezídia Fondu národního majetku   

Smlouvy - druhé čtení

 1. 48.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 1948/ - druhé čtení  (souhlas)  

 2. 49.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 1949/ - druhé čtení  (souhlas)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze