Výbor pro zdravotnictví
Aktuality

Zpráva o činnosti VZ v 6. volebním období (10. 9. 2013)
Výbor pro zdravotnictví zveřejňuje Zprávu o činnosti v 6. volebním období (29. 5. 2010 – 28. 8. 2013).

      Výbor pro zdravotnictví se postupem doby stal jedním z klíčových orgánů Poslanecké sněmovny. Tato významná role je dána širokým polem působnosti výboru a stále narůstající rolí oblasti zdravotnictví. V 6. volebním období byl výbor veden předsedou MUDr. Borisem Šťastným. Ve vedení výboru dále byli MUDr. Jaroslav Krákora, Mgr. Soňa Marková, prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., MUDr. Jiří Štětina a Bc. Marek Šnajdr (po složení mandátu vystřídán Ing. Igorem Svojákem, Ph D.,MBA). Výbor pro zdravotnictví měl v tomto volebním období celkem 23 členů, součástí výboru byly dva podvýbory – podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku (předseda: Ing. Igor Svoják, Ph.D., MBA) a podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci (předseda: MUDr. Pavel Holík).

      Výbor pro zdravotnictví je orgánem Poslanecké sněmovny, který mezi prvním a druhým čtením podrobně projednává návrhy zákonů, které mu jsou Poslaneckou sněmovnou přikázány, nebo které se sám rozhodne projednat. VZ se však obvykle věnoval obsahu jednotlivých zákonů či dalších podzákonných norem již dříve před prvním čtením, v rámci celého legislativního procesu (v době připomínkového řízení či projednáním na půdě výboru či jednotlivých podvýborů před započatým prvním čtením na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).

      V 6. volebním období výbor projednával řadu zásadních návrhů zákonů, které ovlivňují každodenní život občanů, ale i výkon státní moci. Výčet těchto zákonů je obsahem přiloženého souboru “projednávané sněmovní tisky na VZ”.

      Celkem se tak během tří let uskutečnilo 27 schůzí výboru, mnoho jednání podvýborů a řada dalších pracovních schůzí, na kterých se, zejména v létě 2011, velmi podrobně probírala zdravotnická reforma (zákony o zdravotních službách, zdravotnické záchranné službě, o specifických zdravotních službách a zákony s tím souvisejícími a zákon o veřejném zdravotním pojištění).

      Vedle této základní činnosti zdravotní výbor uspořádal nebo zaštítil přes 50 seminářů povětšinou za účasti velmi významných hostů a odborníků.

      V poslední době se semináře zaměřily především na aktuálně diskutovaná témata např. problematiku kouření, konopí, lázeňství a různá odborná témata (vzácná onemocnění, spirometrie, diabetes, onkologie, atd.). Tyto semináře nejenže umožnily získat cenné poznatky, ale pomáhaly formovat odbornou debatu nad projednávanými návrhy zákonů. Semináře měly velký ohlas u odborné i laické veřejnosti.

      K inspiraci a výměně zkušeností také sloužily zahraniční pracovní cesty delegací Výboru pro zdravotnictví, například do Rakouska, Spolkové republiky Německo, Norska, Švédska a Nizozemska, které se zaměřily na výměnu informací o hlavních legislativních směrech a trendech v oblasti zdravotnictví či fungování a rozvoji zdravotnického systému. Celkem proběhlo 6 zahraničních pracovních cest.

      Naopak, Výbor pro zdravotnictví přijal celkem 3 delegace, a to delegaci Republiky Tatarstán v čele s ministrem pro zdravotní péči, delegaci členů Výboru pro životní prostředí a zdraví Bavorského zemského sněmu a účastníky 26. Evropského kongresu “raných infekcí” s širokou mezinárodní účastí (zástupci Evropské komise + 26 zahraničních lékařů). Na VZ proběhla řada dalších neformálních setkání se zahraničními partnery.

      Neméně významnou činností Výboru pro zdravotnictví v 6. volebním období byla výjezdní zasedání výboru v rámci regionů České republiky. Za uplynulé tři roky výbor navštívil několik krajů České republiky. Na těchto výjezdních jednáních za účasti zástupců ministerstva zdravotnictví, hejtmanství, zdravotních pojišťoven, jednotlivých odborných komor a asociací apod., výbor navštívil řadu významných institucí, nemocnic, firem i míst.

       Výbor v 6. volebním období prodělal jednu personální změnu, po složení mandátu poslance Marka Šnajdra se stala členkou výboru poslankyně Ivana Řápková a místopředsedou výboru se místo Marka Šnajdra stal poslanec Igor Svoják.

       Přestože 6. volební období trvalo tři roky a tři měsíce, lze konstatovat, že se zdravotnímu výboru podařilo projednat řadu zásadních návrhů zákonů a k jeho doporučením se Poslanecká sněmovna ve valné většině přiklonila.

 

Mgr. Martin Blažek v. r.

tajemník Výboru pro zdravotnictví

 

1. Projednávané sněmovní tisky

Výbor pro zdravotnictví projednal 42 sněmovních tisků a 8 zpráv a smluv.

2. Konference a semináře

Výbor pro zdravotnictví uspořádal 50 seminářů.

3. Zahraniční pracovní cesty

Výbor pro zdravotnictví navštívil partnerské zahraniční instituce.

4. Přijetí delegací

Výbor pro zdravotnictví přijal zahraniční delegace.

5. Výjezdní zasedání výboru pro zdravotnictví v rámci ČR

Výbor pro zdravotnictví navštívil v rámci svého výjezdního zasedání 6 krajů a uspořádal výjezd do Psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích.

ISP (příhlásit)