(11.20 hodin)

 

Ministryně pro vědu a výzkum ČR Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, předkládaná smlouva patří do kategorie takzvaných readmisních dohod, jejímž účelem je navracení osob s neoprávněným pobytem primárně do státu jejich původu, případně do jiného státu, v němž mají povolen pobyt. Jedná se tak o významný nástroj v boji s nelegální migrací.

Smlouva obsahuje zejména základní závazek smluvních stran přijmout zpět na území svého státu vlastního občana, respektive za určitých přesně stanovených podmínek i občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území druhého státu. Smlouva obsahuje hlavní zásady týkající se postupu při realizaci tohoto závazku, podávání žádostí, lhůty pro jejich vyřízení, lhůty pro realizaci převzetí, ustanovení týkající se ochrany osobních údajů a tak dále.

Smlouva byla navenek k sjednána jako mezivládní, a to s výslovnou žádostí uzbecké strany, vnitrostátně však vyžaduje vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky a ratifikaci prezidentem republiky, protože jde o mezinárodní smlouvu upravující práva a povinnosti osob a zakotvující úpravu vyhrazenou zákonem. Zároveň se smlouvou byl 11. října 2023 podepsán i protokol k jejímu provádění, který je k materiálu přiložen pro informaci. Protokol uvádí technické podrobnosti potřebné k zajištění realizace, předávání a průvozu osob. Navenek je i prováděcí protokol mezivládní smlouvou, po obsahové stránce však spadá zcela do působnosti Ministerstva vnitra. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Prosím zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Marka Bendu, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 580/1. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, nebudu nijak dlouho odůvodňovat usnesení zahraničního výboru. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas s ratifikací smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistánu o zpětném přebírání a průvozu osob, podepsanou 11. října 2023 v Praze." Pokládáme to za správné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které opět neeviduji žádného přihlášeného. Zeptám se, zda se někdo hlásí z místa? Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.

Gonguji pro kolegy, protože budeme hlasovat.

Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Pravděpodobně nikoliv.

 

Přikročíme tedy k hlasování.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 46, přihlášeno 143 poslankyň a poslanců, pro 113, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Nyní je na pořadu bod

 

114.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní bance
pro obnovu a rozvoj (IBRD)
/sněmovní tisk 582/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Pane ministře, prosím.

 

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Na základě usnesení vlády vám předkládám k vyslovení souhlasu změnu Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj - IBRD, která je součástí Světové banky. Změna této dohody spočívá ve zrušení čl. 3 části 3 stanovující povinné úvěrové limity této banky. Zrušení těchto povinných úvěrových limitů umožní bance navýšit její finanční kapacitu bez dodatečných prostředků ze strany akcionářů a pokračovat v naplňování rozvojových cílů banky. Obdobný proces úpravy úvěrových limitů v zakládající dohodě probíhá v současné době i v dalších mnohostranných rozvojových bankách, a to v reakci na doporučení skupiny G20 k revizi rámce kapitálové přiměřenosti mezinárodních rozvojových bank. Návrh na obdobnou změnu dohody i v případě Evropské banky pro obnovu a rozvoj - EBRD - vám předložím v bodě číslo 119, to je asi po dalších dvou smlouvách.

Odstranění úvěrových limitů z této dohody nebude mít dopad na finanční stabilitu banky, která je omezena dalšími ukazateli využívanými napříč bankovním sektorem, zejména rámcem kapitálové přiměřenosti. Ten stanovuje minimální kapitálový poměr ve výši 19 %. Jenom připomínám, že to je podíl regulatorního kapitálu a celkových rizikově vážených aktiv. Rada ředitelů rovněž každoročně schvaluje krizový polštář a udržitelný roční úvěrový limit. Externě je kapitálová přiměřenost banky pravidelně hodnocena ratingovými agenturami na základě rizikových metrik.

Přijetí uvedené dohody změny má povahu změny mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie vyžadující v případě České republiky souhlas obou komor Parlamentu. Změna dohody nevyžaduje úpravu vnitrostátních právních předpisů České republiky, nedotýká se závazků obsažených v jiných mezinárodních smlouvách, kterými je náš stát vázán, a je v souladu s právním řádem Evropské unie. Přijetí změny nemá žádný dopad na státní rozpočet.

Rada guvernérů IBRD přijala dne 10. července 2023 rezoluci přijímající výše uvedenou změnu dohody o ABRD (IBRD?). Za Českou republiku jsem v radě guvernérů hlasoval pro přijetí navržené změny dohody. Předložený návrh představuje formální proces ratifikace mezinárodní smlouvy a aplikace její změny do českého právního řádu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Prosím zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Ondřeje Lochmana, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 582/1. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Ondřej Lochman: Děkuji, paní předsedající. Pěkné dopoledne. Vážení kolegové, vážené kolegyně, omezím se na shrnutí dosavadního procesu ratifikace smlouvy. Pan ministr již obsah této smlouvy a tohoto textu představil. Text této mezinárodní smlouvy byl nám všem rozeslán jako tisk číslo 582 dne 10. 11. 2023 a organizační výbor doporučil projednání této mezinárodní smlouvy a přikázal ho k projednání výboru zahraničnímu. První čtení této smlouvy proběhlo 13. prosince minulého roku. My, členové zahraničního výboru, jsme projednali tento tisk 12. ledna a přijali usnesení, které vám bylo doručeno jako tisk 582/1, ve kterém doporučujeme vyjádřit souhlas s ratifikací této předložené smlouvy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji přihlášku. Zeptám se, zda se někdo hlásí z místa? Není tomu tak. Již průběžně gonguji pro kolegy. Tímto tedy ukončuji rozpravu.

Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 47, přihlášeno 145 poslankyň a poslanců, pro 105, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dostáváme se k bodu

 

115.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
0souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Yaoundé dne 7. února 2023
/sněmovní tisk 583/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Předkládám smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Kamerunskou republikou, která byla podepsána loni 7. února. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou existuje v současně době bezesmluvní vztah. Česky bychom řekli, že neexistuje smluvní vztah.

Vztahy mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou jsou na velmi dobré úrovni. Kamerunská ekonomika představuje významnou část hospodářského potenciálu střední Afriky, což se odráží i v narůstajících vzájemných obchodních vztazích mezi našimi zeměmi. Lze předpokládat, že postavení této země mezi našimi hospodářskými partnery v Africe bude dále posilovat. V roce 2018 obrat vzájemného obchodu činil 520 milionů, v roce 2022 to bylo 725 milionů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP