(17.20 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Dalším bodem, který budeme projednávat, je

 

91.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu
/sněmovní tisk 993/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí, paní Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, předkládám vám k projednání návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. Návrh zákona vychází z koncepce rozvoje kapitálového trhu, kterou schválila vláda v březnu roku 2019 a která identifikovala slabá místa českého kapitálového trhu, jež je potřeba podpořit pomocí legislativních opatření. Tato koncepce vychází mimo jiné také ze zprávy Světové banky o kapitálovém trhu v České republice, kterou jsme si nechali zpracovat, abychom získali ucelený a nezávislý pohled renomované instituce.

Nejvýznamnějším opatřením, které návrh zákona zavádí, je takzvaný účet dlouhodobých investic, což je majetkový účet, který má pro širokou veřejnost představovat alternativu a zdravou konkurenci k existujícím produktům spoření na stáří. Musím upozornit, že se nejedná o produkt související s penzijní reformou. Tento produkt na finančním trhu má mít stejné daňové výhody, které dnes má životní pojištění a produkty takzvaného třetího penzijního pilíře, které však účastníkům v řadě případů nepřinášejí dostatečné zhodnocení, takže jim reálně neumožňují vytvořit si významnější úspory na stáří. Proto chceme občanům nabídnout alternativu v podobě produktu investičního typu, který jim umožní investovat do aktiv, která mají potenciál vyššího zhodnocení, tedy například do akcií, dluhopisů či podílových fondů. Již dnes je možno investovat do těchto typů finančních nástrojů, na tom se nic nemění, avšak nikoliv prostřednictvím účtu, který by byl daňově zvýhodněn. Účet dlouhodobých investic je tedy jakýmsi zastřešujícím účtem stávajících produktů, které tuto možnost přináší.

Podmínkami pro přiznání daňových výhod jsou trvání produktu alespoň po dobu pěti let a možnost výběru prostředků nejdříve ve věku šedesáti let. S tímto produktem lze vytvářet úspory prostřednictvím konzervativních, ale i odvážnějších investic, což je určeno pro ty, kteří jsou na počátku spořicího cyklu. Typicky se bude jednat o mladé rodiny a mladé lidi, kteří spíše hledají investice s potenciálním vyšším výnosem, byť za cenu určitého investičního rizika. Odvážnější investice, například do akcií, současné státem podporované produkty spoření na stáří neumožňují, ačkoliv v dlouhodobém horizontu mohou střadatelům přinést zajímavé zhodnocení.

Jedná se o produkt pro občany všech příjmových kategorií. Nejedná se tedy o produkt pro bohaté, jak jsem už také slyšela. To by pak musely být pro bohaté určeny rovněž produkty doplňkového penzijního spoření či životního pojištění, což nejsou, čili s takovým názorem nemohu souhlasit. Při přípravě návrhu tohoto účtu jsme se inspirovali v zahraničí v zemích s rozvinutými trhy, kde je obdobný produkt hojně využíván a pomáhá vytvářet větší zájem investorů o správu jejich úspor na stáří.

Dalším významným opatřením, které máme v této novele, je boj proti takzvaným podvodným korporátním dluhopisům, což je téma velmi aktuální. Drobní investoři, kteří s investicemi do dluhopisů nemají větší zkušenosti, nejsou schopni vyhodnotit rizika a důvěřují slibovaným výnosům, které jsou mnohdy nereálné. Návrh zákona tento problém řeší tím, že rozšiřuje emisní podmínky o údaje o emitentovi, aby investor měl možnost posoudit rizikovost nejen celé emise, ale i emitenta. Emitent bude nově povinen publikovat na svých webových stránkách například informace o svém podnikatelském zaměření, délce trvání své činnosti či bude povinen uveřejnit dvě poslední účetní závěrky. Ve vztahu k této povinnosti bude zaveden dohled České národní banky, včetně možnosti uložit sankci.

Návrh zákona rovněž zavádí nový typ účastnického fondu v doplňkovém penzijním spoření, takzvaný alternativní účastnický fond, který má být alternativou k již existujícím dynamickým fondům. Dále je navrhováno povinné používání XML formátu pro účely exekuce, které má vést ke snížení nákladů exekucí na finančním trhu. Kromě návrhů, které přímo vyplývají z uvedené koncepce rozvoje kapitálového trhu, obsahuje návrh zákona i další návrhy, které vyplynuly z konzultací a z požadavků praxe. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji, paní ministryně, a poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jan Řehounek. Prosím.

 

Poslanec Jan Řehounek: Pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych tady přednesl v krátkosti svoji zpravodajskou zprávu, kde bych doplnil věci, které tady již přednesla paní ministryně. Jak tady zaznělo, návrh zákona se netýká pouze jednoho jediného zákona. Vlastně v rámci novely, v rámci tohoto tisku je novelizováno celkem 10 zákonů, proto bych si dovolil tady v krátkosti alespoň některé z nich vyjmenovat a říci to, co přesně tento sněmovní tisk u těchto konkrétních zákonů řeší.

Prvním zákonem, který je měněn, je zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, kde je navrhováno, aby s ohledem na rovný přístup stálý rozhodčí soud organizátora regulovaného trhu, to jest burzovní rozhodčí soud, byl věcně neomezen a mohl rozhodovat obecně majetkové spory. Je nadále navrhováno, aby tuto rozšířenou věcnou působnost měl také stálý burzovní rozhodčí soud zřizovaný Komoditní burzou. Je to Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze. Navrhuje se nově neomezená věcná a místní příslušnost stálého burzovního rozhodčího soudu k rozhodování majetkových sporů mezi fyzickými i právnickým osobami.

Co se týká zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, tak zde se nově navrhuje nová formulace § 4 odst. 1 písm. l). Nově se každý bod tohoto ustanovení týká jednoho produktu a jasně stanoví, která plnění z daného produktu jsou osvobozena od daně. Dále se navrhuje spojení stávajících limitů pro produkty spoření na stáří a rozšíření možnosti jejich aplikace i na nově zaváděný účet dlouhodobých investic, tak jak tady už zmiňovala paní ministryně. Zároveň se zde reaguje na vznik nových typů podfondů, kterým se přiznává podstavení samostatného poplatníka daně z příjmu právnických osob, stejně jako to je v případě dosavadních podfondů akciové společnosti s proměnným kapitálem, takzvané SICAV fondy.

Co se týká třetího zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, takzvaný exekuční řád, navrhuje se rozšířit působnost vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o vyhlášení formátu XML exekutory na všechny finanční instituce, které mají povinnost poskytnout exekutorovi zdarma součinnost.

Čtvrtý zákon, který je zde novelizován, je zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, kde se navrhuje rozšířit působnost finančního arbitra i na spory mezi spotřebitelem a správcem účtu dlouhodobých investic. To je také vlastně ve spojitosti s tím, co tady říkala paní ministryně, se zavedením účtu dlouhodobých investic.

Pátý zákon je zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, kde se v současné době řeší situace, že emisní podmínky obsahují jen informace o emisi dluhopisů a neobsahují informace o emitentovi. To tady také paní ministryně zmiňovala. Přitom pro kupujícího jsou informace o emitentovi podstatné, aby mohl investor vyhodnotit rizikovost dluhopisů, a především schopnost emitenta dostát svým závazkům. Celá ta změna má vést k větší informovanosti investora, a tedy k jeho větší ochraně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP