(17.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Předkládaný návrh má za cíl postavit dřívější vzdělání v oblasti psychoterapie, takzvané získání funkční specializace a absolvování certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii a s ním související získané kompetence, na roveň vzdělání získanému v nově vzniklém nástavbovém oboru lékařská psychoterapie a stanoví podmínky pro přiznání zvláštní specializované způsobilosti v tomto nástavbovém oboru pro absolventy dřívějšího vzdělávání.

Druhý návrh, který je pod číslem 8225, reflektuje a zaobírá se aprobačními zkouškami. Tento pozměňovací návrh je předkládán s ohledem na nevyhovující personální situaci především u regionálních poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou závislí na zdravotnických pracovnících ze třetích zemí. Tito zdravotničtí pracovníci často žijí v ČR již mnoho let se svými rodinami a ovládají jazyk. V některých pro české občany neatraktivních regionech je zdravotní péče zajištěna pouze díky nim. V tomto kontextu by jim mělo být umožněno více možností podat žádost o uznání odborné způsobilosti, a tedy i pokusů o složení velmi náročných aprobačních zkoušek, na které se dlouhodobě připravují.

Předkládaný návrh je vyvážený, protože nejen zvyšuje počet možností podat žádost o uznání odborné způsobilosti a o vykonání aprobační zkoušky o jedno, ale také zpřísňuje podmínky pro výkon praktické části aprobační zkoušky v akreditovaném zařízení. To je vše. Děkuji za vyslechnutí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Také děkuji. To byla poslední přihláška do obecné rozpravy. Nikoho nevidím hlásit se z místa, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není zájem, takže budeme pokračovat dál.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. První v podrobné rozpravě vystoupí paní poslankyně Karla Maříková, připraví se pan poslanec David Štolpa. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu, který je v systému načten jako sněmovní dokument 8210, a jeho součástí je také písemné odůvodnění.

Pozměňovací návrh řeší situaci léčby příčin neplodnosti párů. Zdravé ženy podstupují in vitro fertilizaci při diagnostikované poruše spermiogeneze partnera, aniž by partner byl diagnostikován v rozsahu mezinárodních doporučení Evropské urologické asociace, což je běžný postup ve vyspělých zemích. Výskyt varikokély mezi muži s primární neplodností se odhaduje na 35 až 44 %, zatímco mezi muži se sekundární neplodností na 45 až 81 %. Podle údajů ÚZISu i zkušeností pracovišť je po technikách asistované reprodukce o 100 % vyšší výskyt spontánních potratů a o 600 % vyšší výskyt extrauterinních gravidit. Přitom u nejčastější příčiny mužské neplodnosti - varikokély - je při správné léčbě procento spontánních gravidit vyšší než procento gravidit po technikách asistované reprodukce. Návrh se nijak nedotýká podmínek poskytování asistované reprodukce u samoplátců upravených v zákoně o specifických zdravotních službách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec David Štolpa, připraví se pan poslanec Adam Vojtěch. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Štolpa: Děkuji za slovo, pane předsedající. Přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu, který je evidován v systému pod číslem 8112, za dnes nepřítomnou kolegyni Andreu Brzobohatou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Adam Vojtěch, připraví se paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adam Vojtěch: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, přihlašuji se k pozměňovacím návrhům. První pozměňovací návrh je v systému pod číslem 8202, týkající se pacientských organizací, a druhý pozměňovací návrh je v systému pod číslem 8203, týkající se dohod o nejvyšší ceně. Odkazuji v tomto směru na odůvodnění, které jsem přednesl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Věra Adámková, připraví se pan poslanec Válek. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji, pane předsedající. Přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu 8205, který jsem podrobně odůvodnila v předchozí rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Žáček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Přihlašuji se tímto k pozměňovacím návrhům číslo 8221, 8220 a 8219, které jsem předtím podrobně zdůvodnil v rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Pavel Žáček, připraví se pan poslanec Petr Třešňák. Prosím.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Přihlašuji se k osvojenému sněmovnímu dokumentu, původně Marka Bendy, 8206. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Petr Třešňák, připraví se pan poslanec Daniel Pawlas. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Tímto se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který jsem načetl pod číslem 8198.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Daniel Pawlas, připraví se paní poslankyně Olga Richterová. Prosím.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Já se přihlašuji ke svým pozměňovacím návrhům pod čísly 8207 a 8209, které se týkají úhrad inkontinenčních pomůcek a náplastí pro léčebné účely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně Olga Richterová vystoupí v podrobné rozpravě a připraví se pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 8215 týkajícímu se porodních asistentek - zdůrazňuji, vysokoškolsky vzdělaných porodních asistentek. A potom druhý pozměňovací návrh číslo 8216, ten se týká těch pacientských organizací. A já jenom zdůrazním: jde o to, aby mohl pacienty zastupovat každý, koho skuteční lidé pověří. A co se týče toho zmíněného NAUTISu, ten je v seznamu pacientských organizací vedeném Ministerstvem zdravotnictví. A co se týče celé té věci okolo pacientských organizací, v tom pozměňovacím návrhu jde čistě o rozšíření, aby mohly být pacientskými organizacemi s plnou funkčností zapsané ústavy i obecně prospěšné společnosti, ne pouze spolky. Děkuji za zvážení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec David Kasal, připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já se hlásím ke svým dvěma pozměňovacím návrhům pod sněmovním dokumentem 8204 a 8225, které jsem zdůvodnil v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: A poslední v podrobné rozpravě pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Já bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 8218. Odkazuji na písemné zdůvodnění, protože je to poměrně složitá odborná problematika. Jenom krátce: jedná se o úpravu ustanovení, která se týkají úhrady léčivých přípravků a problematiky dohody o nejvyšší ceně. Já jsem to poměrně podrobně představoval na výboru a budeme tam o tom zcela jistě ještě diskutovat.

A jenom si ještě neodpustím jedno povzdechnutí. Prostřednictvím výboru pro zdravotnictví jsem dal souhrn dotazů směrem k Ministerstvu zdravotnictví, a to už zhruba před třemi týdny, urgoval jsem tyto odpovědi a bohužel, odpovědí z Ministerstva zdravotnictví jsem se doposud nedočkal. Mrzí mě to, protože to byly poměrně důležité dotazy našich expertů k některým ustanovením, a chtěl bych požádat pana ministra, jestli by mohlo dojít k nápravě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já děkuji a končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není zájem.

 

Jelikož tady nejsou žádné návrhy na vrácení nebo na zkrácení lhůt, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP