(17.30 hodin)
(pokračuje Řehounek)

Šestým novelizovaným zákonem je zákon č. 256/2004 o podnikání na kapitálovém trhu, který se opravdu upravuje zejména základní náležitostí účtu dlouhodobých investic. Reguluje se, jaký majetek může být na tomto účtu evidován.

V zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, takzvaný insolvenční zákon, se řeší otázka podřízených dluhopisů vydaných podle zahraničního práva.

Osmým novelizovaným zákonem je zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, kde se navrhuje zavést nový typ účastnického fondu, takzvaný alternativní účastnický fond, u něhož nebude tak přísná regulace poplatku a investiční strategie. A navrhuje se, aby byla možná současná účast v transformovaném i účastnickém fondu za účelem umožnit účastníkům snazší přestup do účastnických fondů, aniž by museli rušit svoji účast v transformovaném fondu. To jsou ty nové typy fondu, kde vlastně už není nutné, aby penzijní společnost garantovala účastníkům tu takzvanou kladnou nulu.

Devátým zákonem novelizovaným v tomto sněmovním tisku je zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. V návaznosti na paní ministryni: změnou koncepce kapitálového trhu se navrhuje umožnit komanditní společnosti, aby na investiční listy a uzavřené akciové společnosti, která je investičním fondem, aby mohly vytvářet podfondy, což v současné době nemohou.

A posledním zákonem, který je novelizován, je zákon č. 634/2004, o správních poplatcích, kde se upravují určité poplatky. Ale to už je opravdu takový detail, že kdo z vás bude chtít, tak se na to určitě sám podívá. Účinnost tohoto zákona se navrhuje k 1. lednu 2022.

To znamená, já jsem rád, že jsme tento tisk dostali do prvního čtení, abychom ho byli schopni do toho data proběhnout Sněmovnou, i případně Senátem, k podpisu prezidentovi. A abych už se nemusel hlásit ke své závěrečné řeči, tak jenom bych požádal o podporu tohoto sněmovního tisku, abychom jej poslali do druhého čtení a nechali projednat ve výborech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jednoho poslance, a to je pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl zeptat paní ministryně na § 29 odst. 4 tohoto zákona. Respektive dostal jsem podnět, že je tam problematická formulace, která diskriminuje zahraniční subjekty, které jsou ze členských zemí EU, tak jsem se chtěl zeptat na tuto věc, případně jenom poprosím paní ministryni, pokud o tom nemá aktuálně přehled, je to: "Investiční zprostředkovatel může při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo e) předávat pokyny pouze obchodníkovi ZPKT." (Poslanec Ferjenčík hovoří s ministryní Schillerovou.) Zkratka je ZPKT, omlouvám se, teď nevím, který z těch deseti to je. Takže dotaz je na to, jestli to není ta formulace, která je navržena, zda není diskriminační vůči subjektům, které podnikají v rámci EU. Případně samozřejmě, pokud paní ministryně není připravena reagovat zde, tak jsem na to chtěl upozornit, abych dostal nějaké vyjádření, a na výboru, kde to budeme určitě projednávat. Děkuji. (Poslanec opět hovoří s ministryní mimo mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikdo další do obecné rozpravy není přihlášen, já tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova? Paní ministryně, pan zpravodaj? (Není zájem.) Není. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. (Gong.)

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor přikázal předložený návrh k projednání rozpočtového výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Nevidím, takže já jsem zagongoval, chviličku počkáme a přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu?

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 212, přihlášeno 97 poslanců, pro 70, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. Já vám děkuji a končím prvé čtení tohoto tisku. Ano, prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil jménem klubu Občanské demokratické strany požádat o přestávku na poradu klubu v délce 84 minut.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže to je do 19.00. Přerušuji tuto schůzi a pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno.

 

(Jednání skončilo v 17.36 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP