Středa 21. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

91.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu
/sněmovní tisk 993/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí, paní Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, předkládám vám k projednání návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. Návrh zákona vychází z koncepce rozvoje kapitálového trhu, kterou schválila vláda v březnu roku 2019 a která identifikovala slabá místa českého kapitálového trhu, jež je potřeba podpořit pomocí legislativních opatření. Tato koncepce vychází mimo jiné také ze zprávy Světové banky o kapitálovém trhu v České republice, kterou jsme si nechali zpracovat, abychom získali ucelený a nezávislý pohled renomované instituce.

Nejvýznamnějším opatřením, které návrh zákona zavádí, je takzvaný účet dlouhodobých investic, což je majetkový účet, který má pro širokou veřejnost představovat alternativu a zdravou konkurenci k existujícím produktům spoření na stáří. Musím upozornit, že se nejedná o produkt související s penzijní reformou. Tento produkt na finančním trhu má mít stejné daňové výhody, které dnes má životní pojištění a produkty takzvaného třetího penzijního pilíře, které však účastníkům v řadě případů nepřinášejí dostatečné zhodnocení, takže jim reálně neumožňují vytvořit si významnější úspory na stáří. Proto chceme občanům nabídnout alternativu v podobě produktu investičního typu, který jim umožní investovat do aktiv, která mají potenciál vyššího zhodnocení, tedy například do akcií, dluhopisů či podílových fondů. Již dnes je možno investovat do těchto typů finančních nástrojů, na tom se nic nemění, avšak nikoliv prostřednictvím účtu, který by byl daňově zvýhodněn. Účet dlouhodobých investic je tedy jakýmsi zastřešujícím účtem stávajících produktů, které tuto možnost přináší.

Podmínkami pro přiznání daňových výhod jsou trvání produktu alespoň po dobu pěti let a možnost výběru prostředků nejdříve ve věku šedesáti let. S tímto produktem lze vytvářet úspory prostřednictvím konzervativních, ale i odvážnějších investic, což je určeno pro ty, kteří jsou na počátku spořicího cyklu. Typicky se bude jednat o mladé rodiny a mladé lidi, kteří spíše hledají investice s potenciálním vyšším výnosem, byť za cenu určitého investičního rizika. Odvážnější investice, například do akcií, současné státem podporované produkty spoření na stáří neumožňují, ačkoliv v dlouhodobém horizontu mohou střadatelům přinést zajímavé zhodnocení.

Jedná se o produkt pro občany všech příjmových kategorií. Nejedná se tedy o produkt pro bohaté, jak jsem už také slyšela. To by pak musely být pro bohaté určeny rovněž produkty doplňkového penzijního spoření či životního pojištění, což nejsou, čili s takovým názorem nemohu souhlasit. Při přípravě návrhu tohoto účtu jsme se inspirovali v zahraničí v zemích s rozvinutými trhy, kde je obdobný produkt hojně využíván a pomáhá vytvářet větší zájem investorů o správu jejich úspor na stáří.

Dalším významným opatřením, které máme v této novele, je boj proti takzvaným podvodným korporátním dluhopisům, což je téma velmi aktuální. Drobní investoři, kteří s investicemi do dluhopisů nemají větší zkušenosti, nejsou schopni vyhodnotit rizika a důvěřují slibovaným výnosům, které jsou mnohdy nereálné. Návrh zákona tento problém řeší tím, že rozšiřuje emisní podmínky o údaje o emitentovi, aby investor měl možnost posoudit rizikovost nejen celé emise, ale i emitenta. Emitent bude nově povinen publikovat na svých webových stránkách například informace o svém podnikatelském zaměření, délce trvání své činnosti či bude povinen uveřejnit dvě poslední účetní závěrky. Ve vztahu k této povinnosti bude zaveden dohled České národní banky, včetně možnosti uložit sankci.

Návrh zákona rovněž zavádí nový typ účastnického fondu v doplňkovém penzijním spoření, takzvaný alternativní účastnický fond, který má být alternativou k již existujícím dynamickým fondům. Dále je navrhováno povinné používání XML formátu pro účely exekuce, které má vést ke snížení nákladů exekucí na finančním trhu. Kromě návrhů, které přímo vyplývají z uvedené koncepce rozvoje kapitálového trhu, obsahuje návrh zákona i další návrhy, které vyplynuly z konzultací a z požadavků praxe. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji, paní ministryně, a poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jan Řehounek. Prosím.

 

Poslanec Jan Řehounek: Pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych tady přednesl v krátkosti svoji zpravodajskou zprávu, kde bych doplnil věci, které tady již přednesla paní ministryně. Jak tady zaznělo, návrh zákona se netýká pouze jednoho jediného zákona. Vlastně v rámci novely, v rámci tohoto tisku je novelizováno celkem 10 zákonů, proto bych si dovolil tady v krátkosti alespoň některé z nich vyjmenovat a říci to, co přesně tento sněmovní tisk u těchto konkrétních zákonů řeší.

Prvním zákonem, který je měněn, je zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, kde je navrhováno, aby s ohledem na rovný přístup stálý rozhodčí soud organizátora regulovaného trhu, to jest burzovní rozhodčí soud, byl věcně neomezen a mohl rozhodovat obecně majetkové spory. Je nadále navrhováno, aby tuto rozšířenou věcnou působnost měl také stálý burzovní rozhodčí soud zřizovaný Komoditní burzou. Je to Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze. Navrhuje se nově neomezená věcná a místní příslušnost stálého burzovního rozhodčího soudu k rozhodování majetkových sporů mezi fyzickými i právnickým osobami.

Co se týká zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, tak zde se nově navrhuje nová formulace § 4 odst. 1 písm. l). Nově se každý bod tohoto ustanovení týká jednoho produktu a jasně stanoví, která plnění z daného produktu jsou osvobozena od daně. Dále se navrhuje spojení stávajících limitů pro produkty spoření na stáří a rozšíření možnosti jejich aplikace i na nově zaváděný účet dlouhodobých investic, tak jak tady už zmiňovala paní ministryně. Zároveň se zde reaguje na vznik nových typů podfondů, kterým se přiznává podstavení samostatného poplatníka daně z příjmu právnických osob, stejně jako to je v případě dosavadních podfondů akciové společnosti s proměnným kapitálem, takzvané SICAV fondy.

Co se týká třetího zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, takzvaný exekuční řád, navrhuje se rozšířit působnost vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o vyhlášení formátu XML exekutory na všechny finanční instituce, které mají povinnost poskytnout exekutorovi zdarma součinnost.

Čtvrtý zákon, který je zde novelizován, je zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, kde se navrhuje rozšířit působnost finančního arbitra i na spory mezi spotřebitelem a správcem účtu dlouhodobých investic. To je také vlastně ve spojitosti s tím, co tady říkala paní ministryně, se zavedením účtu dlouhodobých investic.

Pátý zákon je zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, kde se v současné době řeší situace, že emisní podmínky obsahují jen informace o emisi dluhopisů a neobsahují informace o emitentovi. To tady také paní ministryně zmiňovala. Přitom pro kupujícího jsou informace o emitentovi podstatné, aby mohl investor vyhodnotit rizikovost dluhopisů, a především schopnost emitenta dostát svým závazkům. Celá ta změna má vést k větší informovanosti investora, a tedy k jeho větší ochraně.

Šestým novelizovaným zákonem je zákon č. 256/2004 o podnikání na kapitálovém trhu, který se opravdu upravuje zejména základní náležitostí účtu dlouhodobých investic. Reguluje se, jaký majetek může být na tomto účtu evidován.

V zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, takzvaný insolvenční zákon, se řeší otázka podřízených dluhopisů vydaných podle zahraničního práva.

Osmým novelizovaným zákonem je zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, kde se navrhuje zavést nový typ účastnického fondu, takzvaný alternativní účastnický fond, u něhož nebude tak přísná regulace poplatku a investiční strategie. A navrhuje se, aby byla možná současná účast v transformovaném i účastnickém fondu za účelem umožnit účastníkům snazší přestup do účastnických fondů, aniž by museli rušit svoji účast v transformovaném fondu. To jsou ty nové typy fondu, kde vlastně už není nutné, aby penzijní společnost garantovala účastníkům tu takzvanou kladnou nulu.

Devátým zákonem novelizovaným v tomto sněmovním tisku je zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. V návaznosti na paní ministryni: změnou koncepce kapitálového trhu se navrhuje umožnit komanditní společnosti, aby na investiční listy a uzavřené akciové společnosti, která je investičním fondem, aby mohly vytvářet podfondy, což v současné době nemohou.

A posledním zákonem, který je novelizován, je zákon č. 634/2004, o správních poplatcích, kde se upravují určité poplatky. Ale to už je opravdu takový detail, že kdo z vás bude chtít, tak se na to určitě sám podívá. Účinnost tohoto zákona se navrhuje k 1. lednu 2022.

To znamená, já jsem rád, že jsme tento tisk dostali do prvního čtení, abychom ho byli schopni do toho data proběhnout Sněmovnou, i případně Senátem, k podpisu prezidentovi. A abych už se nemusel hlásit ke své závěrečné řeči, tak jenom bych požádal o podporu tohoto sněmovního tisku, abychom jej poslali do druhého čtení a nechali projednat ve výborech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jednoho poslance, a to je pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl zeptat paní ministryně na § 29 odst. 4 tohoto zákona. Respektive dostal jsem podnět, že je tam problematická formulace, která diskriminuje zahraniční subjekty, které jsou ze členských zemí EU, tak jsem se chtěl zeptat na tuto věc, případně jenom poprosím paní ministryni, pokud o tom nemá aktuálně přehled, je to: "Investiční zprostředkovatel může při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo e) předávat pokyny pouze obchodníkovi ZPKT." (Poslanec Ferjenčík hovoří s ministryní Schillerovou.) Zkratka je ZPKT, omlouvám se, teď nevím, který z těch deseti to je. Takže dotaz je na to, jestli to není ta formulace, která je navržena, zda není diskriminační vůči subjektům, které podnikají v rámci EU. Případně samozřejmě, pokud paní ministryně není připravena reagovat zde, tak jsem na to chtěl upozornit, abych dostal nějaké vyjádření, a na výboru, kde to budeme určitě projednávat. Děkuji. (Poslanec opět hovoří s ministryní mimo mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikdo další do obecné rozpravy není přihlášen, já tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova? Paní ministryně, pan zpravodaj? (Není zájem.) Není. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. (Gong.)

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor přikázal předložený návrh k projednání rozpočtového výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Nevidím, takže já jsem zagongoval, chviličku počkáme a přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu?

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 212, přihlášeno 97 poslanců, pro 70, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. Já vám děkuji a končím prvé čtení tohoto tisku. Ano, prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil jménem klubu Občanské demokratické strany požádat o přestávku na poradu klubu v délce 84 minut.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže to je do 19.00. Přerušuji tuto schůzi a pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno.

 

(Jednání skončilo v 17.36 hodin.)

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP