Pořad 98. schůze

98. schůze (13., 14., 15., 16., 20., 21., 22., 23. dubna, 4., 5., 6., 7. května 2021)

Zahájení schůze

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 502/10/ - vrácený Senátem

Projednávání (13. dubna 2021)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 503/5/ - vrácený Senátem

Projednávání (13. dubna 2021)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení

Projednávání (14. dubna 2021)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 864/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (14. dubna 2021)
Projednávání, část č. 2 (21. dubna 2021)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1025/ - druhé čtení

Projednávání (14. dubna 2021)

12. Návrh poslanců Jakuba Michálka, Jaroslava Faltýnka, Jana Farského, Tomia Okamury a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 390/ - druhé čtení

Projednávání (6. května 2021)

13. Návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové, Pavly Golasowské, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Marka Nováka, Aleny Gajdůškové a Evy Matyášové na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem /sněmovní tisk 603/ - druhé čtení

Projednávání (6. května 2021)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 755/ - druhé čtení

Projednávání (6. května 2021)

18. Návrh poslanců Aleše Juchelky, Romana Onderky, Olgy Richterové, Markéty Pekarové Adamové, Evy Matyášové, Romana Sklenáka, Petra Gazdíka, Barbory Kořanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 944/ - druhé čtení

Projednávání (6. května 2021)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1091/ - druhé čtení

Projednávání (6. května 2021)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 992/ - druhé čtení

Projednávání (21. dubna 2021)

52. Návrh poslanců Petra Sadovského, Věry Kovářové, Jana Chvojky, Taťány Malé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 956/ - druhé čtení

Projednávání (14. dubna 2021)

60. Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Heleny Válkové, Jakuba Michálka, Marka Výborného a Milana Ferance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 965/ - prvé čtení

Projednávání (6. května 2021)

91. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu /sněmovní tisk 993/ - prvé čtení

Projednávání (21. dubna 2021)

203. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Jiřího Valenty a Miloslavy Vostré na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení

Projednávání (14. dubna 2021)

310. Návrh poslankyň Lucie Šafránkové, Kateřiny Valachové, Hany Aulické Jírovcové, Věry Kovářové, Pavly Golasowské, Olgy Richterové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1185/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (14. dubna 2021)

312. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením /sněmovní tisk 356/ - druhé čtení

Projednávání (22. dubna 2021)

334. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 780/ - třetí čtení

Projednávání (14. dubna 2021)

335. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení

Projednávání (14. dubna 2021)

336. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (14. dubna 2021)
Projednávání, část č. 2 (16. dubna 2021)

337. Vládní návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - třetí čtení

Projednávání (5. května 2021)

341. Vládní návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 535/ - třetí čtení

Projednávání (23. dubna 2021)

342. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - třetí čtení

Projednávání (7. května 2021)

343. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 961/ - třetí čtení

Projednávání (23. dubna 2021)

344. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1116/ - třetí čtení

Projednávání (23. dubna 2021)

345. Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Patrika Nachera, Petra Třešňáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1126/ - třetí čtení

Projednávání (23. dubna 2021)

381. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1025/ - třetí čtení

Projednávání (7. května 2021)

394. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Projednávání, část č. 1 (13. dubna 2021)
Projednávání, část č. 2 (14. dubna 2021)

395. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Projednávání, část č. 1 (13. dubna 2021)
Projednávání, část č. 2 (14. dubna 2021)
Projednávání, část č. 3 (20. dubna 2021)
Projednávání, část č. 4 (21. dubna 2021)

396. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Projednávání, část č. 1 (13. dubna 2021)
Projednávání, část č. 2 (14. dubna 2021)

397. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Projednávání, část č. 1 (13. dubna 2021)
Projednávání, část č. 2 (14. dubna 2021)

398. Návrh na volbu členů Rady České televize

Projednávání (13. dubna 2021)

399. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání, část č. 1 (13. dubna 2021)
Projednávání, část č. 2 (14. dubna 2021)
Projednávání, část č. 3 (20. dubna 2021)
Projednávání, část č. 4 (21. dubna 2021)

400. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018 /sněmovní tisk 441/

Projednávání (22. dubna 2021)

499. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě /sněmovní dokument 7332/

Projednávání (21. dubna 2021)

513. Informace vlády o očkovací strategii

Projednávání (14. dubna 2021)

515. Odvolání se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru podle § 16 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny

Projednávání (20. dubna 2021)

523. Informace vlády k pandemickému zákonu

Projednávání (14. dubna 2021)

524. Informace místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka k situaci v ocelářském průmyslu

Projednávání (6. května 2021)

526. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání, část č. 1 (15. dubna 2021)
Projednávání, část č. 2 (22. dubna 2021)
Projednávání, část č. 3 (6. května 2021)

527. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (15. dubna 2021)
Projednávání, část č. 2 (22. dubna 2021)
Projednávání, část č. 3 (6. května 2021)

528. Informace maturity a závěrečné zkoušky 2021

Projednávání, část č. 1 (22. dubna 2021)
Projednávání, část č. 2 (23. dubna 2021)

529. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě /sněmovní tisk 1205/ - zkrácené jednání

Projednávání (21. dubna 2021)

530. Informace vlády k událostem ve Vrběticích v roce 2014

Projednávání, část č. 1 (20. dubna 2021)
Projednávání, část č. 2

531. Konec likvidace českého maloobchodu

Projednávání (23. dubna 2021)

532. Informace vlády o podmínkách vstupu do škol

Projednávání (23. dubna 2021)

536. Informace premiéra a vicepremiéra k plánované cestě vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy

Projednávání, část č. 1 (4. května 2021)
Projednávání, část č. 2 (5. května 2021)

Sloučená rozprava k bodům 337 a 338 /sněmovní tisky 1008 a 1009/

Projednávání, část č. 1 (5. května 2021)
Projednávání, část č. 2 (7. května 2021)Přihlásit/registrovat se do ISP