(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne, vážené dámy a pánové. Jako první bod odpoledního programu máme pevně zařazený bod a je to

 

310.
Návrh poslankyň Lucie Šafránkové, Kateřiny Valachové, Hany Aulické Jírovcové,
Věry Kovářové, Pavly Golasowské, Olgy Richterové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1185/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 1185/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Lucie Šafránková. (V sále není přítomen žádný člen vlády.) Já samozřejmě o tom vím, že tady není ministr, ale čekal jsem, zdali tedy někdo vyzývá k něčemu. Nevyzýváte tedy? Takže slovo dáme paní navrhovatelce Lucii Šafránkové. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám představila poslanecký návrh na změnu zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který předkládám společně s kolegyněmi Kateřinou Valachovou, Hanou Aulickou Jírovcovou, Věrou Kovářovou, Pavlou Golasowskou, Olgou Richterovou a dalšími.

Smyslem našeho návrhu je umožnit vznik nároku na ošetřovné v době účinnosti mimořádných opatření při epidemii koronaviru, mezi která patří i uzavření některých školských zařízení, zejména části základních a mateřských škol, při péči o děti do 10 let věku, i jejich příbuzným v linii přímé nebo v linii vedlejší, podle § 772 občanského zákoníku, i když společně nežijí v jedné společné domácnosti, a to za podmínky, že tito příbuzní jsou řádně nemocensky pojištěnými zaměstnanci.

Technicky se jedná o změny a úpravy ve třech ustanoveních tohoto zákona, konkrétně v jeho paragrafech 3 a 5, přičemž prokázání splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti pro vznik nároku na ošetřovné bude ze strany žadatele vůči České správě sociálního zabezpečení prokazováno čestným prohlášením. Zároveň navrhujeme, aby u osob, kterým předkládaná právní úprava umožní nově čerpat toto ošetřovné, byl za den vzniku potřeby péče o dítě považován den nabytí účinnosti této změny zákona, pokud současně v tento den potřeba této péče nadále trvá, a vzhledem k nezbytnosti a časové naléhavosti předkládaného opatření též navrhujeme účinnost zákona v navrhovaném znění dnem jeho vyhlášení.

I proto zároveň navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a to vzhledem k akutní potřebě urychleně řešit otázky zvýšení finančního zabezpečení nízkopříjmových rodičů, zejména pak rodičů samoživitelů, kteří jsou nyní nuceni dlouhodobě pobírat pouze nízké ošetřovné, a také například vzhledem k vysoce společenské potřebě posílení personálního stavu v našem zdravotnictví, který je nyní nedostatečný i v důsledku toho, že mnoho zdravotníků je nyní nuceno dlouhodobě doma pečovat o své malé děti. To chceme nyní svým návrhem změnit a umožnit rodičům volbu, kdo se péče o dítě v době uzavření školských zařízení ujme, právě i třeba s ohledem na výši příjmů rodičů a příbuzných dítěte a dle dalších kritérií, která jsou pro rozhodování tohoto typu důležitá.

Navrhovaný zákon je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, plně respektuje též Listinu základních práv a svobod a rovněž tak je i v souladu s právními předpisy Evropské unie, což dokládá stanovisko parlamentního institutu k našemu návrhu. Důvodně předpokládáme, že navrhovaná právní úprava bude ve vztahu ke státnímu rozpočtu působit neutrálně, respektive že jej oproti současnému stavu nijak výrazně nezatíží, přičemž lze i předpokládat, že často bude toto ošetřovné čerpat ten člen rodiny, jehož pracovní příjem i propad příjmů je nižší, a že tedy může dojít i ke snížení nároku na výdaje státního rozpočtu.

Návrh bude mít i významné pozitivní sociální dopady, protože pomůže zabránit propadům mnoha osob do systému sociálních dávek, do dluhových pastí či exekucí a insolvencí. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, poslankyně Lenka Dražilová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vám představit společný návrh paní poslankyně Lucie Šafránkové a dalších, jak zde již bylo řečeno, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako sněmovní tisk 1185 26. března 2021. Vláda ho projednala rovněž v březnu a zaujala neutrální stanovisko.

Jak jistě víte, nedávno schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh na zvýšení ošetřovného na 80 %, tento návrh byl postoupen Senátu a čeká na projednání. Návrh, který dnes projednáváme, de facto návrh na zvýšení ošetřovného doplňuje, neboť podmínkou nároku na ošetřovné je, že nezaopatřené dítě nebo dítě mladší 10 let žije se zaměstnancem ve společné domácnosti. Předkladatelé navrhují, aby tato podmínka neplatila v případě péče o toto dítě nebo o tuto osobu jejím příbuzným v linii přímé nebo v linii vedlejší podle § 772 občanského zákoníku, jinými slovy, aby se rodiče mohli v péči vystřídat i s jinými příbuznými, například prarodiči, se kterými nežijí ve společné domácnosti. Důležité je zdůraznit, že podmínkou zůstává, že se jedná o nemocensky pojištěné zaměstnance.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené tři poslance. Jako první vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová a připraví se paní poslankyně Golasowská. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, pane ministře. Jak už zaznělo, já jsem podpořila tento společný poslanecký návrh poslankyň, které byly uvedeny. Naším cílem je umožnit lépe sladit rodinný a pracovní život v době covidu rodinám s dětmi a zároveň umožnit volbu v tom, jakým způsobem si uspořádají práci, vzdělávání, péči o rodinu, tak abychom zabránili tomu, že tak jak se prodlužuje doba covidová, která má zásadní dopady do rodinného života všech rodin v zemi, tak aby co nejméně byli tratní na financích právě z toho důvodu, že vychovávají a pečují o děti. Podporuji tedy tento návrh a věřím, že pro něj získáme podporu napříč politickým spektrem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP