Středa 14. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

310.
Návrh poslankyň Lucie Šafránkové, Kateřiny Valachové, Hany Aulické Jírovcové,
Věry Kovářové, Pavly Golasowské, Olgy Richterové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1185/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 1185/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Lucie Šafránková. (V sále není přítomen žádný člen vlády.) Já samozřejmě o tom vím, že tady není ministr, ale čekal jsem, zdali tedy někdo vyzývá k něčemu. Nevyzýváte tedy? Takže slovo dáme paní navrhovatelce Lucii Šafránkové. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám představila poslanecký návrh na změnu zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který předkládám společně s kolegyněmi Kateřinou Valachovou, Hanou Aulickou Jírovcovou, Věrou Kovářovou, Pavlou Golasowskou, Olgou Richterovou a dalšími.

Smyslem našeho návrhu je umožnit vznik nároku na ošetřovné v době účinnosti mimořádných opatření při epidemii koronaviru, mezi která patří i uzavření některých školských zařízení, zejména části základních a mateřských škol, při péči o děti do 10 let věku, i jejich příbuzným v linii přímé nebo v linii vedlejší, podle § 772 občanského zákoníku, i když společně nežijí v jedné společné domácnosti, a to za podmínky, že tito příbuzní jsou řádně nemocensky pojištěnými zaměstnanci.

Technicky se jedná o změny a úpravy ve třech ustanoveních tohoto zákona, konkrétně v jeho paragrafech 3 a 5, přičemž prokázání splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti pro vznik nároku na ošetřovné bude ze strany žadatele vůči České správě sociálního zabezpečení prokazováno čestným prohlášením. Zároveň navrhujeme, aby u osob, kterým předkládaná právní úprava umožní nově čerpat toto ošetřovné, byl za den vzniku potřeby péče o dítě považován den nabytí účinnosti této změny zákona, pokud současně v tento den potřeba této péče nadále trvá, a vzhledem k nezbytnosti a časové naléhavosti předkládaného opatření též navrhujeme účinnost zákona v navrhovaném znění dnem jeho vyhlášení.

I proto zároveň navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a to vzhledem k akutní potřebě urychleně řešit otázky zvýšení finančního zabezpečení nízkopříjmových rodičů, zejména pak rodičů samoživitelů, kteří jsou nyní nuceni dlouhodobě pobírat pouze nízké ošetřovné, a také například vzhledem k vysoce společenské potřebě posílení personálního stavu v našem zdravotnictví, který je nyní nedostatečný i v důsledku toho, že mnoho zdravotníků je nyní nuceno dlouhodobě doma pečovat o své malé děti. To chceme nyní svým návrhem změnit a umožnit rodičům volbu, kdo se péče o dítě v době uzavření školských zařízení ujme, právě i třeba s ohledem na výši příjmů rodičů a příbuzných dítěte a dle dalších kritérií, která jsou pro rozhodování tohoto typu důležitá.

Navrhovaný zákon je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, plně respektuje též Listinu základních práv a svobod a rovněž tak je i v souladu s právními předpisy Evropské unie, což dokládá stanovisko parlamentního institutu k našemu návrhu. Důvodně předpokládáme, že navrhovaná právní úprava bude ve vztahu ke státnímu rozpočtu působit neutrálně, respektive že jej oproti současnému stavu nijak výrazně nezatíží, přičemž lze i předpokládat, že často bude toto ošetřovné čerpat ten člen rodiny, jehož pracovní příjem i propad příjmů je nižší, a že tedy může dojít i ke snížení nároku na výdaje státního rozpočtu.

Návrh bude mít i významné pozitivní sociální dopady, protože pomůže zabránit propadům mnoha osob do systému sociálních dávek, do dluhových pastí či exekucí a insolvencí. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, poslankyně Lenka Dražilová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vám představit společný návrh paní poslankyně Lucie Šafránkové a dalších, jak zde již bylo řečeno, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako sněmovní tisk 1185 26. března 2021. Vláda ho projednala rovněž v březnu a zaujala neutrální stanovisko.

Jak jistě víte, nedávno schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh na zvýšení ošetřovného na 80 %, tento návrh byl postoupen Senátu a čeká na projednání. Návrh, který dnes projednáváme, de facto návrh na zvýšení ošetřovného doplňuje, neboť podmínkou nároku na ošetřovné je, že nezaopatřené dítě nebo dítě mladší 10 let žije se zaměstnancem ve společné domácnosti. Předkladatelé navrhují, aby tato podmínka neplatila v případě péče o toto dítě nebo o tuto osobu jejím příbuzným v linii přímé nebo v linii vedlejší podle § 772 občanského zákoníku, jinými slovy, aby se rodiče mohli v péči vystřídat i s jinými příbuznými, například prarodiči, se kterými nežijí ve společné domácnosti. Důležité je zdůraznit, že podmínkou zůstává, že se jedná o nemocensky pojištěné zaměstnance.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené tři poslance. Jako první vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová a připraví se paní poslankyně Golasowská. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, pane ministře. Jak už zaznělo, já jsem podpořila tento společný poslanecký návrh poslankyň, které byly uvedeny. Naším cílem je umožnit lépe sladit rodinný a pracovní život v době covidu rodinám s dětmi a zároveň umožnit volbu v tom, jakým způsobem si uspořádají práci, vzdělávání, péči o rodinu, tak abychom zabránili tomu, že tak jak se prodlužuje doba covidová, která má zásadní dopady do rodinného života všech rodin v zemi, tak aby co nejméně byli tratní na financích právě z toho důvodu, že vychovávají a pečují o děti. Podporuji tedy tento návrh a věřím, že pro něj získáme podporu napříč politickým spektrem.

Dovolím si doplnit, že v případě přijetí tohoto návrhu je třeba přijmout také určité legislativně technické úpravy právě s ohledem na zmíněné změny ošetřovného, které čekají v tuto chvíli na projednání a věřím, že také schválení Senátem.

Chci poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí, které nám pomohlo zpracovat legislativně technické úpravy, které lze v rámci stávajícího projednávání uplatnit a v rámci hlasování podle takzvaného § 90 odst. 6 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny uplatnit v rámci podrobné rozpravy. Tento návrh mám připravený a v rámci podrobné rozpravy ho přednesu. V tuto chvíli v rámci obecné rozpravy pouze opakuji za sebe podporu tomuto návrhu a prosím vás, kolegyně a kolegové, abychom v této volbě, jak už zmínila kolegyně Šafránková, vaším prostřednictvím, pane předsedající, rodiče s dětmi podpořili. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Pavla Golasowská a připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já se vyjádřím velice stručně k tomuto návrhu, protože už to tady bylo okomentováno paní předkladatelkou a zpravodajkou. Jako klub KDU-ČSL určitě podporujeme tento návrh, protože přináší pozitivum pro rodiny s dětmi, pro samoživitelky, a právě v této době covidové je potřeba takové návrhy podporovat. Děkuji také vám za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Pastuchová a připraví se pan poslanec Jan Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se i já vyjádřila za náš klub k tomuto sněmovnímu tisku. Možná jste si všimli, že hnutí ANO zde není připodepsáno jako předkladatel. Já bych vám ráda vysvětlila, proč. Když byla tato novela předkládána paní předkladatelkou, tak to byla doba, kdy byla v naší zemi přijata protiepidemická opatření, kdy byl zakázán pohyb mezi okresy, ale i kontakt mezi různými domácnostmi. Bylo tedy zvláštní podávat tento návrh, když šlo jedno proti druhému. To je ten důvod, proč jsme se nepřipodepsali, protože se nemůžeme podepsat proti něčemu, když se nesmí cestovat mezi okresy, tudíž nemůžou jet děti k babičce do jiného okresu, takže to byl důvod, proč se naše hnutí k tomu nepřipodepsalo v tu dobu.

Jednom sdělím, že paní navrhovatelka ve své důvodové zprávě uvádí, že důvodem je jednak hledisko - cituji - celospolečenského zájmu, kdy jsou nuceni na delší dobu opustit svá zaměstnání za účelem péče o své malé děti i rodiče, kteří vykonávají profese, které stát nyní akutně velmi potřebuje. Jsou zde vyjmenování lékaři, zdravotní sestry, záchranáři a tak dále. Shrnu, jsou to profese Integrovaného záchranného systému. Zde bych ráda upozornila a připomněla, že u těchto profesí bylo 26. 2. tohoto roku přijato usnesení vlády č. 200, která si toho byla plně vědoma, které určilo výjimku a umožnilo provoz základních a mateřských škol, a to pro děti od 2 do 10 let, takže o tyto profese bylo státem vlastně - stát se postaral o to, aby rodiče těchto dětí měli své děti kam umístit. Takže tento důvod mně tam přišel trošku zbytečný. Nicméně mohu souhlasit s tím, že to může pomoci zejména osobám s průměrnými a nižšími příjmy nebo u matek samoživitelek a otců samoživitelů.

Tento návrh je omezen na dobu poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii, a proto tento návrh za hnutí ANO podpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Bauer a připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, opravdu jen velmi krátce za poslanecký klub Občanské demokratické strany. Tento krátký a jednoduchý návrh novely není o ničem jiném než že příbuzní v přímé nebo nepřímé linii, což jsou prarodiče, sourozenci, strýc nebo teta, budou moci na určitou omezenou dobu vypomoci těm, kteří třeba chodí do práce nebo se nacházejí v kritické infrastruktuře, takže dopředu avizuji, že to je určitě dobrý návrh. Bude se to dít prostřednictvím čestného prohlášení České správě sociálního zabezpečení.

Osobně s tímto dobrým návrhem nemám žádný problém. Samozřejmě jsem se snažil začíst i do důvodové zprávy a do stanoviska vlády České republiky a myslím si, že by toto úspěšné dílo bylo dokonáno, kdyby tady někdo na mikrofon aspoň rozptýlil obavy vlády, protože když se na to podíváte, tak vláda má obavy, jestli náhodou nedojde k nárůstu kontaktů mezi různými domácnostmi. To je asi jediná výtka. Možná by stálo za to, pokud tady máme někoho z vlády, kdo se věnuje epidemii nebo na to má nějaký výrazný názor, aby nám to tady na mikrofon sdělil. Pokud se toho nedočkáme, tak předpokládám, že za malou chvíli tato krátká novela bude odsouhlasena.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Hanu Aulickou. Je to v tuto chvíli poslední přihlášená do rozpravy.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, za poslanecký klub KSČM si také dovolím kratší stanovisko. Musím říci, že bych chtěla poděkovat Lucce Šafránkové, která přišla s tímto návrhem, který už byl - myslím - v minulém roce, teď nevím jestli na jaře - předložen, bohužel se nepodařilo jej schválit. Za nás jsme rádi, že byl předložen znovu a že jsme tento návrh mohli připodepsat, protože to opravdu vidíme jako skvělou alternativu ve vnímání té situace, která v rodinách opravdu je.

Chápu některé názory, které tady moji předřečníci řekli. Každopádně bych chtěla říci i svoji zkušenost. Právě v období, kdy bylo uzavřeno téměř všechno a bylo umožněno chodit do školy a do mateřských škol jen pro zaměstnance Integrovaného záchranného systému nebo pak další výjimečné profese, tak i třeba i my, poslankyně a poslanci, jsme museli chodit do svého zaměstnání a budete se divit, já jsem neměla svou dceru kam umístit a museli jsme to řešit přes dědečky a babičky. A to je právě to, co i tento návrh zákona nebo tato oblast umožňuje tak, aby to nebyly právě ty skupiny těch nejohroženějších obyvatel a aby to opravdu byly ty skupiny, které jsou stále pracující a které nejsou až tak ohroženy jako tito starší lidé. Nemyslím si, že by to byla pozice jenom jediné mé osoby, ale právě to, že nebylo doporučeno setkávání v rodinách, tak znám mnoho případů lidí kolem své osoby, kteří to bohužel museli v této době řešit tímto způsobem, protože do zaměstnání prostě chodit museli. A pokud je alternativa a možnost v širší rodině umožnit adekvátní hlídání dítěte pracujícím člověkem, myslím si, že bychom tomu měli vyhovět a jít touto cestou. Jenom bych chtěla poděkovat a samozřejmě budeme hlasovat pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další přihlášku nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Je zájem, za navrhovatele paní poslankyně Lucie Šafránková. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Pane předsedající, já bych chtěla jenom poděkovat všem, co se mnou tento návrh spolupředložili. Vás všechny ostatní bych chtěla požádat o podporu. Ještě jednou děkuji za diskuzi, která k tomuto tisku proběhla. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zpravodajka má zájem vystoupit? Nemá. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1185 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Já jsem mezitím zagongoval, takže chvíli počkáme... Skrz otevřené dveře žádný úprk směrem do sálu nevidím, takže asi můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 86, přihlášeno 99 poslanců, pro 76, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen.

 

Takže tedy přikročíme k podrobné rozpravě, do které se hlásila paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji. Pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená paní ministryně, pane ministře, dovolte, tak jak jsem avizovala, abych v podrobné rozpravě načrtla legislativně technické úpravy tohoto návrhu zákona, tak aby všechno sedělo na náš předchozí společný poslanecký návrh, který jsem měla tu čest předkládat zase já jako v čele vaší poslanecké skupiny, který se týká ošetřovného rodičů v době mimořádné, v době covidové, takže jde o to, naladit tyto dva tisky.

Poslanecká sněmovna schválila dne 1. dubna 2021 sněmovní tisk číslo 1177, což je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento schválený návrh zákona byl dne 6. dubna postoupen Senátu a v Senátu se jedná o senátní tisk číslo 88. Předložený návrh zákona podle sněmovního tisku číslo 1185 však předpokládá změnu některých stejných ustanovení jako návrh zákona obsažený v tisku číslo 1177, přičemž u tohoto sněmovního tisku 1177 nebyl ještě ukončen legislativní proces. V souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny proto navrhuji přijmout ke sněmovnímu tisku číslo 1185 legislativně technické úpravy, jimiž se zabezpečí, že se navrhované změny nebudou křížit se změnami přijatými v tisku číslo 1177 a změny v obou tiscích budou ve vzájemném souladu.

Jde o to, aby úprava ve sněmovním tisku číslo 1185 byla formulována tak, aby byla schválitelná nezávisle na výsledku projednávání dřívějšího sněmovního tisku 1177. Jedná se jen o legislativně technické úpravy bez jakýchkoliv věcných dopadů. Jedná se o tyto návrhy:

Bod 1. V článku I novelizační bod 1 nově zní: "1.b V § 3 odst. 1 se závěrečná část ustanovení zrušuje a středník před závěrečnou částí se nahrazuje tečkou." Na vysvětlení: Reaguje se na to, že podle platného znění jsou v § 3 odst. 1, 2 písmena a) a b), zatímco sněmovním tiskem číslo 1177 se doplňuje ještě nové písmeno c), a není tedy nyní zřejmé, zda středník bude na konci písmene b), nebo písmene c).

A bod 2. V článku I novelizační bod 3 nově zní: "Bod 3. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní: § 5a Zaměstnanec prokazuje splnění podmínky podle § 3 odst. 6 čestným prohlášením." Opět na vysvětlení, reaguje se na to, že ve sněmovním tisku číslo 1177 se doplňuje na konec § 5 odst. 4 a je třeba přijmout opatření, aby v § 5 nebyly v případě schválení obou zákonů dva odstavce 4, neboť ve sněmovním tisku 1185 se rovněž na konec § 5 doplňuje odstavec 4. Proto se ve sněmovním tisku 1185 v bodě 3 navrhovaná úprava označuje nikoli jako odstavec 4, nýbrž jako § 5a.

Není to, kolegové, obvyklá procedura, nicméně věřím, že jsem to pečlivě uvedla, tak abychom dosáhli kýženého výsledku. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se podívám, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Takže budeme hlasovat o předneseném návrhu, tak jak přednesla paní poslankyně Kateřina Valachová, ten legislativně technický návrh. Já bych požádal o stanovisko navrhovatelku. (Souhlasné.) Zahajuji hlasování (87) - žádost o odhlášení, takže já ukončím hlasování, odhlásím vás, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o tom legislativně technickém návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 88, přihlášeno 84 poslanců, pro 84, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

A nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslankyň Lucie Šafránkové, Kateřiny Valachové, Hany Aulické Jírovcové, Věry Kovářové, Pavly Golasowské, Olgy Richterové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1185."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 89, přihlášeno 84 poslanců, pro 81, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a projednávání tímto končí.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu dnešního odpoledního programu. Jedná se o

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP