(17.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 184, přihlášeno 82 poslanců, pro 82, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Navrhuje někdo z poslankyň a poslanců jiný výbor? Nenavrhuje, tedy zůstává rozpočtový výbor jako garanční výbor.

 

Ještě musíme hlasovat o návrhu pana zpravodaje, abychom zkrátili lhůtu na 30 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 185, přihlášeno 82 poslanců, pro 53, proti 18. Návrh byl přijat, lhůtu jsme zkrátili.

 

Děkuji paní místopředsedkyni vlády, děkuji panu zpravodaji. Končím prvé čtení tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 1084/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k projednání předkládám vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a některé další zákony. Hlavním důvodem je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady.

Návrh zákona se v souladu s touto směrnicí dotýká například ochrany spotřebitele, problematiky tísňové komunikace, univerzální služby, cenové dostupnosti služeb nebo přístupu a propojení. Pravidla jsou posílena, týkají se spotřebitelů a ambicí je usnadnit změnu poskytovatele služeb, nabídnout lepší ochranu, přičemž spotřebitelé budou mít zajištěnou podobnou, dokonce vyšší úroveň ochrany v celé Evropské unii. Tato harmonizace se týká například oblasti požadavků na informace u smluv, délky trvání těchto smluv, jejich ukončování, transparentnosti, zveřejňování informací, změny poskytovatele služby, přístupu k internetu a přenositelnosti čísel, případně tísňové komunikace.

V této oblasti - myslím tím tísňovou komunikaci - je z mého pohledu velmi důležitou, řekl bych zásadní změnou, že tísňové služby musí být nově dostupné nejen prostřednictvím volání, ale rovněž prostřednictvím alespoň SMS, a pokud by to bylo technicky proveditelné, tak i prostřednictvím jiných způsobů komunikace. Tato změna vyžaduje přizpůsobení dalších zákonů, upravujících právě problematiku tísňové komunikace.

Za zásadní považuji rovněž zavedení systému takzvané veřejné výstrahy, prostřednictvím které bude možné obyvatele, opět například formou SMS zpráv, informovat o bezprostředně hrozících nebo nastalých mimořádných událostech, krizových situacích, závažných událostech a tak dále.

V oblasti univerzální služby dochází, a to v souladu s kodexem, k omezení rozsahu služeb, které lze uložit v rámci univerzální služby, na přiměřený přístup k internetu v pevném místě, přístup k hlasové komunikační službě, rovněž tedy v pevném místě, nebo přístup zdravotně postižených osob k těmto službám, případně různé doplňkové služby. Cenová dostupnost by neměla být faktorem bránícím spotřebitelům v přístupu ke službám, a proto tedy v souladu s kodexem dochází k rozšíření definice osob se zvláštními sociálními potřebami, kromě již definovaných zdravotně postižených osob a osob s nízkými příjmy.

Modernizují se rovněž pravidla týkající se přístupu a propojení sítí elektronických komunikací, zajišťuje se předvídatelnost regulace udělování přídělu operátorům po dobu nejméně 20 let za účelem podpory jejich investic a nad rámec transpozice upravuje rovněž zjištěné problematické aspekty z aplikační praxe některé věcné legislativně technické nedostatky.

Věřím, že návrh zákona bude přínosem, nebo jsem o tom přesvědčen, pro občany, pro podnikatele.

Dovolte, abych rovněž ocenil aktivní roli zpravodaje, pana poslance Jiránka, se kterým se to velmi věcně komunikovalo. Vím, že uspořádal řadu jednání na to téma k aspektům tohoto zákona a musím říci, že ta jednání byla velmi praktická, pragmatická, korektní.

Kromě již zmíněné nutnosti zajistit co nejrychlejší transpozici bych vás tímto, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, chtěl požádat o podporu zkrácení lhůty k projednání tohoto zákona ve výborech, a to do 30 dnů, mimo jiné i s ohledem na to, že Evropská komise 4. 2. 2021 zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti České republice a dalším 24 členským státům - čili šlo o 25 států, které nezavedly zatím nová pravidla EU v oblasti elektronických komunikací. Pomůže nám to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poprosím zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Martina Jiránka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo. Pan ministr již velmi dobře řekl drtivou většinu toho, co jsem chtěl říct. Shrnul zákon, naznačil i to, že už s námi Evropské unie zahájila infringement, takže jsem rád, že jsme to dostali na program.

Chci moc poděkovat kolegům, vezmu to abecedně: paní Červíčkové, pánům Dolínkovi, Králíčkovi, Luzarovi, Martínkovi, Maškovi, Munzarovi a Nacherovi, za velmi proaktivní přístup k zhruba šesti až sedmi jednáním podvýborů a kulatých stolů, kdy jsme řešili témata jako věcné břemeno, rozšíření možnosti detekce polohy mobilních zařízení ze strany ÚOHS, anonymní SIM karty a další témata. Řešili jsme to samozřejmě s MPO, ČTÚ, Svazem měst a obcí a asociací a zástupci trhu, takže opravdu jsem moc rád, že je to zde na programu.

Zároveň se hned po mé úvodní zprávě hlásím do rozpravy, abych oficiálně navrhl zkrácení lhůty pro projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Zaznamenal jsem vaši přihlášku. Otevírám rozpravu a prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji. Takže abych to zkrátil - navrhuji zkrácení lhůty pro projednání o 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: O 30 dní, tedy i na 30 dní. Ano, zaznamenal jsem, děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, všechny ty věci, které tady říkal pan ministr ve svém úvodním slově, jsou důležité. Já bych chtěl přesto soustředit vaši pozornost na některé věci, které se nám tam nelíbí a které mohou znamenat, že se ze zákona o elektronických komunikacích může vytvořit obava v řadách veřejnosti, a my tu obavu máme, že se tam také bude jednat o určitou ztrátu soukromí, možné elektronické sledování a nabourávání osobního vlastnictví. Pouze zmíním to, že pro některé se zde má stát tento tisk nosičem pro návrh na zrušení anonymních karet. Já jenom chci upozornit, že právě takové návrhy zkomplikují přijetí normy ve třetím čtení.

Ale chci zejména mluvit o tom, co nám předkládá sama vláda, a to nad rámec transpozice směrnice kodexu pro elektronické komunikace. Novela totiž obsahuje pro nás naprosto nepřijatelný návrh, a to ten, aby Úřad pro hospodářskou soutěž mohl získat provozní a lokalizační údaje mobilních telefonů podnikatelů, manažerů a zaměstnanců firem, které Úřad šetří ve správním řízení z podezření na přestupek. Podle mého názoru takto navrhovaná úprava nepřiměřeně zasahuje do základního práva na soukromí zástupců šetřených podniků, protože i tyto mobilní telefony jsou používány i pro soukromé účely. Z mého pohledu existují mírnější a méně invazivní prostředky, kterými může ÚOHS svých cílů dosáhnout a obávám se, že je tento návrh spíše motivován přáním ulehčit si práci, což je pro mě malý argument pro získání takovýchto pravomocí, které z mého pohledu mají patřit výhradně orgánům činným v trestním řízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP