Úterý 9. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 1084/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k projednání předkládám vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a některé další zákony. Hlavním důvodem je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady.

Návrh zákona se v souladu s touto směrnicí dotýká například ochrany spotřebitele, problematiky tísňové komunikace, univerzální služby, cenové dostupnosti služeb nebo přístupu a propojení. Pravidla jsou posílena, týkají se spotřebitelů a ambicí je usnadnit změnu poskytovatele služeb, nabídnout lepší ochranu, přičemž spotřebitelé budou mít zajištěnou podobnou, dokonce vyšší úroveň ochrany v celé Evropské unii. Tato harmonizace se týká například oblasti požadavků na informace u smluv, délky trvání těchto smluv, jejich ukončování, transparentnosti, zveřejňování informací, změny poskytovatele služby, přístupu k internetu a přenositelnosti čísel, případně tísňové komunikace.

V této oblasti - myslím tím tísňovou komunikaci - je z mého pohledu velmi důležitou, řekl bych zásadní změnou, že tísňové služby musí být nově dostupné nejen prostřednictvím volání, ale rovněž prostřednictvím alespoň SMS, a pokud by to bylo technicky proveditelné, tak i prostřednictvím jiných způsobů komunikace. Tato změna vyžaduje přizpůsobení dalších zákonů, upravujících právě problematiku tísňové komunikace.

Za zásadní považuji rovněž zavedení systému takzvané veřejné výstrahy, prostřednictvím které bude možné obyvatele, opět například formou SMS zpráv, informovat o bezprostředně hrozících nebo nastalých mimořádných událostech, krizových situacích, závažných událostech a tak dále.

V oblasti univerzální služby dochází, a to v souladu s kodexem, k omezení rozsahu služeb, které lze uložit v rámci univerzální služby, na přiměřený přístup k internetu v pevném místě, přístup k hlasové komunikační službě, rovněž tedy v pevném místě, nebo přístup zdravotně postižených osob k těmto službám, případně různé doplňkové služby. Cenová dostupnost by neměla být faktorem bránícím spotřebitelům v přístupu ke službám, a proto tedy v souladu s kodexem dochází k rozšíření definice osob se zvláštními sociálními potřebami, kromě již definovaných zdravotně postižených osob a osob s nízkými příjmy.

Modernizují se rovněž pravidla týkající se přístupu a propojení sítí elektronických komunikací, zajišťuje se předvídatelnost regulace udělování přídělu operátorům po dobu nejméně 20 let za účelem podpory jejich investic a nad rámec transpozice upravuje rovněž zjištěné problematické aspekty z aplikační praxe některé věcné legislativně technické nedostatky.

Věřím, že návrh zákona bude přínosem, nebo jsem o tom přesvědčen, pro občany, pro podnikatele.

Dovolte, abych rovněž ocenil aktivní roli zpravodaje, pana poslance Jiránka, se kterým se to velmi věcně komunikovalo. Vím, že uspořádal řadu jednání na to téma k aspektům tohoto zákona a musím říci, že ta jednání byla velmi praktická, pragmatická, korektní.

Kromě již zmíněné nutnosti zajistit co nejrychlejší transpozici bych vás tímto, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, chtěl požádat o podporu zkrácení lhůty k projednání tohoto zákona ve výborech, a to do 30 dnů, mimo jiné i s ohledem na to, že Evropská komise 4. 2. 2021 zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti České republice a dalším 24 členským státům - čili šlo o 25 států, které nezavedly zatím nová pravidla EU v oblasti elektronických komunikací. Pomůže nám to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poprosím zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Martina Jiránka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo. Pan ministr již velmi dobře řekl drtivou většinu toho, co jsem chtěl říct. Shrnul zákon, naznačil i to, že už s námi Evropské unie zahájila infringement, takže jsem rád, že jsme to dostali na program.

Chci moc poděkovat kolegům, vezmu to abecedně: paní Červíčkové, pánům Dolínkovi, Králíčkovi, Luzarovi, Martínkovi, Maškovi, Munzarovi a Nacherovi, za velmi proaktivní přístup k zhruba šesti až sedmi jednáním podvýborů a kulatých stolů, kdy jsme řešili témata jako věcné břemeno, rozšíření možnosti detekce polohy mobilních zařízení ze strany ÚOHS, anonymní SIM karty a další témata. Řešili jsme to samozřejmě s MPO, ČTÚ, Svazem měst a obcí a asociací a zástupci trhu, takže opravdu jsem moc rád, že je to zde na programu.

Zároveň se hned po mé úvodní zprávě hlásím do rozpravy, abych oficiálně navrhl zkrácení lhůty pro projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Zaznamenal jsem vaši přihlášku. Otevírám rozpravu a prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji. Takže abych to zkrátil - navrhuji zkrácení lhůty pro projednání o 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: O 30 dní, tedy i na 30 dní. Ano, zaznamenal jsem, děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, všechny ty věci, které tady říkal pan ministr ve svém úvodním slově, jsou důležité. Já bych chtěl přesto soustředit vaši pozornost na některé věci, které se nám tam nelíbí a které mohou znamenat, že se ze zákona o elektronických komunikacích může vytvořit obava v řadách veřejnosti, a my tu obavu máme, že se tam také bude jednat o určitou ztrátu soukromí, možné elektronické sledování a nabourávání osobního vlastnictví. Pouze zmíním to, že pro některé se zde má stát tento tisk nosičem pro návrh na zrušení anonymních karet. Já jenom chci upozornit, že právě takové návrhy zkomplikují přijetí normy ve třetím čtení.

Ale chci zejména mluvit o tom, co nám předkládá sama vláda, a to nad rámec transpozice směrnice kodexu pro elektronické komunikace. Novela totiž obsahuje pro nás naprosto nepřijatelný návrh, a to ten, aby Úřad pro hospodářskou soutěž mohl získat provozní a lokalizační údaje mobilních telefonů podnikatelů, manažerů a zaměstnanců firem, které Úřad šetří ve správním řízení z podezření na přestupek. Podle mého názoru takto navrhovaná úprava nepřiměřeně zasahuje do základního práva na soukromí zástupců šetřených podniků, protože i tyto mobilní telefony jsou používány i pro soukromé účely. Z mého pohledu existují mírnější a méně invazivní prostředky, kterými může ÚOHS svých cílů dosáhnout a obávám se, že je tento návrh spíše motivován přáním ulehčit si práci, což je pro mě malý argument pro získání takovýchto pravomocí, které z mého pohledu mají patřit výhradně orgánům činným v trestním řízení.

Obávám se také, že tímto návrhem by vznikl další precedens, který by byl návodem pro další úřady, proč získávat údaje o mobilních datech, o datech z mobilních telefonů a údajích občanů. A pak bychom se mohli oprávněně ptát, kdo bude další.

Už na Ministerstvu zdravotnictví vznikla myšlenka - naštěstí ji vláda už dále nepředložila sem do Sněmovny - aby hygiena kontrolovala přes mobilní telefony epidemické kontakty. A kdo může být další takový? Úřad práce, aby zkontroloval, zda jsou při nemocenské lidé doma? To přece nikdo z nás tady nechce. Z jednotlivých kamínků by mohla vniknout lavina, která by nás zavalila, a pak z ní nebude úniku. Mobilní telefony jsou totiž velmi dobrým sluhou, ale zlým pánem.

Já o tom takto silně mluvím proto, protože bychom se měli snažit chránit osobní data před jejich zneužíváním. Měli bychom je chránit také i před státní mocí, protože svoboda není ohrožena jen regulacemi a zákazy, ale také pouhým množstvím informací včetně sledování, kterými státní instituce mohou kontrolovat naše životy. (Silný hluk v sále. Obrací se na předsedajícího se žádostí o zjednání klidu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o klid. Děkuji vám.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Jsem rád, že si to uvědomují, toto nebezpečí, když už ne vláda, tak nejen opoziční poslanci, ale také řada vládních poslanců, se kterými jsem o tom hovořil. Proto zde vzniká záměr společného pozměňovacího návrhu, který má příslušný paragraf vyjmout z novely zákona.

O to víc mě možná mrzí nekritický přístup vlády, která nám to sem poslala. Já nevím, buď se na to nesoustředila, nebo to nevyhodnotila jako závažnou věc, avšak obě možnosti jsou špatné. Vláda by totiž neměla zkoušet, co tady sítem přes Poslaneckou sněmovnu projde za zvýšení kompetencí, ale měla by být v první linii, která ohrožení soukromí bude vyhodnocovat a bude jim případně bránit.

Právě kvůli možnosti pro ÚOHS získávat provozní a lokalizační údaje jsem chtěl původně navrhnout vrácení novely k přepracování, ale protože tady vzniká společný pozměňovací návrh, tak vrácení nenavrhnu. Ale doufám, že společně s panem zpravodajem a ostatními kolegy vyvineme maximální úsilí k vyjmutí této části z návrhu novely.

Druhá věc, která jde nad rámec směrnice, je možnost vstupu na cizí nemovitost, tedy pozemek či střechy soukromých domů, pro pracovníky Českého telekomunikačního úřadu, a to při zjišťování zdroje rušení nebo k úkonům, takzvaným úkonům, předcházejícím kontrole. Nikoliv jen kontroly samotné. To je z mého pohledu další nabourávání ochrany soukromého vlastnictví a nepřiměřená a vlastně bezbřehá možnost pro pracovníky ČTÚ soukromé vlastnictví narušovat.

V minulém volebním období ve Sněmovně byla velká diskuze, která skončila i zkoumáním Ústavního soudu, a to bylo narušení soukromého vlastnictví z důvodu kontroly kotlů, a tím důvodem bylo právo na zdraví. Proto to vláda předkládala. Teď už se posouváme bohužel k tomu, abychom nabourali ochranu soukromého vlastnictví z toho důvodu, že někdo má rušený signál, například na wi-fi. To určitě není správné. Z mého pohledu je navržená novela v tomto případě nepřiměřená, a zejména nejasná. Já se pokusím společně s některými z vás hledat v dalších čteních možnosti a návrhy, jak toto odstranit, protože to jsou důvody, které by nás odrazovaly od přijetí této novely na konci. Navíc se jedná o návrhy, pane ministře, které jsou typickým gold-platingem, protože nejsou požadavkem žádné směrnice Evropské unie.

My jsme si vědomi, že trh čeká na přijetí této stěžejní normy, která bude určovat, jak bude vypadat trh elektronických komunikací zhruba dalších deset let, a jsme si také vědomi, že návrh novely přináší kromě věcí, které jsem zmínil, i několik pozitivních věcí. Ale bohužel, po prostudování návrhu zákona je vidět, že se nejedná vždy o citlivou transpozici. Někdy jsme papežštější než papež například při přijímání byrokratické zátěže z Bruselu. A tam, kde směrnice umožňuje národní uvážení, například zjemnění regulace, tam bohužel gestor této novely, Ministerstvo průmyslu a obchodu, tohoto nevyužilo.

Porovnejme, co je například nově předmětem všeobecného oprávnění, jaké kompetence má ČTÚ, nyní ve správě spektra. Porovnejme mnohdy nesmyslné sankce nikoliv za špatný přístup operátorů ke spotřebitelům a k ochraně spotřebitele, ale také obrovské sankce za nesplnění takzvané reportovací činnosti vůči úřadům. To přináší zase navíc administrativní zátěž.

Je potřeba si uvědomit, že tento zákon není jen o třech velkých mobilních operátorech, ale tato norma dopadne také na stovky středních hráčů, kteří v regionech připojují k internetu občany v našich městech a obcích. O tom všem se chceme bavit v dalších čteních a přijdeme s návrhy, které to mají změnit. A prosím, v dalších čteních, pane ministře, soustřeďte se na ty dva body, které jsem tady na začátku zmínil, protože to je samozřejmě pro nás potom komplikace pro podporu celého návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Patrik Nacher je další přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Takže pěkný podvečer, dámy a pánové. Já bych řekl, po roce jsme tady vlastně nazpět. Před rokem si jistě vzpomínáte, nebo před více než rokem, zákon o elektronických komunikacích, který tady změnil praxi přenositelnosti čísla, zrychlil ten přestup, zrušil pokuty za předčasné ukončení v případě, že to člověk udělal déle než po třech měsících, jak trvala ta smlouva.

V této chvíli máme před sebou transpozici kodexu v oblasti elektronických komunikací, který se týká zejména přístupu k internetu. V tomto případě se na něj budeme dívat úplně podobně jako na přenos čísel u mobilních operátorů. Transpozice se týká přenositelnosti, informačních povinností - o tom se asi budeme bavit ve druhém, ve třetím čtení - transparentnost a zveřejňování, doba trvání smlouvy na maximální délku 24 měsíců, a to i v momentě, kdy se to bude opakovat a tak dál.

To znamená, myslím si, že to je v pořádku. Je dobře, že se to zkrátí. Napřed se z toho, co řekl můj ctěný kolega Vojtěch Munzar... musím říct, že my jsme si tu práci začali... my jsme si ji dali ještě před tím zahájením, takže to, proti čemu on tady protestoval, je skoro zbytečné, protože je tam připraven - nebo se předloží - pozměňovací návrh, který tam tu věc, která jde nad rámec, odstraní.

A jestli si dobře vzpomínám, tak jsou tam podepsáni poslanci napříč, koalice - opozice. Koukám tady na Roberta Králíčka, který se tomu také věnuje, také je tam podepsán. To znamená, že tohle se vyřeší. Takže si myslím, že skutečně se budeme věnovat jenom té transpozici a já nám všem a zákazníkům přeji, aby to bylo co nejrychleji, i přesto, že tady žijeme v té době covidové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já jsem to tady zmínil schválně, a na svého kolegu Patrika Nachera, prostřednictvím pana předsedajícího. Je dobře, že se na tom shodneme a připravujeme společně ten pozměňovací návrh, ale já jsem tady o tom mluvil schválně, protože skutečně nemělo by to být tak, že vláda nekriticky přijímá požadavky jednotlivých úřadů na zvyšování svých kompetencí, a posílá je sem jenom jako nositel, jako pošťák těchto návrhů.

Vláda by měla být skutečně ta první, která řekne: A dost, tohle je už příliš, tohle už příliš zasahuje do soukromí občanů a vůbec by se to tady nemělo objevit. Proto já jsem tady o tom hovořil a za zbytečné to skutečně nepokládám. Doufám, že i ten společný pozměňovací návrh tady padne na úrodnou půdu, že ho takto prohlasujeme. Ale rozhodně nepokládám za zbytečné tady to zmínit a vyčinit vládě za to, že tak neučinila na vládní úrovní už při projednávání tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Nemá pan místopředseda vlády ani pan zpravodaj. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Jako garanční výbor je organizačním výborem navržen hospodářský výbor. Navrhuje někdo nějaký jiný výbor jako výbor garanční? Nenavrhuje.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání předloženého návrhu k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 186, přihlášeno 88 poslanců, pro 81, proti nikdo. Schválili jsme tedy hospodářský výbor jako výbor garanční.

 

Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor, aby se tímto návrhem zabýval. Je zde nějaký návrh? Není takový návrh.

 

Tak ještě budeme hlasovat o návrhu, který zazněl v obecné rozpravě. Je to návrh na zkrácení lhůty na 30 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 187, přihlášeno 90 poslanců, pro 70, proti nikdo. Lhůtu jsme zkrátili.

 

Děkuji panu vicepremiérovi, děkuji panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme se věnovat bodu číslo 41, jde o

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP