(17.30 hodin)
(pokračuje Fiala)

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo nějaký jiný výbor jako výbor garanční? Nenavrhuje. Já jsem mezitím přivolal poslankyně a poslance do sálu k hlasování.

 

Budeme hlasovat o přikázání k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Myslím, že jsme připraveni na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 181, přihlášeno 87 poslanců, pro 78, proti nikdo. Návrh jsme přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh k projednání dalšímu výboru. Navrhuje někdo nějaký jiný výbor, aby se tímto návrhem zabýval? Nenavrhuje.

 

Takže budeme nyní hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury, abychom zkrátili lhůtu na 30 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 182, přihlášeno 87 poslanců, pro 78, proti nikdo. Návrh jsme schválili. Lhůta byla schválena.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády a paní zpravodajce a končím prvé čtení tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 867/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi představit vám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci celé EU dochází postupně k modernizaci pravidel jednotného digitálního trhu a odstraňování překážek pro prodej zboží na dálku a pro přeshraniční poskytování služeb. Vedle posílení práv spotřebitelů na jedné straně dochází rovněž k zavádění nových pravidel, která podnikům zajistí transparentnější, spravedlivější a předvídatelnější on-line prostředí. Dochází také k úpravám v oblasti daně z přidané hodnoty, jejímž cílem je usnadnit přeshraniční obchod, zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž podnikům v EU a bojovat proti daňovým únikům.

Návrh zákona se předkládá, aby byla zajištěna implementace nových evropských právních předpisů v oblasti přeshraničního elektronického obchodování, takzvaná e-commerce, a obsahuje tyto základní změny:

Rozšíření okruhu plnění, na která je možné použít zvláštní režim jednoho správního místa, tedy rozšíření možnosti plnit povinnosti týkající se DPH pouze vůči správci daně v jednom členském státě namísto nutnosti registrovat se a plnit tyto povinnosti vůči správcům daně všech členských států, v nichž je plnění uskutečňováno.

Zrušení osvobození dovozu zboží do 22 eur, tak aby zboží ze třetích zemí nebylo zvýhodňováno tím, že jeho dovoz nepodléhá DPH. Zboží, které může zákazník koupit například v České republice, podléhá zdanění, takže se tato výjimka, která se váže na dovoz zboží, neuplatní a DPH z tohoto zboží se odvádí.

Zavedení nových dovozních režimů pro zboží v hodnotě do 150 eur, které zjednoduší plnění povinností související s dovozem zboží.

Zavedení speciálních pravidel týkajících se dodání zboží, které je prodáváno skrze elektronické platformy.

Návrh také obsahuje dílčí změny úpravy v souvislosti s právem EU, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a zejména judikatury Soudního dvora EU. Navrhované rozšíření stávajícího systému bude spuštěno v souladu s načasováním na úrovni EU v příštím roce, tedy v roce 2021.

Dovoluji si vás požádat o projednání návrhu zákona ve výborech a o jeho schválení. Jsme pod tlakem implementační lhůty, zákon tu leží od zhruba července loňského roku. To není výčitka, já vím, že těch priorit bylo mnoho a jsme v covidové době, nicméně implementace je důležitá, protože se do toho systému zapojí všech 27 zemí EU. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Volný. Ano, ano, prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, kolegové, kolegyně. Já si myslím, že paní ministryně řekla vše podstatné. Já bych chtěl tímto akorát požádat celou Sněmovnu, abychom hlasovali o zkrácení doby o 30 dnů, tedy na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Pan poslanec Hrnčíř se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom v krátkosti se vyjádřil k tomuto tisku. Je to zase další, další nátlak z EU. Samozřejmě tady zaznělo, ano, jsme povinni to implementovat, tlačí na nás EU, Brusel už se dívá, aby to bylo rychle schválené.

Ale je potřeba si uvědomit, o co tady vlastně jde. Jde o to, že se zdraží zásilky, které si lidé často objednávají ze zemí mimo EU, to znamená ty kryty na mobilní telefony a další věci, tak se to prostě zdraží. To osvobození je do částky 22 eur, to znamená asi 600 korun, kdy nemusíte platit DPH, kde musíte podávat celní prohlášení. Tady ta novela, i u těchto malých zásilek nejenom, že zavádí povinnost zaplatit daň z přidané hodnoty, ale ještě navíc i podat celní prohlášení, takže ještě další byrokracie s tím spojená navíc.

Pokud si zaplatíte nějaké služby, třeba i celní deklarace u pošty, tak jsou to zase další stokoruny, které budete muset vydat. Takže není to nic jiného, než prostě jenom že to zdraží zásilky, často teenagerům a podobně, kteří si objednávají kryty na telefony a další drobnosti. Já si myslím, že to není správné, že to nepotřebujeme, a podávám návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zazněl návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. (Gong.) A protože zazněl návrh na zamítnutí předloženého návrhu, musíme o něm hlasovat hned po skončení rozpravy. Já jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále, aby mezitím přišli. Mezitím říkám proto, že zazněl návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Tak a opakuji, o čem hlasujeme. Hlasujeme o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 183, přihlášeno 81 poslanců, pro 22, proti 44. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Je jiný návrh na garanční výbor? Není. Budeme tedy hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP