(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Eva Fialová, připraví se Marie Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Fialová: Dobrý den. Já bych se ráda přihlásila k pozměňovacímu návrhu číslo 5713, který se týká pravidel pro ohlašování evidence tím, kdo uvádí na trh, a kolektivnímu systému, který uvádí dále zmocnění Ministerstva životního prostředí na podávání právních předpisů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Marie Pěnčíková, připraví se pan poslanec Čižinský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové, já bych se ráda jenom přihlásila k svému pozměňujícímu návrhu, který máte v systému jako sněmovní dokument 5756 včetně odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Čižinský, poté pan zpravodaj. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Hezký den. Hlásím se k pozměňujícím návrhům 5789 a 5790. Jedná se o to potřebné zálohování PET lahví a o propagační letáky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Elfmark. Máte slovo.

 

Poslanec František Elfmark: Já děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych se rád přihlásil k devíti sněmovním dokumentům a to pod čísly: 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672 a 5673. Všechny sněmovní dokumenty jsem tady popsal 17. 6. v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Elfmarkovi. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom hlasovali po podrobné rozpravě. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pane zpravodaji? V tom případě mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji ministrovi životního prostředí, děkuji zpravodaji a končím tento bod našeho jednání.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 644/ - druhé čtení

Vidím pana místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka, že je připraven. Požádám o zaujetí místa zpravodajů i zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Leo Luzara. Nyní tedy z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan místopředseda vlády Karel Havlíček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o technických požadavcích.

O co zde jde? Jedná se o adaptaci na nařízení Evropského parlamentu o zdravotnických prostředcích a nařízení o diagnostických prostředcích - takzvaných in vitro, přičemž nutno říct, že převážná část těch ustanovení a použitelných předpisů EU je aplikovatelná přímo. Členské státy jsou ovšem povinny zajistit výkon státní správy v dané oblasti. Především jde o určení takzvaného orgánu, který bude provádět oznamování subjektu posuzování shody, a tímto orgánem bude v rámci ČR Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Druhým důvodem je zavedení - a to myslím, že je praktická věc, dlouho diskutovaná - takzvaného sponzorovaného přístupu k technickým normám, na jehož základě ústřední orgány státní správy budou povinny zajistit právě u České agentury pro standardizaci bezplatný přístup k technickým normám a jiným technickým dokumentům. Podle nich by byla právním předpisem, který je potom v působnosti tohoto ústředního orgánu státní správy. Tento návrh je plně v souladu s ústavním pořádkem ČR, mezinárodními smlouvami.

Současně návrh zákona byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Ten na svém zasedání 10. června doporučil Poslanecké sněmovně projednat a schválit tento sněmovní tisk ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi. A konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 644/1 a 644/2.

Požádám o slovo zpravodaje hospodářského výboru poslance Leo Luzara, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Kolegu Luzara ale nevidím. Těžko mohu udělat teď výměnu. Ptám se předsedy poslaneckého klubu, kde je Leo Luzar, případně předseda hospodářského výboru, kterého také nevidím. Mám požádat tedy o přestávku, pane předsedo? Kolega Pavel Kováčik se hlásí. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, mám zprávu od kolegy Luzara, že je rychle na cestě, ale do pěti minut by to měl stihnout. Prosím o pět minut pauzu na poradu klubu KSČM.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. V tom případě vyhlásím přestávku do 15.51 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.46 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP