(Jednání pokračovalo v 15.51 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak budeme pokračovat, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Přestávka na poradu klubu KSČM skončila. Než udělím slovo zpravodaji Leo Luzarovi, konstatuji došlou omluvu ministryně spravedlnosti Marie Benešové do 17 hodin z pracovních důvodů a z dnešního jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan kolega Jan Skopeček.

Nyní má slovo zpravodaj Leo Luzar. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru ze 42. schůze z 10. června 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, to je sněmovní tisk 644.

Hospodářský výbor parlamentu po vyslechnutí výkladů náměstka ministra průmyslu a obchodu Jana Dejla a zpravodajské zprávě Leo Luzara v obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 644 ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v zákoně legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah zákona. A za třetí pověřuje zpravodaje, aby přednesl zpravodajskou zprávu a výsledku projednávání tohoto zákona v hospodářském výboru. A pověřuje předsedu hospodářského výboru k předložení této zprávy Poslanecké sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji Leo Luzarovi za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku, ale z místa vidím pana poslance Michálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem velmi rád, že se nám podařilo uspět s žádostí, aby se projednal tento návrh zákona právě dnes, abychom učinili další krok. To z toho důvodu, že my už roky pracujeme na tom, aby živnostníci nemuseli platit zvláštní poplatky za technické normy, které mají uloženo dodržovat na základě zákonné povinnosti.

V roce 2013 jsem už usiloval, kdysi ještě dávno, předtím než jsem byl zastupitelem v Praze, o to, aby se zveřejnily technické normy ve stavebnictví, protože tehdy v zákoně bylo napsáno, že ty technické normy mají být veřejně bezplatně dostupné. No a jak myslíte, že reagoval právní stát? Změnili, zrušili tehdy ten zákon, který to nařizoval. To bylo od pana Mládka. Takže já jsem rád, že za tu dobu jsme se posunuli. A teď konečně po sedmi letech tady máme návrh zákona ve druhém čtení. A děkuji ministerstvu, že ten návrh zpracovali. Věřím, že do konce volebního období ho stihneme dokončit, tak aby živnostníci, elektrikáři, stavitelé atd. nemuseli si ty technické normy kupovat, ale aby tam byl sponzorovaný přístup, to znamená, že se přihlásí na internetové stránky a tam to bude bezplatně přístupné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jakubovi Michálkovi. A vidím pana poslance Munzara. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, pane ministře. Já bych se chtěl připojit k tomu ocenění myšlenky sponzorovaného přístupu. Pro nás je to určitá možnost systémového přístupu a také de facto prvek podpory podnikání, pokud se ta myšlenka v praxi rozvine dobrým směrem. Protože u tohoto zákona, u této myšlenky a u těchto konkrétních paragrafů bude stejně důležité, jakým způsobem bude pojata aplikační praxe tohoto zákona jako zákon takový.

Já bych na vás v tomto případě, pane ministře, apeloval kvůli jedné věci. Já jsem si pozorně přečetl důvodovou zprávu k tomuto tisku a zaujala mě tam jedna věc, že sami vy jako předkladatelé píšete, že vzhledem k rozmanitosti potenciálně dotčených právních předpisů a jimi odkazovaných norem není možné určit, kolika technických norem se sponzorovaný přístup bude týkat. To je pro mě zpráva do podnikání, že máme tolik norem, že se v tom ani samo ministerstvo a sami předkladatelé nevyznají. A protože ten sponzorovaný přístup se má podle návrhu zákona týkat těch minimálních standardů, těch závazných právních předpisů, těch závazných norem, tak já bych chtěl požádat pana ministra, abyste využili situace a využili projednávání tohoto zákona a zaměřili se i na určitou analýzu, rešerši stávajících technických norem, které mnohdy komplikují a někdy prodražují podnikání určité činnosti. Například když ve zmíněném stavebnictví nám prodražují mnohdy výstavbu bytů, zda některé normy se nemohou ze závazných stát doporučující. Je to jenom prosba, je to jenom apel. Nemám k tomu žádný pozměňovací návrh ani návrh doprovodného usnesení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Ptám se, kdo další do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o nějaká závěrečná slova. Pan zpravodaj? Ano.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já bych jenom chtěl k tomuto návrhu zákona upravit možná ta slova, která tady zazněla. Tady nejde o bezplatný přístup k normám, tak jak bychom všichni asi vnímali a rádi ho viděli. Ale autorský zákon je tady opravdu nesmlouvavý a za ty normy se musí platit. V tomto návrhu zákona tuto povinnost přebírá na sebe stát. Ale pouze u norem, které jsou v zákoně závazné. Máme v zákoně závazné normy, které jsou zmiňovány v jiných právních předpisech a na které se tyto právní předpisy odvolávají. A ty jsou v zákoně závazné. Potom máme ale normy, které jsou pouze doporučované. A za ty se platit nebude. Jinými slovy, ti, kteří je budou využívat ve své práci, za ně i nadále budou muset zaplatit, za tyto normy. Aby nedošlo k omylu, že tady teď jako bychom schvalovali kompletní zdarma přístup k normám.

Je tady jedna možnost a to jsou studovny pod vysokými školami, kde budou zřizována nějaká ta centra přístupu pro studenty, kteří pracují s normami, atd. Ale tam to bude záviset na přístupu jednotlivých univerzit k tomu systému, protože i ten bude zpoplatněn. Tam není až tak výjimka z té ceny.

Čili tolik na upřesnění, abychom si byli vědomi toho, že to není zdarma, že stát za to zaplatí a přebírá zodpovědnost za ty poplatky autorům. A pokud chceme v této věci něco udělat, je třeba se zamyslet nad novelizací autorského zákona a obecně přístupu k autorskému právu k těmto technickým normám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud pan ministr nemá zájem o závěrečné slovo, po obecné rozpravě otevírám rozpravu podrobnou. Do té také nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je teď zájem o závěrečné slovo. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj, také ne. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom hlasovali na konci druhého čtení, můžeme tedy druhé čtení uzavřít. Končím tedy projednávání tohoto návrhu zákona ve druhém čtení. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi a zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

30.
Vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic
a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
/sněmovní tisk 834/ - prvé čtení

Požádám pana poslance Pavla Juříčka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a zároveň požádám, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Pane místopředsedo vlády, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP