Úterý 7. července 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 644/ - druhé čtení

Vidím pana místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka, že je připraven. Požádám o zaujetí místa zpravodajů i zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Leo Luzara. Nyní tedy z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan místopředseda vlády Karel Havlíček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o technických požadavcích.

O co zde jde? Jedná se o adaptaci na nařízení Evropského parlamentu o zdravotnických prostředcích a nařízení o diagnostických prostředcích - takzvaných in vitro, přičemž nutno říct, že převážná část těch ustanovení a použitelných předpisů EU je aplikovatelná přímo. Členské státy jsou ovšem povinny zajistit výkon státní správy v dané oblasti. Především jde o určení takzvaného orgánu, který bude provádět oznamování subjektu posuzování shody, a tímto orgánem bude v rámci ČR Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Druhým důvodem je zavedení - a to myslím, že je praktická věc, dlouho diskutovaná - takzvaného sponzorovaného přístupu k technickým normám, na jehož základě ústřední orgány státní správy budou povinny zajistit právě u České agentury pro standardizaci bezplatný přístup k technickým normám a jiným technickým dokumentům. Podle nich by byla právním předpisem, který je potom v působnosti tohoto ústředního orgánu státní správy. Tento návrh je plně v souladu s ústavním pořádkem ČR, mezinárodními smlouvami.

Současně návrh zákona byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Ten na svém zasedání 10. června doporučil Poslanecké sněmovně projednat a schválit tento sněmovní tisk ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi. A konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 644/1 a 644/2.

Požádám o slovo zpravodaje hospodářského výboru poslance Leo Luzara, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Kolegu Luzara ale nevidím. Těžko mohu udělat teď výměnu. Ptám se předsedy poslaneckého klubu, kde je Leo Luzar, případně předseda hospodářského výboru, kterého také nevidím. Mám požádat tedy o přestávku, pane předsedo? Kolega Pavel Kováčik se hlásí. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, mám zprávu od kolegy Luzara, že je rychle na cestě, ale do pěti minut by to měl stihnout. Prosím o pět minut pauzu na poradu klubu KSČM.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. V tom případě vyhlásím přestávku do 15.51 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.46 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 15.51 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak budeme pokračovat, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Přestávka na poradu klubu KSČM skončila. Než udělím slovo zpravodaji Leo Luzarovi, konstatuji došlou omluvu ministryně spravedlnosti Marie Benešové do 17 hodin z pracovních důvodů a z dnešního jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan kolega Jan Skopeček.

Nyní má slovo zpravodaj Leo Luzar. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru ze 42. schůze z 10. června 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, to je sněmovní tisk 644.

Hospodářský výbor parlamentu po vyslechnutí výkladů náměstka ministra průmyslu a obchodu Jana Dejla a zpravodajské zprávě Leo Luzara v obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 644 ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v zákoně legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah zákona. A za třetí pověřuje zpravodaje, aby přednesl zpravodajskou zprávu a výsledku projednávání tohoto zákona v hospodářském výboru. A pověřuje předsedu hospodářského výboru k předložení této zprávy Poslanecké sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji Leo Luzarovi za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku, ale z místa vidím pana poslance Michálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem velmi rád, že se nám podařilo uspět s žádostí, aby se projednal tento návrh zákona právě dnes, abychom učinili další krok. To z toho důvodu, že my už roky pracujeme na tom, aby živnostníci nemuseli platit zvláštní poplatky za technické normy, které mají uloženo dodržovat na základě zákonné povinnosti.

V roce 2013 jsem už usiloval, kdysi ještě dávno, předtím než jsem byl zastupitelem v Praze, o to, aby se zveřejnily technické normy ve stavebnictví, protože tehdy v zákoně bylo napsáno, že ty technické normy mají být veřejně bezplatně dostupné. No a jak myslíte, že reagoval právní stát? Změnili, zrušili tehdy ten zákon, který to nařizoval. To bylo od pana Mládka. Takže já jsem rád, že za tu dobu jsme se posunuli. A teď konečně po sedmi letech tady máme návrh zákona ve druhém čtení. A děkuji ministerstvu, že ten návrh zpracovali. Věřím, že do konce volebního období ho stihneme dokončit, tak aby živnostníci, elektrikáři, stavitelé atd. nemuseli si ty technické normy kupovat, ale aby tam byl sponzorovaný přístup, to znamená, že se přihlásí na internetové stránky a tam to bude bezplatně přístupné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jakubovi Michálkovi. A vidím pana poslance Munzara. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, pane ministře. Já bych se chtěl připojit k tomu ocenění myšlenky sponzorovaného přístupu. Pro nás je to určitá možnost systémového přístupu a také de facto prvek podpory podnikání, pokud se ta myšlenka v praxi rozvine dobrým směrem. Protože u tohoto zákona, u této myšlenky a u těchto konkrétních paragrafů bude stejně důležité, jakým způsobem bude pojata aplikační praxe tohoto zákona jako zákon takový.

Já bych na vás v tomto případě, pane ministře, apeloval kvůli jedné věci. Já jsem si pozorně přečetl důvodovou zprávu k tomuto tisku a zaujala mě tam jedna věc, že sami vy jako předkladatelé píšete, že vzhledem k rozmanitosti potenciálně dotčených právních předpisů a jimi odkazovaných norem není možné určit, kolika technických norem se sponzorovaný přístup bude týkat. To je pro mě zpráva do podnikání, že máme tolik norem, že se v tom ani samo ministerstvo a sami předkladatelé nevyznají. A protože ten sponzorovaný přístup se má podle návrhu zákona týkat těch minimálních standardů, těch závazných právních předpisů, těch závazných norem, tak já bych chtěl požádat pana ministra, abyste využili situace a využili projednávání tohoto zákona a zaměřili se i na určitou analýzu, rešerši stávajících technických norem, které mnohdy komplikují a někdy prodražují podnikání určité činnosti. Například když ve zmíněném stavebnictví nám prodražují mnohdy výstavbu bytů, zda některé normy se nemohou ze závazných stát doporučující. Je to jenom prosba, je to jenom apel. Nemám k tomu žádný pozměňovací návrh ani návrh doprovodného usnesení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Ptám se, kdo další do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o nějaká závěrečná slova. Pan zpravodaj? Ano.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já bych jenom chtěl k tomuto návrhu zákona upravit možná ta slova, která tady zazněla. Tady nejde o bezplatný přístup k normám, tak jak bychom všichni asi vnímali a rádi ho viděli. Ale autorský zákon je tady opravdu nesmlouvavý a za ty normy se musí platit. V tomto návrhu zákona tuto povinnost přebírá na sebe stát. Ale pouze u norem, které jsou v zákoně závazné. Máme v zákoně závazné normy, které jsou zmiňovány v jiných právních předpisech a na které se tyto právní předpisy odvolávají. A ty jsou v zákoně závazné. Potom máme ale normy, které jsou pouze doporučované. A za ty se platit nebude. Jinými slovy, ti, kteří je budou využívat ve své práci, za ně i nadále budou muset zaplatit, za tyto normy. Aby nedošlo k omylu, že tady teď jako bychom schvalovali kompletní zdarma přístup k normám.

Je tady jedna možnost a to jsou studovny pod vysokými školami, kde budou zřizována nějaká ta centra přístupu pro studenty, kteří pracují s normami, atd. Ale tam to bude záviset na přístupu jednotlivých univerzit k tomu systému, protože i ten bude zpoplatněn. Tam není až tak výjimka z té ceny.

Čili tolik na upřesnění, abychom si byli vědomi toho, že to není zdarma, že stát za to zaplatí a přebírá zodpovědnost za ty poplatky autorům. A pokud chceme v této věci něco udělat, je třeba se zamyslet nad novelizací autorského zákona a obecně přístupu k autorskému právu k těmto technickým normám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud pan ministr nemá zájem o závěrečné slovo, po obecné rozpravě otevírám rozpravu podrobnou. Do té také nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je teď zájem o závěrečné slovo. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj, také ne. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom hlasovali na konci druhého čtení, můžeme tedy druhé čtení uzavřít. Končím tedy projednávání tohoto návrhu zákona ve druhém čtení. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi a zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP