(18.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Takže ještě jednou. Kdo souhlasí s navrženým usnesením? Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 210, přihlášeno je 131 poslanců, pro 1, proti 99. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh navržený senátem nepřijali. (Protestní hlasy z pléna.) Návrh nebyl přijat. (Hlasy z pléna.) Tak se omlouvám, ústa říkala něco jiného než... Tento návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem jsme nepřijali a bude následovat hlasování podle § 97 odst. 5 jednacího řádu. K přijetí tohoto usnesení bude zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu nejméně 101 poslanců. Kvorum bylo nastaveno.

 Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 959/6."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 211, přihlášeno je 134 poslanců, pro 39, proti 55. Tento návrh přijat nebyl.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona nepřijali. Tím současně tento bod končím.

Dívám se na pana ministra, který má zájem projednávat další bod. Máme ještě devět minut.

 

Otevírám bod

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení
a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 688/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona pan ministr Chvojka. Pane ministře, máte slovo. (V sále je silný hluk.)

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové... Nemám řvát? Tak na mě neřvete vy.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Prosím všechny v sále, aby na sebe navzájem nepokřikovali.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Kolegyně říkaly, že nemám řvát, a řvou na mě.

Takže ještě jednou. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, uvedený návrh novely antidiskriminačního zákona a dalších předpisů byl poměrně rychle projednán v jednotlivých výborech, i když nedošlo ke zkrácení lhůty k projednání. Chtěl bych za toto rychlé a vstřícné projednání Sněmovně poděkovat. Rychlé projednání je o to důležitější, že implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem měla proběhnout již v květnu minulého roku. Přijetí implementačních předpisů by tedy mělo proběhnout co nejrychleji.

Na projednání ve výborech bylo přijato několik pozměňovacích návrhů. Mohu plně - (V sále je hluk!)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Omlouvám se, pane ministře. Prosím o klid v sále. (Ministr. Můžu řvát.) Ne, já poprosím, aby ti, co diskutují uvnitř sálu, přenesli svou diskusi ven.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Dobře. Na projednání ve výborech bylo přijato několik pozměňovacích návrhů. Mohu plně podpořit návrhy, které směřují k posunutí účinnosti k 1. lednu 2018, které vzešly z petičního, ale i ústavněprávního výboru. Podporuji rovněž pozměňovací návrh petičního výboru, který reaguje na stažení novely zákona o Veřejném ochránci práv.

Nemohu však podpořit ostatní dva návrhy ústavněprávního výboru pod body II.1 a II.2.2, neboť mění navrženou působnost veřejného ochránce práv jako orgánu na podporu pracovníků EU. Jakkoliv se tyto změny mohou zdát nepodstatné, působnost orgánů na ochranu práv pracovníků EU je směrnicí stanovena poměrně podrobně a mezi pravomoci, které mají uvedené orgány mít, se výslovně řadí i provádění nebo zadávání nezávislých průzkumů a analýz a zveřejňování nezávislých zpráv. V neposlední řadě považuji za riziko, aby vedle zpožděné implementace práva EU byla Česká republika ještě kritizována za neúplnou či chybnou implementaci, což její pozici v řízení ještě nadále zhorší a může vést ještě k citelnějším sankcím. Proto tyto návrhy nedoporučuji k přijetí.

Děkuji za pozornost a věřím v další konstruktivní projednávání návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání petičnímu výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost a ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 688/1 a 2 a záznam výboru pro bezpečnost byl doručen jako sněmovní tisk 688/3.

Paní zpravodajka je již u řečnického pultíku. Je zároveň zpravodajkou petičního výboru a výboru pro bezpečnost. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím, abyste nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji, pane místopředsedo, dobrý podvečer, kolegyně a kolegové. Já bych pouze odkázala na usnesení petičního výboru z jeho 39. schůze ze dne 2. května č. 188, kterým petiční výbor doporučil schválení návrhu ve znění doporučených změn, které máte před sebou.

Chtěla bych vás dále informovat, že výbor pro bezpečnost, který se tiskem 688 rovněž zabýval, nepřijal k tomuto tisku žádné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zpravodajem ústavněprávního výboru je pan poslanec Marek Benda. Prosím, aby nás informoval věci ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, ústavněprávní výbor projednal tento návrh na své schůzi. Doporučil změnu účinnosti, jak bylo řečeno panem navrhovatelem. Doporučil některé další dílčí změny, kdy nám opravdu připadá fatálně zbytečné, aby tady byl orgán, který bude zpracovávat zprávy o tom, jestli nejsou pracovníci z ostatních států Evropské unie v České republice diskriminováni. Přiznám se, že mi zákon připadá úplně zbytečný. Chápu nutnost implementace, ale abychom dělali zprávy jen pro zprávy, mi připadá na hranici, na hranici zdravého lidského rozumu. A fat chvilkami přemýšlím, kdo v té Evropě za nás vyjednává, jestli je schopen přistoupit na to, abychom tam dávali takovéhle nesmysly.

Usnesení ústavněprávního výboru máte a já se samozřejmě budu výrazně přimlouvat za to, abychom ho přijali, protože to bude zase typická zpráva pro zprávu, kterou nikdo nikde nikdy nebude číst, jen bude několik lidí, kteří budou pověřeni jejím zpracováním.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem... Pane předsedo, mně u vás svítí faktická, ale ještě jsem neotevřel rozpravu.

Zahajuji obecnou rozpravu a jako první se s přednostním právem hlásí pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já myslím, že když je nějaký absurdní návrh zákona, že se ta absurdita projeví tím, že budeme důsledně vyžadovat jeho plnění. Chtěl bych se zeptat pana ministra, kolik zemí to už implementovalo a zda jsme si vyžádali zprávy z ostatních členských zemí Evropské unie, zda tam nejsou diskriminováni čeští občané. Protože pro mě je to velmi podstatné. Když to máme my dělat a říkat, jestli diskriminujeme nebo nediskriminujeme občany ostatních dvaceti sedmi zemí, tak bych očekával, že například na vašem ministerstvu založíte oddělení pro získávání informací o možné diskriminaci českých občanů v ostatních členských zemích. Myslím, že bychom měli pravidelně psát ostatním členským zemím, ptát se jich, zda tu zprávu zpracovaly, měli bychom i určit jednací jazyk, ve kterém by nám to měly podat, pak bychom to měli vyhodnotit, dát to některému výboru v Poslanecké sněmovně, například petičnímu, aby porovnal a zjistil, zda nedochází k diskriminaci našich občanů. (V sále je silný ruch!)

Dále bych doporučoval, aby poté, co tyto zprávy obdržíme -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám se pane předsedo. Já poprosím, vážené kolegyně, vážení kolegové, zkuste vydržet ještě tu minutu být tiše.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já to ale mám déle než na minutu.

Dále bych doporučoval, že poté, co ty zprávy obdržíme, budeme kontaktovat naše občany, kteří žijí v těchto zemích, abychom je požádali, aby komentovali tyto zprávy, zda údaje v nich uvedené odpovídají realitě a jejich zkušenostem, které získávají během svého pracovního či studijního pobytu, a zda skutečně nedochází k diskriminaci českých občanů v ostatních členských zemích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP