Středa 12. července 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení
a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 688/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona pan ministr Chvojka. Pane ministře, máte slovo. (V sále je silný hluk.)

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové... Nemám řvát? Tak na mě neřvete vy.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Prosím všechny v sále, aby na sebe navzájem nepokřikovali.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Kolegyně říkaly, že nemám řvát, a řvou na mě.

Takže ještě jednou. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, uvedený návrh novely antidiskriminačního zákona a dalších předpisů byl poměrně rychle projednán v jednotlivých výborech, i když nedošlo ke zkrácení lhůty k projednání. Chtěl bych za toto rychlé a vstřícné projednání Sněmovně poděkovat. Rychlé projednání je o to důležitější, že implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem měla proběhnout již v květnu minulého roku. Přijetí implementačních předpisů by tedy mělo proběhnout co nejrychleji.

Na projednání ve výborech bylo přijato několik pozměňovacích návrhů. Mohu plně - (V sále je hluk!)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Omlouvám se, pane ministře. Prosím o klid v sále. (Ministr. Můžu řvát.) Ne, já poprosím, aby ti, co diskutují uvnitř sálu, přenesli svou diskusi ven.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Dobře. Na projednání ve výborech bylo přijato několik pozměňovacích návrhů. Mohu plně podpořit návrhy, které směřují k posunutí účinnosti k 1. lednu 2018, které vzešly z petičního, ale i ústavněprávního výboru. Podporuji rovněž pozměňovací návrh petičního výboru, který reaguje na stažení novely zákona o Veřejném ochránci práv.

Nemohu však podpořit ostatní dva návrhy ústavněprávního výboru pod body II.1 a II.2.2, neboť mění navrženou působnost veřejného ochránce práv jako orgánu na podporu pracovníků EU. Jakkoliv se tyto změny mohou zdát nepodstatné, působnost orgánů na ochranu práv pracovníků EU je směrnicí stanovena poměrně podrobně a mezi pravomoci, které mají uvedené orgány mít, se výslovně řadí i provádění nebo zadávání nezávislých průzkumů a analýz a zveřejňování nezávislých zpráv. V neposlední řadě považuji za riziko, aby vedle zpožděné implementace práva EU byla Česká republika ještě kritizována za neúplnou či chybnou implementaci, což její pozici v řízení ještě nadále zhorší a může vést ještě k citelnějším sankcím. Proto tyto návrhy nedoporučuji k přijetí.

Děkuji za pozornost a věřím v další konstruktivní projednávání návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání petičnímu výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost a ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 688/1 a 2 a záznam výboru pro bezpečnost byl doručen jako sněmovní tisk 688/3.

Paní zpravodajka je již u řečnického pultíku. Je zároveň zpravodajkou petičního výboru a výboru pro bezpečnost. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím, abyste nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji, pane místopředsedo, dobrý podvečer, kolegyně a kolegové. Já bych pouze odkázala na usnesení petičního výboru z jeho 39. schůze ze dne 2. května č. 188, kterým petiční výbor doporučil schválení návrhu ve znění doporučených změn, které máte před sebou.

Chtěla bych vás dále informovat, že výbor pro bezpečnost, který se tiskem 688 rovněž zabýval, nepřijal k tomuto tisku žádné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zpravodajem ústavněprávního výboru je pan poslanec Marek Benda. Prosím, aby nás informoval věci ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, ústavněprávní výbor projednal tento návrh na své schůzi. Doporučil změnu účinnosti, jak bylo řečeno panem navrhovatelem. Doporučil některé další dílčí změny, kdy nám opravdu připadá fatálně zbytečné, aby tady byl orgán, který bude zpracovávat zprávy o tom, jestli nejsou pracovníci z ostatních států Evropské unie v České republice diskriminováni. Přiznám se, že mi zákon připadá úplně zbytečný. Chápu nutnost implementace, ale abychom dělali zprávy jen pro zprávy, mi připadá na hranici, na hranici zdravého lidského rozumu. A fat chvilkami přemýšlím, kdo v té Evropě za nás vyjednává, jestli je schopen přistoupit na to, abychom tam dávali takovéhle nesmysly.

Usnesení ústavněprávního výboru máte a já se samozřejmě budu výrazně přimlouvat za to, abychom ho přijali, protože to bude zase typická zpráva pro zprávu, kterou nikdo nikde nikdy nebude číst, jen bude několik lidí, kteří budou pověřeni jejím zpracováním.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem... Pane předsedo, mně u vás svítí faktická, ale ještě jsem neotevřel rozpravu.

Zahajuji obecnou rozpravu a jako první se s přednostním právem hlásí pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já myslím, že když je nějaký absurdní návrh zákona, že se ta absurdita projeví tím, že budeme důsledně vyžadovat jeho plnění. Chtěl bych se zeptat pana ministra, kolik zemí to už implementovalo a zda jsme si vyžádali zprávy z ostatních členských zemí Evropské unie, zda tam nejsou diskriminováni čeští občané. Protože pro mě je to velmi podstatné. Když to máme my dělat a říkat, jestli diskriminujeme nebo nediskriminujeme občany ostatních dvaceti sedmi zemí, tak bych očekával, že například na vašem ministerstvu založíte oddělení pro získávání informací o možné diskriminaci českých občanů v ostatních členských zemích. Myslím, že bychom měli pravidelně psát ostatním členským zemím, ptát se jich, zda tu zprávu zpracovaly, měli bychom i určit jednací jazyk, ve kterém by nám to měly podat, pak bychom to měli vyhodnotit, dát to některému výboru v Poslanecké sněmovně, například petičnímu, aby porovnal a zjistil, zda nedochází k diskriminaci našich občanů. (V sále je silný ruch!)

Dále bych doporučoval, aby poté, co tyto zprávy obdržíme -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám se pane předsedo. Já poprosím, vážené kolegyně, vážení kolegové, zkuste vydržet ještě tu minutu být tiše.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já to ale mám déle než na minutu.

Dále bych doporučoval, že poté, co ty zprávy obdržíme, budeme kontaktovat naše občany, kteří žijí v těchto zemích, abychom je požádali, aby komentovali tyto zprávy, zda údaje v nich uvedené odpovídají realitě a jejich zkušenostem, které získávají během svého pracovního či studijního pobytu, a zda skutečně nedochází k diskriminaci českých občanů v ostatních členských zemích.

Možná bychom mohli zjistit, kolik z nich použilo a zda mají vůbec legislativně možnost podávat antidiskriminační žalobu, zda to dělají prostřednictvím ombudsmana příslušné členské země, či samostatně, kolik takových antidiskriminačních žalob naši občané podali, v jakém stavu jsou. To bychom měli požadovat pravidelně. A já myslím, že čtvrtletně je zbytečné, že by stačilo zhruba jednou za šest měsíců. Pokud by se ukázala nějaká nesrovnalost, požádal bych českou vládu, aby důrazně protestovala na nejbližší Radě ministrů a vyžadovala uvedení do souladu těchto zpráv se zkušeností, pokud se objeví různé hodnocení našich občanů v rozporu s touto skutečností.

A pevně doufám, že už dneska tady neuslyším od nikoho slovo infringement, že pokud Evropská komise má tolik práce, aby kvůli této blbosti zahajovala infringement s jednou ze svých členských zemí, tak já bych doporučoval, aby vy, páni ministři, kteří jezdíte na ty Evropské rady, na ty Rady ministrů, abyste se zabývali důležitější problematikou, a ne zda jsme přijali a zda jsme vytvořili agenturu pro posuzování možné diskriminace občanů ostatních členských zemí v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A na tabuli svítí časový údaj 19.01. Poprosím tedy, jestli existovala nějaká dohoda předsedů poslaneckých klubů, protože já mám avizováno, že končíme v 19.00. Těžko projednávat meritorně zákon po 19. hodině dle jednacího řádu.

S přednostním právem pan předseda, ale návrh na prodloužení už není možné podat.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já nevidím důvod, proč nepokračovat v jednání v tomto bodu. Myslím, že je možné otevřít rozpravu a pokračovat.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Rozprava je otevřena. Pohybujeme se v obecné rozpravě.

 

Poslanec Roman Sklenák: Tak můžeme pokračovat.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan předseda Stanjura. Upřednostnil bych dohodu stran.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dohoda stran nemůže změnit zákon, na tom se snad shodujeme, pane místopředsedo. (Místopředseda Vondráček: No ano.) A zákon jasně říká, pokud se má meritorně jednat či hlasovat o návrzích zákonů po 19. hodině, návrh na toto prodloužení musí padnout před 19. hodinou a musí o něm rozhodnout většina poslanců. Malé okénko pro pana kolegu Sklenáka: nemůžeme jednat. Ten důvod je jednoduchý. Vy říkáte - proč nemůžeme jednat? Protože platí zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Konec edukativního okénka.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já se tedy přikláním taky k tomuto názoru. No, rozhodnu ze své pozice.

Vážení přátelé, přerušuji jednání této schůze a pro ty, kteří vydrželi až do konce, mám příjemné překvapení. Na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů budeme pokračovat zítra v 11.00. Dle řádně schváleného programu se bude jednat o bod číslo 56, sněmovní tisk 1012. Takže tato schůze je přerušena do zítra, do čtvrtka 13. 7. v 11.00, což je dobrá zpráva pro kolegy, kteří třeba slaví narozeniny. Já vám všem děkuji a uvidíme se zítra.

 

(Jednání skončilo v 19.03 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP