(16.50 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Na druhou stranu prosím, kolegyně a kolegové, ruku na srdce. Víte sami, jak kvalitní je někdy legislativní proces a návrhy, které vzcházejí tady ze Sněmovny, a možná, že i tohle bude nástroj, který řadu z nás nebo z našich nástupců do budoucna přinutí nad svými nápady a návrhy se lépe zamyslet a lépe je propracovat a připravit. A to si myslím, že je pro blaho České republiky a právního řádu v České republice. Takže sečteno a podtrženo, já ten návrh v podobě, v jaké je, podporuji, prosím vás a budu prosit jak na hospodářském výboru, tak při třetím čtení o jeho podporu a naopak budu vystupovat pro zamítnutí pozměňovacího návrhu pana poslance Kudely.

A snad ještě mohu využít tento prostor ze své pozice na hospodářském výboru. Avizuji, že máme schůzi hospodářského výboru svolanou na zítra, takže bychom i tento bod zítra do programu schůze přidali a projednali ho tak, aby byl připraven pro třetí čtení na té zářijové, 60. schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji, ale v roli vystupujícího v obecné rozpravě, panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Dále máme s faktickou poznámkou pana poslance Pavla Kováčika. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já bych se chtěl ohradit proti pochybnostem, které tady předřečník sdělil, o kvalitě některých zákonů, které opouštějí tuto Sněmovnu. Kdyby to řekl někdo z opozice, která má méně hlasů než vládní koalice a nemůže tak úplně ovlivnit výsledek, který opouští tuto Poslaneckou sněmovnu, tak by se to ještě dalo pochopit. Ale pan kolega Kolovratník je součástí velmi silné vládní strany, a může to tudíž ovlivnit, a pokud tedy tuto Sněmovnu opustil podle jeho názoru některý ze slabších kusů, tak potom je to i jeho vina a rád bych, aby se k ní přiznal. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ještě než budeme pokračovat, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 16.30 pan poslanec Andrej Babiš a dále se omlouvá od 16.15 pan poslanec Vlastimil Gabrhel.

Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, rozpravu končím. Asi zájem o závěrečná slova od zástupce navrhovatelů ani od zpravodaje není a mohu otevřít rozpravu podrobnou. Do té mám přihlášku pana poslance Petra Kudely. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hlásím se k pozměňovacím návrhům, které jsem načetl do systému pod číslem sněmovního dokumentu 6657, a prosím, aby se o nich ve třetím čtení jednalo.

Odůvodnění: Navrhované úpravy mají za cíl uvedení textu navrhovaného zákona se zákonem číslo 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, a s dalšími zákony, se kterými je poslanecký návrh v rozporu. Celé odůvodnění, asi čtyřstránkové, je součástí toho pozměňovacího návrhu.

Jako druhý návrh navrhuji zamítnutí tohoto návrhu ve třetím čtení a prosím, aby se o něm ve třetím čtení hlasovalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Chci ujistit pana poslance Kudelu, že nemusí prosit, o všech pozměňovacích návrzích se musí hlasovat ve třetím čtení, jiná cesta není.

Já se chci formálně přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému pod číslem 6629. Obsahuje čtyři legislativně technické úpravy, myslím, že není nutné je číst. Pokud bude potřeba, abych je přečetl... (Předsedající: Ne, jestli je to v systému.) Je to v systému, je tam i to zdůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kdo dál v podrobné rozpravě? Jestli nikdo, tak v tom případě mohu podrobnou rozpravu ukončit, zeptat se, jestli je zájem o závěrečná vystoupení. Není tomu tak. Padl jediný procedurální návrh, který se ale hlasuje na začátku třetího čtení, ten si pan zpravodaj jistě poznamenal. Tím mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu zákona, tisku 1089, bod 33.

 

Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze přerušeným bodem

 

194.
Návrh poslance Bohuslava Svobody a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1086/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prvé čtení bylo sice avizováno podle § 90 odst. 2, ale ten nebyl schválen, postupujeme tedy normálním způsobem. Tímto tiskem jsme se zabývali 30. června 2017, veto bylo vzneseno. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan poslanec Bohuslav Svoboda jako zástupce navrhovatelů a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Krákora, který bude jistě sledovat pokračující jednání. Připomínám, že obecná rozprava byla ukončena. Zazněla závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje a k hlasování o přednesených návrzích nebylo možné přistoupit, neboť Poslanecká sněmovna už nebyla schopna se usnášet.

Prosím tedy pana poslance Krákoru, aby přednesl návrhy, o kterých můžeme hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Pane místopředsedo, v podstatě padly dva návrhy. My bychom měli hlasovat o prvním návrhu pana poslance Kasala a je to návrh na zamítnutí tohoto čísla sněmovního tisku, tzn. 1086, v prvním čtení. Pokud by návrh na zamítnutí neprošel, tak bychom potom hlasovali o zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením o 30 dnů na 30 dnů pana poslance Stanjury.

Takže nyní bychom měli hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování číslo 205. Protože se stabilizuje počet přihlášených, mohu hlasování pořadové číslo 205 zahájit, to jsem učinil. Ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 205. Z přítomných 110 poslanců pro 43, proti 57. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Pane místopředsedo, ještě tam bylo zkrácení lhůty pana poslance Stanjury o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O tom ale budeme hlasovat až po přikázání, protože já se musím nejdříve zeptat, jestli někdo navrhuje kromě návrhu, který byl navržen organizačním výborem, tedy přikázání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu, jestli navrhuje někdo jiný garanční výbor. Není tomu tak.

 

Můžeme tedy přistoupit k hlasování, a to hlasování číslo 206, kdy budeme přikazovat jako garančnímu výboru výboru pro zdravotnictví.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro toto přikázání jako garančnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 206. Z přítomných 115 pro 113, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP