(17.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům Poslanecké sněmovny? Žádný návrh nevidím, tak nemusíme přikazovat nikomu jinému.

 

V obecné rozpravě ale zazněl návrh na zkrácení lhůty podle § 91 odst. 2 a 3 o 30 dnů.

O tom musíme rozhodnout v hlasování číslo 2017, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty pro jednání o 30 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování pořadové číslo 207 z přítomných 120 poslanců pro 64, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru a lhůta k projednání návrhu byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji zástupci předkladatelů, resp. předkladateli panu Bohuslavu Svobodovi, děkuji zpravodaji a končím bod 194.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dalším bodem našeho jednání je

 

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 959/6/ - vrácený Senátem

Tímto bodem jsme se zabývali v úterý 27. června tohoto roku, kdy jsme jej přerušili během vystoupení paní zpravodajky garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Vlasty Bohdalové. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujal ministr školství Stanislav Štech a senátor Jiří Růžička. Pana senátora mezi námi vítám. Vítejte, pane senátore.

Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 957/7.

Nyní se táži zpravodajky, zda si přeje vystoupení. (Ano.) Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobrý podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Jednání o bodu o zákonu o pedagogických -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, paní kolegyně, ale na to, že projednáváme zákon o pedagogických pracovnících, tak je tady ruch jak ve škole nevalné pověsti. Děkuji. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: - a končila jsem ve chvíli, kdy jsem vysvětlovala, že kariérní řád nenařizuje učitelům, že všichni musí postoupit do třetího kariérního stupně, ale říkala jsem, že je zcela normální, že všichni po dvou letech praxe musí absolvovat ony - ne, zkouška to není, ale projít tím atestačním řízením, aby byli uznáni samostatnými učiteli a měli nárok na příplatek. Tím jsem tady končila. A jestli dovolíte, nebudu vás dlouho zdržovat, protože chci dát slovo kolegům, kteří už se také při projednávání tohoto zákona k tomu vyjadřovali, ale jistě mají nové poznatky, tak chtějí ještě něco říci.

Já jenom připomenu k tomu, že v úterý, včera, proběhlo jednání s petenty oné petice proti tomuto kariérnímu řádu. Já jsem tam vystoupila v podstatě se stejným vystoupením jako tady, ale jenom jsem položila otázku, na kterou jsem bohužel nedostala odpověď, a ta otázka zněla: 7. 4. 2017 tato Sněmovna projednala tento zákon, odsouhlasila jej. Odsouhlasila jej ze 130 poslanců 89 hlasy a postoupila jej do Senátu. Co se změnilo za tu dobu, že petenti najednou tu petici začali sepisovat v květnu po projednávání Senátu? A chtěla jsem vědět, aby mi odpověděli, jestli se tato skupina petentů vyjadřovala mezi 1. a 2. čtením, jestli navrhovali přesně, které nás poslance své pozměňovací návrhy, co vlastně dělali. Na to odpověď nepřišla.

A já tady nebudu rozebírat jednotlivé body té petice. Já si myslím, že to, co jsme přijali 7. 4., Senát změnil pouze dvěma návrhy, o kterých vím, že pro ně ani nikdo v této Sněmovně nechce hlasovat, ale máme hlasovat o původním návrhu, a tam vím, že někteří poslanci z tehdejší koalice, protože od té doby běžel také politický běh, pro to hlasovali. A jestli dovolíte, možná že se mi někdo budete smát, já jsem učitelka a mám ráda názorné pomůcky. Takto vypadá koaliční hlasování o tomto zákoně. (Ukazuje velké schéma dotyčného hlasování.) To znamená, nic nevyčítám kolegům z ODS, nic nevyčítám kolegům z TOP 09, ale projednávalo se to napříč koaličními stranami, hlasování se takto projevilo a já vám to tady nechám, abyste si to mohli prohlédnout.

Já si myslím, že na úvod toho bylo řečeno až dost, a budu ráda, když se k tomu vyjádří další kolegové a řeknou takové argumenty, které budou jiné, než že to zatěžuje administrativu - což se dá lehce vyvrátit, že to není pravda. Že nebudou říkat, že je to drahé - což se dá také vysvětlit, že to není pravda. A budu ráda, když tady ti, kteří pro tento zákon hlasovali, řeknou relevantní argumenty, ale opravdu relevantní argumenty, proč pro něj teď nebudou hlasovat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. V rozpravě jak první vystoupí pan senátor Jiří Růžička. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jiří Růžička: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající, pane ministře. Dovolte, abych vám z pověření Senátu řekl pár slov k tomu, jak jsme zákon o pedagogických pracovnících v Senátu projednávali.

Nejprve tedy jak probíhal legislativní proces v horní komoře. Návrh zákona projednaly následující výbory: jednak ústavně-právní výbor, který svým usnesením doporučil Senátu Parlamentu České republiky schválit projednávaný zákon ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Garančním výborem byl určen výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Ten doporučil Senátu vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Ohledně předmětného návrhu zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou byla na schůzi Senátu vedena velmi rozsáhlá diskuze, v rámci níž byl v podrobné rozpravě dokonce podán i pozměňovací návrh, který navrhoval odstranit ze zákona všechny body, které se týkaly kariérního řádu, ale i řada dalších pozměňovacích návrhů.

Hlavní námitky, z nichž pak vycházely předložené pozměňovací návrhy: jednak to, že kariérní řád je administrativně náročný, především při přechodu mezi jednotlivými stupni klade časové i personální nároky na zúčastněné i členy komisí, které nejsou malé. Jednak kariérní řád nepřinese požadované zvýšení kvality. Naprostá většina učitelů bude automaticky zařazena do druhého stupně, do třetího stupně budou moci učitelé být zařazeni nejprve až v roce 2021. Dotkne se tedy kariérní řád pouze v tom nejbližším období začínajících učitelů.

Další často opakovaná námitka byla ta, a to už se netýká jenom kariérního řádu, že novela zákona o pedagogických pracovnících neřeší základní problémy narůstajícího nedostatku kvalitních, v uvozovkách nebo v závorce, ale vůbec učitelů jako takových. Není a nemůže být tedy kariérní řád tím, co do škol přivede mladé motivované učitele. Ti odcházejí a vidina kariérního řádu je ve škole neudrží.

Dále se mluvilo o tom, že stát si prostřednictvím tohoto zákona osobuje další pravomoci, bere je ředitelům, na ředitele přenáší pouze další povinnosti. A už také několikrát bylo tady zmíněno, že zavádění je finančně náročné, nemyslím tedy pro učitele samotné, ale finančně náročné pro celý systém, odčerpává další prostředky, které ve školství zoufale chybí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP