(13.50 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

A závěr - snad jsem to řekl srozumitelně. Znamená to tedy, že my nemůžeme pana kolegu Šrámku opravdu do té Rady Evropy vyslat nebo delegovat, protože v tomto smyslu by tam byl nesoulad a problém. Závěr toho Parlamentního institutu: Navrhuje, domnívá se, že by bylo možné se s tou situací vypořádat tak, aby paní Zelienková, byť už je tu použit takový hezký termín "nečlenem", já to možná řeknu lidsky, není členem té stálé delegace, potažmo jakoby stálé komise Sněmovny, tedy stálé delegace, tak je ale nadále představitelem České republiky v tomto Parlamentním shromáždění Rady Evropy do doby, než zanikne její mandát podle pravidel obsažených ve statutu. Ta Rada Evropy - ordinary session, proběhne ještě jednou v tomto našem volebním období, bude probíhat od 9. do 13. října tohoto roku, a Parlamentní institut navrhuje, aby paní kolegyni, až do Štrasburku vyrazí v souladu s jednacím řádem, a ze strany organizačního výboru byla přiznána náhrada, aby tedy nemusela cestovat za své, ale aby náklady na tu cesty jí byly Sněmovnou uhrazeny. Toto jsme diskutovali na volební komisi a s kolegy jsme se nakonec dohodli a navrhli jsme takové hlasování, že jsme revokovali tu část usnesení číslo 176, která právě řešila nominaci pana kolegy Šrámka, tzn. už ho nenavrhujeme, nebude tam navržen, a tím vlastně se vypořádáváme nebo zachováváme jakýsi status quo, že za paní kolegyni nikoho nového nenavrhujeme, pouze by zůstala platná část toho usnesení pana poslance Čiháka do výboru pro evropské záležitosti.

Takže tolik ode mě vysvětlení. Teď bude otevřena rozprava, samozřejmě, pokud se chcete na něco zeptat, rád budu reagovat nebo vysvětlím tu situaci.

Za sebe asi dlužím kolegyni nebo kolegům omluvu. Opravdu jsme se nepodívali detailně do toho statutu Rady Evropy, vycházel jsem z té pravomoci národních parlamentů, které si samy mohou tu změnu udělat, ale já za sebe, a snad mohu tedy mluvit i za kolegy z volební komise, jsem s tímto řešením konformní a nemám s ním žádný problém. Takže děkuji za vysvětlení.

Snad ještě poslední věta. Navrhuji, pokud budete souhlasit, abychom hlasovali najednou všechny nominace a byly by to celkem čtyři nominace: Pavel Čihák do výboru pro evropské záležitosti podle té části usnesení 176 a potom už to nebudu číst znovu, čtyři nominace sociální demokracie podle usnesení číslo 179. A nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise. Otevírám rozpravu. Vidím přihlášku pana poslance Michala Kučery. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já vnímám omluvu, která tady zazněla od pana předsedy volební komise, nicméně musím skutečně upozornit na to, že tady byla Sněmovna uvedena v omyl, že jsme tady hlasovali o bodech, o věcech, o kterých jsme hlasovat nemohli, a že volební komise, resp. její předseda měl v tu dobu přijít skutečně lépe připraven na to hlasování. Hlasování Sněmovny skutečně není hlasování, resp. je hlasování v naší republice jedno z nejzávažnějších a skutečně ho zlehčovat tím, že uvede Sněmovnu v omyl a poté budeme usnesení revokovat, nepovažuji za správné. Chci upozornit na ten rozpor ohledně odvolání paní poslankyně Zelienkové, resp. volby jejího nástupce, tak ty pochyby byly už v době toho hlasování. Ty se neobjevily až poté. To znamená, že ten postup, že mělo být vyžádáno stanovisko právníků, resp. Parlamentního institutu, měl být udělán v té době. To znamená, že já samozřejmě omluvu ze strany předsedy volební komise respektuji, nicméně výhrady, které tady zaznívaly, že to hlasování nebylo připravené, že byla Sněmovna uvedena v omyl, ty považuji za stále platné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím. Můžeme tedy pokračovat, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak pokud je rozprava ukončena, tak prosím, abychom zahájili hlasování. Nebyl žádný návrh, aby se hlasovalo po jednotlivých jménech, takže prosím o jedno hlasování aklamací. Ještě jednou zopakuji. Do výboru pro evropské záležitost Pavel Čihák, do volebního výboru Václav Valhoda, do výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež také Václav Valhoda a paní poslankyně Barbora Jelonková rozpočtový výbor a výbor pro životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, rozhodneme v hlasování číslo 198, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro takové zařazení do výborů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 198. Z přítomných 146 pro 122. Návrh byl přijat. Mohu ukončit bod 135.

 

Pokračujeme bodem číslo

 

139.
Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak bod číslo 139, je to druhé kolo první tajné volby, návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie. Tento bod je přerušen po prvním kole. 31. března se vzdal funkce Jan Svěrák, který měl období od 20. dubna 2016 na tři roky. V první volbě v prvním kole nebyl nikdo zvolen, takže do druhého kola postoupili oba nominovaní, je to Tereza Czesany Dvořáková, která získala 28. června 33 hlasů, Petr Vítek, který získal 61 hlasů. Budeme tedy vybírat jedno jméno z těchto dvou nominovaných. A já prosím o přerušení tohoto bodu a otevření dalšího.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, přerušuji bod 139 a otevírám bod

 

195.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Bod číslo 195 je návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu, je neobsazena jedna pozice. Je to již třetí volba a první kolo. Opět pro stenozáznam, v první volbě v prvním kole 1. března byl zvolen Pavel Kováčik a Jiří Petrů, druhé kolo bylo neúspěšné, poté v dubnu, 26. dubna v druhé volbě byl zvolen pan kolega poslanec Miloslav Janulík a ve druhém kole nebyl zvolen nikdo. Zůstává tedy neobsazeno ještě jedno místo. V tuto chvíli máme nominaci podle usnesení číslo 177, která říká, že TOP 09 a Starostové navrhují Jana Husáka a sociální demokracie pana kolegu Romana Sklenáka.

Nyní prosím, abyste, pane předsedající, otevřel rozpravu, a připomínám, v tomto případě musí Sněmovna rozhodnout hlasováním, že budeme volit tajným způsobem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Otevírám rozpravu, ptám se, kdo se do ní hlásí, nikoho nevidím. Jediné, co je k hlasování, pokud rozpravu ukončím, je hlasování o tajné volbě. Nejdřív vás odhlásím, požádám vás o novou registraci.

 

O tajné volbě rozhodneme v hlasování číslo 199, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu. Kdo je proti tajné volbě? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 199. Ze 104 přítomných 99 pro, proti 1. Tajná volba byla schválena. Přerušuji bod 195.

 

Zahajuji bod

 

196.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Pane předsedo volební komise, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Předposlední volební bod je návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře, ČTK. Budeme obsazovat dvě místa a je to první kolo druhé volby. V té první volbě jsme 26. dubna zvolili paní Jaroslavu Wenigerovou, ta byla navržena klubem ODS, uspěla s 86 hlasy, ve druhém kole nebyl zvolen nikdo. Jak jsem řekl, zůstávají tedy neobsazena dvě místa. V souladu s usnesením číslo 178 máme dnes na tato dvě místa následující nominace: Jakub Štědroň za sociální demokracii, Jan Wintr, navržen TOP 09, a Petr Žantovský, navržen klubem hnutí ANO.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. I tady komise navrhuje volbu tajnou. I zde prosím, abychom po rozpravě o návrhu na tu tajnou volbu hlasovali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP