(9.10 hodin)
(pokračuje Luzar)

Předpokládám, že Sněmovna bude zasedat po prázdninách, a tudíž nevidím důvod zkracovat lhůtu o 30 dnů, jak navrhoval předkladatel. Nechat ji v řádném termínu k řádnému jednání zahraničního výboru, aby byl dostatek času, aby ty výhrady, které tam byly uvedeny, a považuji je za velice vážné výhrady, byly včas, řekněme důstojně a rozumně projednány. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do obecné rozpravy? Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni navrhovatelé, vážení členové vlády, dámy a pánové, po krátké konzultaci s panem navrhovatelem navrhuji, aby lhůta byla zkrácena o 10 dnů, to znamená, byla na 50 dnů. Myslím, že se tím vytváří dostatečný časový prostor na to, abychom v tom prvním zářijovém týdnu mohli dohodu projednat a současně aby zahraniční výbor nebyl pod tlakem, že se musí scházet, řekněme, v první polovině srpna, a mohl se sejít v klidu až těsně předtím, než bude zasedat Sněmovna. Pokládal bych to za férové řešení vůči všem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Do obecné rozpravy dále nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. V podrobné rozpravě bych poprosil návrh usnesení, jestli pan poslanec Benda bude tak laskav a zformuluje jej, tak abychom o něm mohli hlasovat.

 

Poslanec Marek Benda: Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovního tisku 1000, dohody s Kanadou, o 10 dní, tedy na 50 dní.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do podrobné rozpravy nikoho nevidím, tak ji končím. Je zájem o závěrečná slova? Zájem není, budeme tedy hlasovat.

 

Návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu na projednání tohoto tisku o 10 dní, tedy na 50 dní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, kdo je proti?

Je to hlasování číslo 169. Přihlášeno je 149, pro 115, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem č. 198, který tímto končím.

Ještě přečtu omluvy. Pan poslanec Holík mezi 9. až 12. hodinou z pracovního důvodů, paní poslankyně Adamová mezi 9. a 10. hodinou z důvodu návštěvy lékaře.

 

Budeme pokračovat bodem 102, což je

 

102.
Návrh poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka,
Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Petra Gazdíka
a Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 1019/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Votava, popřípadě paní poslankyně Vostrá, která je zpravodajkou garančního výboru. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 1019/3, který byl doručen 7. června, usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk č. 1019/4.

Zeptám se pana navrhovatele, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně a kolegové, jenom ve velké stručnosti bych se zmínil, o co v této materii jde. Jde o vrácení příspěvků za nepojištěná vozidla znovu do zákona, ovšem za jiných podmínek, než tomu bylo do roku 2014. Týká se to také úpravy náhrady škody způsobené nepojištěným vozidlem. Týká se to také garančního fondu, fondu zábran škod, respektive přebytku ve fondu garančním do fondu zábrany škod, což je, myslím, také velice důležitá věc.

Ve druhém čtení byl podán jeden pozměňovací návrh pana kolegy Dolejše. Za předkladatele mohu říci, že se s tímto pozměňovacím návrhem ztotožňujeme, to znamená, že s ním souhlasíme. Koneckonců i garanční rozpočtový výbor se k němu vyjádřil pozitivně.

Chci vás tedy požádat o to, aby tento návrh zákona byl vámi schválen. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování. Prosím paní zpravodajku, aby nám přednesla pozměňovací návrh a sdělila nám také stanovisko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s procedurou při hlasování tohoto tisku. Bude velmi jednoduchá. Nejprve budeme hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou doporučil a projednal rozpočtový výbor: V návětí bodu 7 se v § 23a nahrazují slovy v § 23b. Pak budeme hlasovat o samotném pozměňovacím návrhu pana kolegy Dolejše a nakonec o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jakkoli je to jednoduchá procedura, nechám o ní hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s takto navrženou procedurou. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 170, přihlášeno je 155, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o jednotlivé návrhy.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nejprve budeme hlasovat o legislativně technické úpravě. Jak už jsem říkala, jde pouze o opravu písmena, to znamená § 23a se nahrazuje § 23b. Garanční výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, kladné stanovisko. Pan navrhovatel? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 171, přihlášeno je 157, pro 151, proti 2. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Dolejše, který se týká výroční zprávy fondu zábrany škod a jeho zpřístupnění a uveřejnění. Rozpočtový výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 172, přihlášeno je 159, pro 140, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Protože byly prohlasovány všechny pozměňovací návrhy, budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Návrh usnesení zní: "Poslanecká Sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka, Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Petra Gazdíka a Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 1019, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Prosím o stanoviska. (Obě stanoviska souhlasná.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 173. Přihlášeno je 160, pro 138, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Děkuji jak paní zpravodajce, tak panu navrhovateli a končím bod 102.

 

Budeme pokračovat bodem 171, což je

 

171.
Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě,
Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO
/sněmovní tisk 1121/ - prvé čtení

Tento bod byl přerušen 11. července 2017 po vystoupení pana ministra obrany. Pokud si pan ministr obrany nepřeje nic dodat v rámci svého úvodního vystoupení, dám prostor zpravodaji, kterým je pan poslanec Klučka, jelikož tento tisk projednal výbor pro obranu a usnesení bylo doručeno jako tisk číslo 1121.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP