(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já v reakci na paní profesorku Válkovou jenom dodávám, že tento zákon skutečně není o koalici a opozici. O tomto zákoně se skutečně tady hovoří 25 let a rozhodně si myslím, že v ústavněprávním výboru tento zákon získal jednomyslnou podporu, a jsem přesvědčen, že tomu tak bude i dnes.

Myslím si, že pokud jde o ten takzvaný člunek, tak to bude něco nového, na což si budeme muset skutečně zvykat z hlediska vzájemného přeposílání si verzí jednotlivých návrhů ať už ústavních, či jiných zákonů, ke kterým je potřeba souhlasu obou komor, takže to bude samozřejmě vyžadovat určitou praxi komunikace a určitou pružnost.

To, že se nemá měnit jednací řád, si myslím, také vyplývá ze situace, kdy tady byly snahy zasahovat do jednacího řádu a nebyla na tom všeobecná shoda. Já jsem rád - a tady chci zase naopak poděkovat, že vládní koalice upustila od snah měnit jednací řád a například utlumovat parlamentní diskusi, protože některé návrhy tady leží, ale jak se zdá, není vůle a není chuť je nějakým způsobem prosazovat na jednání Poslanecké sněmovny.

Za klub TOP 09 také říkám, že my podpoříme tento zákon. Nehledal bych v něm žádnou politiku a jsem přesvědčen, že získá drtivou většinu, možná všechny hlasy přítomných poslanců.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli někdo další se hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně zpravodaje. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko garančního výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážená paní senátorko, dámy a pánové, procedura je nesmírně jednoduchá, jak ji ve svém usnesení číslo 319, které jste dostali pod sněmovním tiskem 736/5, navrhl ústavněprávní výbor. Žádné legislativně technické úpravy nebyly ve třetím čtení předneseny, čili máme před sebou pouze dvě hlasování. Jedno je hlasování o návrzích pod písmenem A společně jedním hlasováním, to jsou ony návrhy, které již byly schváleny ústavněprávním výborem a které jsem se vám tady v rámci rozpravy pokusil představit, a dále návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To je velmi jednoduchá procedura. Pokud nemá nikdo jiný návrh procedury, budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury, jak ji navrhl ústavněprávní výbor. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 126, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 109, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Benda: Takže první hlasování bude o návrzích pod písmenem A společně jedním hlasováním. Ústavněprávní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní navrhovatelka prosím? (Senátorka Wagnerová: Souhlasím.) Paní navrhovatelka souhlasí.

Zahájil jsem hlasování o návrzích pod písmenem A. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 127, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 99, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali s pozměňovacími návrhy a zbývá hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon), podle sněmovního tisku 736, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 128, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 97, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní senátorce i panu zpravodaji za spolupráci. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Eliška Wagnerová: Já chci poděkovat vám všem za to, že jste vyslovili souhlas. Je to historický okamžik. Po tolika letech konečně stykový zákon. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkujeme taktéž, paní senátorko, za spolupráci.

Přečtu omluvenky. Pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík se omlouvá dnes od 10.30 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí, pan poslanec Marek Ženíšek se omlouvá dnes z důvodu pracovní cesty a pan poslanec Michal Kučera se omlouvá dnes z osobních důvodů.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

42.
Návrh poslanců Martina Sedláře, Martina Stropnického,
Jany Černochové, Davida Kádnera a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti
a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
/sněmovní tisk 1094/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 1094/1.

Prosím nyní, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Martin Sedlář. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Sedlář: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, rád bych vás ve stručnosti seznámil s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, branný zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Dne 1. července 2016 začala platit rozsáhlá úprava branného zákona i nový zákon o službě vojáků v záloze. Tyto právní předpisy zásadním způsobem změnily podmínky výkonu služby vojáků v aktivní záloze. Předkládaným návrhem zákona je tedy snaha odstranit negativní dopady, které se prostě projevily ve skutečné praxi poslední velké novely branného zákona i nového zákona o službě vojáků v záloze. Byť nejde o zásadní problémy, jsou některé nastavené parametry vnímány vojáky zařazenými do aktivní zálohy negativně a ve svém důsledku mohou odradit zejména nové zájemce o službu v aktivní záloze, což by bylo zcela proti duchu posilování obranných schopností naší země.

Konkrétně se v branném zákoně se navrhuje

za prvé upřesnit rozlišení pravidelných vojenských cvičení na klasická, vzdělávací a ceremoniální. Klasická - pravidelná vojenská cvičení, výcvik jednotek; vzdělávací - kurzy a jiné vzdělávací aktivity; ceremoniální - kdy se pouze účastní akcí k propagaci ozbrojených sil na veřejnosti.

Za druhé prodloužit délku ve druhém a dalším roce pravidelných cvičení ze čtyř na šest týdnů v roce a sjednotit délku cvičení pro takzvané vojáky z ulice a bývalé vojáky z povolání. Co se týká samostatné maximální délky vojenského cvičení, která se ze čtyř týdnů za rok prodlužuje na šest, v žádném případě nepočítáme s naplňováním této maximální délky u všech vojáků v aktivní záloze. Je to dané maximum. Jde pouze o vytvoření prostoru pro účast některých vojáků v odborných kurzech, kterým potom odebírá tento čas a v současné době fakticky vyčerpává stanovenou roční délku cvičení, a tito vojáci se pak již nemohou účastnit výcviku se svou jednotkou. Pravidelné vojenské cvičení, jak jsem již říkal, v délce šesti týdnů, bude tedy jen výjimkou, nikoliv pravidlem.

Za třetí - u ceremoniálních cvičení, která nejsou delší než dva dny, se zavádí místo lékařské prohlídky na začátku a na konci cvičení pouze čestné prohlášení vojáka o jeho aktuálním zdravotním stavu, což je významné zjednodušení. Pro případ nástupu nemocného vojáka na vojenské cvičení se zavádí fikce nenastoupení. Ta nás vyváže z povinnosti platit mu po dobu 14 dnů náhrady jako při vzniku nemoci až na cvičení.

Druhá část, zákon o službě vojáků v záloze. V té se konkrétně navrhuje

za prvé doplnit do § 7 a 46 chybějící úpravu pro zvláštní postavení ředitele Vojenského zpravodajství vůči aktivní záloze v jeho podřízenosti. Doplňuji, jde o možnost vojákovi v aktivní záloze odejmout hodnost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP