Pátek 30. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

42.
Návrh poslanců Martina Sedláře, Martina Stropnického,
Jany Černochové, Davida Kádnera a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti
a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
/sněmovní tisk 1094/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 1094/1.

Prosím nyní, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Martin Sedlář. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Sedlář: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, rád bych vás ve stručnosti seznámil s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, branný zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Dne 1. července 2016 začala platit rozsáhlá úprava branného zákona i nový zákon o službě vojáků v záloze. Tyto právní předpisy zásadním způsobem změnily podmínky výkonu služby vojáků v aktivní záloze. Předkládaným návrhem zákona je tedy snaha odstranit negativní dopady, které se prostě projevily ve skutečné praxi poslední velké novely branného zákona i nového zákona o službě vojáků v záloze. Byť nejde o zásadní problémy, jsou některé nastavené parametry vnímány vojáky zařazenými do aktivní zálohy negativně a ve svém důsledku mohou odradit zejména nové zájemce o službu v aktivní záloze, což by bylo zcela proti duchu posilování obranných schopností naší země.

Konkrétně se v branném zákoně se navrhuje

za prvé upřesnit rozlišení pravidelných vojenských cvičení na klasická, vzdělávací a ceremoniální. Klasická - pravidelná vojenská cvičení, výcvik jednotek; vzdělávací - kurzy a jiné vzdělávací aktivity; ceremoniální - kdy se pouze účastní akcí k propagaci ozbrojených sil na veřejnosti.

Za druhé prodloužit délku ve druhém a dalším roce pravidelných cvičení ze čtyř na šest týdnů v roce a sjednotit délku cvičení pro takzvané vojáky z ulice a bývalé vojáky z povolání. Co se týká samostatné maximální délky vojenského cvičení, která se ze čtyř týdnů za rok prodlužuje na šest, v žádném případě nepočítáme s naplňováním této maximální délky u všech vojáků v aktivní záloze. Je to dané maximum. Jde pouze o vytvoření prostoru pro účast některých vojáků v odborných kurzech, kterým potom odebírá tento čas a v současné době fakticky vyčerpává stanovenou roční délku cvičení, a tito vojáci se pak již nemohou účastnit výcviku se svou jednotkou. Pravidelné vojenské cvičení, jak jsem již říkal, v délce šesti týdnů, bude tedy jen výjimkou, nikoliv pravidlem.

Za třetí - u ceremoniálních cvičení, která nejsou delší než dva dny, se zavádí místo lékařské prohlídky na začátku a na konci cvičení pouze čestné prohlášení vojáka o jeho aktuálním zdravotním stavu, což je významné zjednodušení. Pro případ nástupu nemocného vojáka na vojenské cvičení se zavádí fikce nenastoupení. Ta nás vyváže z povinnosti platit mu po dobu 14 dnů náhrady jako při vzniku nemoci až na cvičení.

Druhá část, zákon o službě vojáků v záloze. V té se konkrétně navrhuje

za prvé doplnit do § 7 a 46 chybějící úpravu pro zvláštní postavení ředitele Vojenského zpravodajství vůči aktivní záloze v jeho podřízenosti. Doplňuji, jde o možnost vojákovi v aktivní záloze odejmout hodnost.

Za druhé vypustit zvláštní úpravu pro cestovní náležitosti vojáků v záloze ve službě. Tím se plně převezme úprava platná pro vojáky z povolání a dojde ke sjednocení podmínek, kdy v současné době bohužel vojákům v záloze ve službě nevzniká nárok na kapesné při zahraniční služební cestě.

Za třetí zvýšit odměnu pro vojáka v aktivní záloze až o 14 400 korun za rok po 12 letech zařazení do aktivní zálohy, která by se vyplácela postupně, takže zase 14 400 korun je jisté maximum, postupně podle počtu odsloužených dnů vojenského cvičení. Cílem je zmírnit rozdíl mezi příjmem, který má voják v aktivní záloze v civilním zaměstnání a po dobu vojenského cvičení a současně zavést motivační faktor nejen ke zvýšení zájmu o vstup do aktivních záloh, ale i pro co možná nejdelší udržení již vycvičených vojáků v aktivní záloze, do kterých jsme investovali.

Dále se zavazuje nárok na základní částku odměny 18 000 korun s vykonáním alespoň sedmi dnů cvičení v roce.

A poslední, pátý bod - odstraňuje se chyba, která vznikla změnou v branném zákoně v poslední fázi schvalování, a jasně se tak stanoví, že jednodušší režim zařazování bývalého vojáka z povolání do aktivní zálohy lze použít pouze do dvou let po ukončení služebního poměru.

Dámy a pánové, návrh zákona obsahuje relativně jednoduché, ale velmi důležité změny, které je nezbytné uvést do praxe co nejdříve. S ohledem na toto a i s přihlédnutím k bezpečnostní situaci se proto, jak již zde zmínil pan předsedající, navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas podle § 90 odst. 2 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, již v prvním čtení.

Závěrem bych rád uvedl, že vláda k tomuto návrhu přijala souhlasné stanovisko.

Děkuji za pozornost a žádám vás o podporu předloženého návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli a nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Ivana Gabala, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den, vážené kolegyně, vážený pane předsedající, vážení kolegové. Mám to privilegium být zpravodajem jen a jen proto, že jsem jediný, kdo není podepsaný z výboru pro obranu pod návrhem této novely. To znamená, máte před sebou návrh bezmála úplného výboru pro obranu. A protože ten návrh budu podporovat také, tak to berte, že je to celý výbor pro obranu napříč Sněmovnou. Je to myslím dost výjimečná situace vzhledem k předlohám, a proto bych rád na ni upozornil.

De facto pokračujeme tenhle týden už podruhé v debatě o obraně země, zejména participaci občanů na této obraně, novelizujeme příslušný branný zákon a participaci aktivních záloh. Tentokrát ale se bavíme o lidech, kteří v dobrovolných zálohách mají své místo, mají svou výzbroj, výstroj, mají své velitele, znají svoje poslání a usilují o to, aby se svými podmínkami pro výcvik dostali co nejblíže reálnému výkonu služby. V tom je ta novela důležitá, protože vychází vstříc zájmu těch, kteří skutečně organizovaně a v uniformě chtějí participovat na obraně země, cvičit apod. K tomu samozřejmě se snaží výbor pro obranu navrhnout - a s podporou vlády - i příslušné podmínky kariérní, finanční a usnadnit participaci. A je třeba si uvědomit, že aktivní zálohy, jakkoliv dnes jejich počet je někde v řádu myslím tisíce pět set, tak jsou důležitou součástí a určitou spojnicí mezi profesionální armádou a širší veřejností a v tom je jejich nezaměnitelná a důležitá role. Také mají už svou historii, mají svoje kariéry, proto také i pro ně platí uznání kariéry, hodností, povyšování a služebních pozic a jejich odražení se v odměnách pro příslušníky aktivních záloh.

Dovolte mi tedy, abych na závěr zdůraznil, že tentokrát mluvíme o lidech, kteří svoji účast na obraně země nevidí jako fotografii s winchestrovkou v kuchyni, ale jako službu v uniformě. A v tom právě výbor pro obranu chce usnadnit jejich spolupráci a participaci pro nás všechny.

Děkuji za pozornost. Samozřejmě podporuji i zkrácené schválení v prvním čtení. Děkuji. (Ojedinělý potlesk poslance Chalupy.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila jako první paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem jednou z navrhovatelek, takže jenom velmi stručně. Myslím si, že skutečně tato norma pomůže aktivním zálohám. Splnili jsme jako poslanci svůj slib, který jsme aktivním záložákům dali potom, co jsme přijímali tu normu před rokem a půl, kdy jsme říkali, že věci, které tam nebudou dokonalé, budeme chtít ještě zprocesovat v tomto volebním období.

Co mě ale zaráží, kolegyně a kolegové, je to, že se pan ministr Stropnický neobtěžuje tady sedět při projednávání branného zákona. Přijde vám to normální? Přijde vám normální, že tady projednáváme branný zákon a nesedí tady ministr obrany? Kde je? Byl omluvený? Nebo dělá někde kampaň? (Poznámky z pléna, že ministr obrany je omluven.) Jako ty termíny, které jsem navrhovala v úterý při navrhování bodů do programu, byly tři. To, že nehlasuje pan ministr pro zařazování svých vlastních norem, které podepisuje, to je jiná věc. Ale dneska tady má sedět! (Poslankyně postupně zvyšuje hlas.) A já mám sto chutí navrhnout přerušení, ale neudělám to, protože je to devadesátka. Vím, co to pro ty vojáky znamená. Ale já tady opravdu žádám a apeluji na členy vládní koalice, aby donutili, aby ministři seděli ve chvíli, kdy se projednávají jejich body, tady na zadku, aby nám k tomu mohli něco říct. Já vím, že je to poslanecká iniciativa, protože neschopnost pana ministra obrany Stropnického došla do té míry tak daleko, že ani není schopen připravit a projednat svůj návrh zákona. Takže využívá nás jako poslance k tomu, abychom zákony předkládali Poslanecké sněmovně za něj. V pořádku. Ale je to jeho agenda, jeho resort a ať tady sedí! (Velmi hlasitý projev poslankyně byl doprovázen poznámkami z pléna.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pan poslanec Brázdil, pan poslanec Chalupa, faktické poznámky mají přednost. Omlouvám se, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Vážená paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, víte, i poslanci jsou lidé a takto nevyjímaje i členy vlády. Když je někdo nemocný a omluví se ze zdravotních důvodů, je to dostatečné, abyste nezvyšovala hlas. A věděla jste to, bylo to přečtené na začátku. Pro boha svatého nebuďme tak... Z lékařského pohledu i vy můžete být jednoho dne nemocná. Omluvil se, řádně se omluvil, není to žádné diletantství, tedy pojďte a přistupme k hlasování v devadesátce. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a potvrzuji, že pan ministr je skutečně omluven ze zdravotních důvodů. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Chalupa, po něm pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji, dámy a pánové, za slovo. Já jenom - opravdu to byl zbytečný útok na pana ministra, nebylo to úplně fér. A pokud se tady máme všichni dohromady bavit o obraně a bezpečnosti naší země, prosím vás, spíš hledejme způsoby, jak spolu normálně komunikovat, diskutovat, a ne jak hrotit situaci naprosto nefér způsobem, zvláště když tedy slyšíme, že pan ministr byl omluven. Děkuji. (Ojedinělý potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Stanjura s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak když už přistoupím v tomto případě na takovéto hezké (nesrozumitelné) pojďme to řešit spolu. Já jsem pro. Spolu s ministrem. To mi přijde normální. Já nijak nezpochybňuji, že je nemocen. V tom případě je ale úplně normální, že ráno vystoupí váš předseda klubu nebo místopředseda klubu a řekne: pro nás je to důležité, pan ministr dneska nemůže, je omluven ze zdravotních důvodů, pojďme se domluvit, že se tady sejdeme 12. července, projednáme to. Nic by se nestalo vzhledem k tomu, jak jsou naplánovány schůze Senátu. Nic by se nestalo. Víte vůbec, kdy bude zasedat Senát? Jestli jsme pod časovým tlakem, nebo nejste. Já to vím.

Tak takové ty omluvy, to jsou takové dětské omluvy. A pak ještě řeknete kolegyni, která má naprostou pravdu. Kdyby to bylo poprvé. Kdyby to bylo poprvé, tak jsme určitě nad věcí, ale to je pravidlo, jak tady chodí ministři. Podívejme se včerejší interpelace - kůl v plotě, nový ministr školství, ani noha. Ani noha! Ministr financí, který nám tady v úterý kázal a vám vyčítal, že mluvíte - včera propadlo kolik jeho bodů? Šest. Protože byl omluven.

Tak se pojďme domluvit, že se sejdeme v září, abychom došli zákona. Netrapme se tady v červenci. A my můžeme také dělat kampaň. Já jsem pro. A ne že uvidíme - teď naskočí body, uvidíme, kolik tady bude ministrů k těm bodům, které pak jsou po bodu 194. Anebo zase budeme slyšet jé, my jsme nečekali, že to dneska půjde tak rychle. Tak ministr tu není, přerušme, přerušme. Obávám se, že to tak bude. Ptal jsem se, jestli tedy dojde na vnitrostátní plavbu, no asi ne, asi ministr dopravy tu není, tak kdyby došlo, tak to stejně přerušíme. Je to pořád dokola. Když na to někdo poukáže, možná zvýšeným hlasem, tak můžeme ubrat nějaký decibel, to není žádný problém, tak tady skočíte jako sršni, co si to dovolujeme.

Proč tento návrh zákona nepřipravila vláda na návrh ministra obrany? Proč tento návrh zákona neprošel standardním připomínkovým řízením? Co dělá ministr obrany? Polknu jedovaté poznámky, nebudu to říkat. Zrovna mě napadlo, když jsem se díval na televizní program, a nebudu nic říkat.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji. Já budu reagovat na poslední otázku pana předsedy Stanjury, protože na oficiálním webu Ministerstva obrany army.cz je napsaná informace, že pan ministr od 10.00 pokládá věnec u hrobu neznámého vojína. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: To jsou vskutku jiné než zdravotní důvody. Věřím jako člen vedení Sněmovny, že pan ministr zdůvodní tady tu svoji - pokud je to lež - vedení Sněmovny.

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže se nikdo další nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem.

Nebyla podána námitka, rozhodneme tedy podle paragrafu 90 odstavce 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení. Přivolám naše kolegy z předsálí, odhlásím vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1094 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 129, přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců, pro 100, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Bylo tedy rozhodnuto, že jednání bude pokračovat, a já zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Miroslav Opálka. Není tomu tak, pardon. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, do podrobné rozpravy. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Antonín: Děkuji. Já jsem zapomněl v závěrečném slově ještě upozornit na jednu věc, že v rámci určitých výhrad, které tady zaznívají, je potřeba zdůraznit, že partnerem výboru pro obranu v přípravě této legislativy bylo Ministerstvo obrany a odvedlo na tom velký kus práce, a chtěl jsem jim poděkovat touto cestou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Martina Sedláře, Martina Stropnického, Jany Černochové, Davida Kádnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, podle sněmovního tisku 1094.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 130, přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro 114, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání končím.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP