(15.40 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na své 41. schůzi dne 19. dubna 2017 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele. Přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako tisky 862/1 a 2. Prosím znovu pana poslance Kotta, který je i u tohoto tisku zpravodajem, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru. Prosím.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, dovolil bych si vás seznámit s návrhem usnesení zemědělského výboru ze 41. schůze ze dne 19. dubna 2017.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 862.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově náměstka ministra zemědělství pana Pavla Veselého, náměstka člena vlády, zpravodajské zprávě poslance Josefa Kotta a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 862 schválit ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

III. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR - což jsem učinil.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku, v tom případě obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova po obecné rozpravě asi není zájem. V tom případě otevírám podrobnou rozpravu a prosím pana poslance Kudelu, který je zatím jediným přihlášeným do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Petr Kudela: Dámy a pánové, pane předsedo, pane ministře, dobrý den podruhé. Vládní návrh zákona, který právě projednáváme, přináší navýšení horní hranice pokut za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. S důvody, které předkladatele k tomuto navýšení vedly, se lze plně ztotožnit. Nicméně zejména v kontextu jiných právních předpisů se výše pokut i po tomto navýšení jeví jako nedostatečná.

Z tohoto důvodu navrhuji zvýšení horní hranice za správní delikty oproti vládnímu návrhu. Tento svůj pozměňovací návrh jsem předložil do systému a je veden pod číslem 6386. A rovněž prosím, aby se o něm ve třetím čtení hlasovalo. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do podrobné rozpravy... Pokud se nikdo nehlásí, tak končím podrobnou rozpravu. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj, nikoliv. V tom případě končím druhé čtení tohoto tisku.

 

Budeme pokračovat bodem

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 881/ - druhé čtení

Do třetice prosím pana ministra zemědělství.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Cílem předkládaného návrhu zákona je zajistit větší ochranu zdraví osob a zvířat a snížit administrativní náročnost pro chovatele v případech, kdy je to při zachování nezbytných veterinárních požadavků na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty možné.

K zajištění větší ochrany osob a zvířat návrh zákona zejména přesunuje některé povinnosti z chovatele hospodářských zvířat na chovatele bez rozdílu toho, zda chovají hospodářská zvířata, nebo zvířata v zájmovém chovu s cílem udržet nebo zlepšit příznivý nákazový stav v chovech hospodářských i zájmových zvířat a volně žijící zvěře. Stanovuje úkony, na které je ze státního rozpočtu poskytován příspěvek na jejich provedení, např. alergologický test atd.

Doplňuje v souladu s požadavky Českého svazu včelařů do zákona tzv. prohlížitele včelstev, který bude oprávněn v ochranných pásmech v případě potvrzené nebezpečné nákazy včel prohlížet včelstva. Chovatel včel bude mít možnost rozebrání včelího díla svěřit prohlížiteli včelstev, nebo si prohlídku svých včel provede sám jako dosud.

Upřesňuje prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby, přičemž rozšiřuje možnost dodat na trh i malé množství nutrií. Tato úprava je v souladu s přímo použitelným předpisem EU o hygieně potravin živočišného původu. Upřesňuje okruh osob, pro které je určeno maso a orgány jatečních zvířat z domácí porážky, přičemž maso a orgány z domácí porážky jsou určeny pro spotřebu osoby tvořící domácnost chovatele, jedná-li se o maso a orgány ze skotu, nebo osoby tvořící domácnost chovatele nebo pro spotřebu osoby blízké, jedná-li se o maso a orgány ostatních zvířat. Zvyšuje se věk pro domácí porážky skotu ze 24 měsíců na 72 měsíců, přičemž omezuje domácí porážku skotu staršího 24 měsíců a mladšího 72 měsíců na tři kusy ročně.

Zavádí povinnost registraci útulků pro toulavá zvířata, aby tato zařízení mohla být pod veterinárním dozorem. Zavádí povinnost oznámení chovu pěti a více psů samičího pohlaví starších dvanácti měsíců.

Ke snížení administrativní zátěže pak návrh zákona zejména nahrazuje povinnost chovatele požádat o povolení domácí porážky skotu a jelenovitých z farmového chovu povinností ohlásit tuto porážku a zkracuje lhůtu pro nahlašování této porážky na tři dny z dosavadních sedmi.

Umožňuje chovatelům hospodářských zvířat provádět ve svém hospodářství některé veterinární úkony, jako např. injekční aplikaci léčiv.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na své 42. schůzi dne 3. května 2017 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. My jsme tento návrh přikázali rovněž zemědělskému výboru jako garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako tisky 881/1 a 2. Prosím zpravodajku zemědělského výboru paní poslankyni Marii Pěnčíkovou, aby nás informovala o projednání návrhu výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámila se 159. usnesením zemědělského výboru ze 42. schůze ze dne 3. května 2017.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově náměstka ministra zemědělství Jiřího Šíra, zpravodajské zprávě poslankyně Marie Pěnčíkové a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony, které máte jako sněmovní tisk 881, schválit ve znění pozměňujících přijatých návrhů, které máte ve sněmovním tisku 881/2.; za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; za další zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní zatím tři přihlášky. Prosím pana poslance Paveru a po něm pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji, pane předsedo. Hezké a příjemné odpoledne ještě jednou. Jenom vystupuji na podporu pozměňujícího návrhu, který jsme společně připravovali s panem ministrem a dalšími lidmi. Týká se toho, že by se mělo ve veterinárním zákoně zavést povinné značení psů. Nebude to sice hned, bude to až od 1. 1. 2020 v souvislosti s tím, že budou lidé očkovat psa proti vzteklině. To znamená, že by bylo potom pro veterinární správu mnohem jednodušší při kontrolách psů zjistit, zda ten pes pochází množíren, či nepochází, zda je očkován, či není očkován. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP