(15.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já jenom upozorňuji, že není rozprava, ale děkuji.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění
do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 816/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o správních poplatcích.

Navrhuje se zavedení procesu registrace odrůd s úředně uznaným popisem, který představuje jednodušší proces, než je standardní registrace odrůd podle platného zákona o oběhu osiva a sadby. Změna souvisí s implementací směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008, o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce. Tento způsob registrace je méně náročný pro žadatele o registraci těchto odrůd jak z hlediska splnění podmínek registrace, tak z hlediska finanční náročnosti. Dochází k zavedení společného certifikačního schématu s jednotným přístupem k udržování a testování rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů. Nedílnou součástí transpozice jsou též nová ustanovení, která se týkají označování a náležitostí průvodních dokladů, uzavírání obalů, rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků.

Dále předkládaný návrh reaguje na neuspokojivou situaci na trhu při uvádění do oběhu sadby česneku. Ze strany prodejců dochází k nežádoucí záměně sadby česneku podléhající režimu zákona o oběhu osiva a sadby za česnek konzumní. Nastavují se tak jednoznačná pravidla uvádění sadby česneku do oběhu tak, aby kontrolní a dozorový orgán, kterým je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, mohl účinně tento proces kontrolovat a v případě jeho porušení ukládat sankce.

Navrhované nabytí účinnosti je vázáno na závazky vyplývající pro členské státy z provádění směrnic Komise 2014/96/EU, dále 2014/97/EU a 2014/98/EU.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na své 41. schůzi dne 19. dubna 2017 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně PČR schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele, přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, proto s nimi souhlasím.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako tisky 816/1 a 816/2 a já prosím zpravodaje zemědělského výboru, kterým je pan poslanec Josef Kott, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, usnesení zemědělského výboru ze 41. schůze ze dne 19. dubna 2017.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 816. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny PČR po úvodním slově náměstka ministra zemědělství Pavla Veselého, náměstka člena vlády, zpravodajské zprávě poslance Josefa Kotta a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně PČR vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 816, schválit ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny PČR;

III. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu PČR.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, v tom případě obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Není zájem. Budeme pokračovat rozpravou podrobnou, kterou otevírám, a prosím pana poslance Kudelu.

 

Poslanec Petr Kudela: Pěkné odpoledne, vážené dámy a pánové, pane předsedo, pane ministře, přeji všem krásný den. Do systému jsem načetl sněmovní dokument 6385, ke kterému se hlásím. Tento sněmovní dokument je pozměňovacím návrhem k zákonu, který zrovna projednáváme, a má dvě části.

V první části reaguji a navrhuji přizpůsobení zákona o oběhu osiva a sadby novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. To je první část.

Ve druhé části navrhuji změny, které souvisí s vydáním nové vyhlášky o rybníkářství a výkonu rybářského práva, kdy navrhuji, aby se rybářské lístky s dobou platnosti na 10 let nově vydávaly i pro osoby mladší 15 let, a zároveň navrhuji zavést nový správní poplatek ve výši tisíc korun u rybářského lístku na dobu neurčitou pro osobu starší 15 let.

Tohle jsou mé pozměňovací návrhy, které jsem předložil ve sněmovním dokumentu 6385, a prosím, aby se vzaly v potaz při třetím čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Pavera - je to přihláška do rozpravy, nebo faktická? Fakticky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji, pane předsedající, pane předsedo. Dámy a pánové, jenom bych chtěl upozornit, že nemám nic proti návrhu, který tady přednesl pan Petr Kudela v pozměňovacím návrhu. Jenom to, co jsme tady už několikrát opakovali, že tady nebudeme dávat přílepky, tak teď tam je několik přílepků a týká se to nejenom zákona o oběhu osiva a sadby, ale týká se to i dalších zákonů o hnojivech, o Státním zemědělském a intervenčním fondu, o Pozemkovém úřadu a dalších. Takže tady je to typický příklad takzvaných přílepků. Jenom tolik jsem chtěl připomenout.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Není tomu tak. Nic hlasovatelného nepadlo, takže v tom případě končím druhé čtení tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat bodem

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 862/ - druhé čtení

Znovu prosím pana ministra zemědělství.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych dále uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění již zmiňovaný zákon o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb.

Návrh se týká přípravků na ochranu rostlin. Užívání přípravků na ochranu rostlin je zcela zásadním faktorem ovlivňujícím jak kvalitu, tak i kvantitu rostlinné produkce. Palčivým problémem trhu s přípravky na ochranu rostlin je uvádění nelegálních přípravků na trh. Hlavním cílem návrhu je snížit výskyt nelegálních přípravků na ochranu rostlin na domácím trhu, a tím přispět ke zvýšení ochrany životního prostředí a potravinového řetězce. Tento cíl je realizován zejména těmito opatřeními: posílením kontroly nad distribučním řetězcem přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin, a to prostřednictvím povinné registrace distributorů přípravků pro profesionální použití, nebo omezení přebalování přípravků, zpřesněním úpravy aplikace prostředků na ochranu rostlin a navýšením sankcí za nejvážnější přestupky na úseku rostlinolékařské péče.

Další velký okruh navrhovaných změn je spojen s problematikou udržitelného používání pesticidů. V návaznosti na závěry národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů byly do návrhu zapracovány změny směřující ke snížení spotřeby pesticidů, které se týkají zpřesnění regulace letecké aplikace, odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, omezení pro používání přípravků v určitých oblastech, právní úpravy integrované ochrany rostlin a snížení rizik spojených s používáním pesticidů pro zdraví lidí, zvířat, rostlin a životní prostředí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP