(15.50 hodin)
(pokračuje Pavera)

Věřím, že tento návrh podpoříte, i když to není ten, který by úplně řešil problematiku značení psů. Protože představa, že by se zavedl nějaký důslednější boj proti množírnám, tady samozřejmě je, existuje spousta zajímavých návrhů, ale protože v současné době není v silách ani Ministerstva zemědělství, ani dalších zajistit to, aby byla rychle zavedena centrální evidence těchto psů, tak by se mohlo začít postupně a byl by to první krok v tom, aby se povinně začali značit psi od roku 2020. Věřím, že to může přinést pokrok v tom, že se zamezí množírnám v České republice nebo jejich přístupu na trh tím, že budou mít povinně značená zvířata i ony, budou muset mít značené své feny, které chovají, a veterinární správa bude samozřejmě mít právo kontrolovat tato zvířata, zda jsou očkovaná, zda jsou očipovaná nebo povinně označená.

Moc vám za to děkuji a samozřejmě děkuji i panu ministrovi a všem lidem, kteří přispěli nějakým způsobem aspoň ke kompromisnímu řešení, i když si umím představit mnohem lepší řešení, ale jsem rád i tady za toto. Děkuji, pane ministře, i všem dalším.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Zahradníka a připraví se pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážená pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám chtěl stručně zdůvodnit svůj pozměňovací návrh, který jsem předložil a který se týká poměrně významné části toho zákona, to je útulků pro zvířata.

V dnešní době odhadujeme, že existuje zhruba 40 tisíc spolků, které tak či onak mají jako svůj cíl pečovat o zvířata. I když počet chovaných zvířat ať už hospodářských, nebo zvířat chovaných jako zájmová se zvyšuje, tak některá tato zařízení avizují nedostatek zvířat, o která by se starala, což někdy vede k tomu, že dochází k nekalým jednáním, kterým bychom chtěli předejít. Přitom § 42 v odst. 6 a 9 předloženého zákona stanoví poměrně přesná pravidla a povinnosti pro provozovatele útulků. Má to jenom jednu vadu, a to že v zákoně chybí definice útulku pro zvířata.

Proto navrhuji, aby do § 3 odst. 1, což je takový úvodní definitorický paragraf a odstavec obsahující seznam poměrně značného množství pojmů, které vyžadují přesnou definici v zákoně, doplnil také definice útulku pro zvířata. Navrhuji, aby útulkem pro zvířata bylo zařízení, které poskytuje dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířatům.

Co se týká definice jednotlivých pojmů, tak pojem opuštěné zvíře definuje zákon na ochranu zvířat proti týrání a také o něm hovoří a definuje ten pojem nový občanský zákoník, tedy jednak co se týká zvířat hospodářských, jednak zvířat v zájmovém chovu. Opuštěné zvíře pak je definováno jak v občanském zákoníku, tak v zákoně na ochranu zvířat proti týrání. Čili ta definice podle mě by umožnila, aby pak bylo možné pro útulky stanovit ještě další pravidla podzákonnými normami.

Já jsem se přihlásil do podrobné rozpravy a k tomuto návrhu se přihlásím. Ještě chci dodat, že jsem původně předložil vlastní pozměňovací návrh, který vycházel z konzultací s provozovateli některých útulků pro zvířata, ale po dohodě s Ministerstvem zemědělství jsem ten svůj návrh změnil a nyní předkládám upravený návrh, ke kterému se později v podrobné rozpravě konkrétně přihlásím.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď faktická poznámka pana poslance Pavery a po něm fakticky pan poslanec Kott.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji, pane předsedo. Jenom zareaguji na pana kolegu Zahradníka, který tady navrhuje něco k zákonu o týrání zvířat.

Já bych chtěl také upozornit, že i já jsem vlastně s lidmi, kteří se zabývají těmito věcmi, v zákoně na ochranu zvířat proti týrání navrhl také jednu věc, která by výrazně mohla pomoci v kontrolách takovýchto útulků a různých chovatelských zařízení, která by mohla umožnit Ministerstvu zemědělství vydat předpis, například vyhlášku, která by určovala, jaká je minimální velikost klece, ve které může být pes chován, a za jakých podmínek může být ten pes, zvíře případně chováno, což by výrazně pomohlo i veterinární správě při kontrole stanic chovatelů, ať jsou to fyzické, nebo podnikající osoby. Až se dostaneme k tomuto zákonu, byl bych rád, kdyby Ministerstvo zemědělství podpořilo tuto věc a mohli bychom udělat další krok k tomu, aby zvířata v České republice žila v lepších podmínkách než doposud. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Kotta s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedo. Se vším, co tady řekl kolega Pavera, souhlasím. Já se také přimlouvám za to, abychom se zabývali pozměňovacím návrhem pana kolegy Zahradníka, protože si myslím, že ta specifikace jednotlivých pojmů, na základě kterých můžeme skutečně zabránit tomu, aby docházelo k týrání zvířat, a abychom pomohli i obcím, tak si myslím, že to je správná cesta, na které se dá dále stavět. Myslím si, že budeme schopni podpořit jako klub oba tyto pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Bendl, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pane ministře, kolegyně, kolegové, veterinární zákon projednáváme v Poslanecké sněmovně poměrně dlouho, byly k němu dělány semináře ještě před prvním čtením, protože problematika tohoto zákona je opravdu široká, a to od kvalifikace člověka, který zasahuje do procesu chovu zvířete, až po způsob jeho chování, až po kvalifikaci třeba i představených veterinární správy, kde se mění povinnost mít druhý stupeň, kde se mění povinnost mít vysoké vzdělání do dvou let v případě, že se jedná o představeného veterinární správy, tak se toto pravidlo zvolňuje ze dvou let na pět. To znamená, že dnes platí, že v zásadě by téměř mohl nastoupit člověk, který má pouze veterinární školu, ale nemusel by mít druhou atestaci. V tomto ohledu se situace zjemňuje.

To, co ale je součástí veterinárního zákona, co všichni zcela správně a oprávněně sledujeme, je situace týraných zvířat. Tady to, co tady říkal kolega Pavera, a směřují k tomu některé pozměňovací návrhy, všímání si situace kolem útulků, o tom, co to je vlastně útulek, charakteristika - protože když se to tomu provozovateli útulku hodí, je provozovatelem útulku, když se mu to nehodí, tak najednou není a utíká z toho systému. V tomhle ohledu bych řekl, že je dobře, že se ta charakteristika upřesňuje, aby bylo jasné a definitivní, kdo tím útulkem opravdu je, jaké má povinnosti a podobně. Ale týká se to útulků - a na to chci upozornit - spíše malých zvířat, koček, psů a podobně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP