(18.50 hodin)
(pokračuje Dienstbier)

Tolik v tuto chvíli z mé strany. Ostatní návrhy v tuto chvíli komentovat nebudu. Myslím si, že jsem okomentoval ty zásadní. Doufám, že ve třetím čtení bude ten zákon podpořen se zachováním těch klíčových pravomocí, byť s určitou modifikací podle návrhů z výborů a zde ve druhém čtení tak, aby se nám podařilo naplnit záměr zlepšit ochranu lidských práv v České republice. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu a jen připomínám, že pan poslanec Karamazov podal návrh na zamítnutí a o tomto budeme hlasovat až ve třetím čtení. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb.,
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 574/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře... Nemá zájem o slovo.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 574/1. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, tím je výbor pro životní prostředí, pana poslance Sedláře, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Sedlář: Vážená paní předsedající, zástupci vlády, dámy, pánové, výbor pro životní prostředí jako garanční výbor zasedl dne 4. února a přijal následující usnesení:

Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, kde článek 2 zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. - Jde tedy o upřesnění časové v rámci platnosti navrhovaného zákona. Dále, pověřuje předsedu výboru, aby předložil tohle usnesení prostřednictvím zpravodaje, což činím, atd. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. (Není.) Pan zpravodaj také ne. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, pan zpravodaj také ne. Tudíž v tuto chvíli končím druhé čtení tohoto návrhu.

S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl navrhnout jménem dvou klubů, ODS a KDU-ČSL, abychom jednali procedurálně, meritorně, o návrhu zákona pod bodem 98 a abychom dnešní jednání ukončili až po skončení prvého čtení. Možná to stihneme, možná to bude trvat pár minut navíc. Ten zákon byl podán v roce 2014. Děkuji za podporu a pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já samozřejmě o vašem návrhu dám hlasovat. Svolám kolegy z předsálí. Paní poslankyně, chci se zeptat, s čím chcete vystoupit. (K poslankyni Putnové. Ta mimo mikrofon odpovídá, že chce vystoupit s návrhem na projednání dalšího zákona.) Ale v tuto chvíli nemáte přednostní právo, je mi líto, já vás nemůžu pustit k mikrofonu. Navíc zazněl procedurální návrh.

Všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 114, do kterého je přihlášeno 113 přítomných, pro 83, proti 18. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

My tedy budeme pokračovat dalším bodem jednání a tím je bod

 

98.
Návrh poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka,
Jiřího Junka a Jany Hnykové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky
za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti
s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik,
ve znění zákona č. 121/2012 Sb.
/sněmovní tisk 403/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Znovu upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 403/1.

Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolte mi, abych stručně vystoupil za navrhovatele sněmovního tisku 403, tedy za pana poslance Vilímce, paní Janu Černochovou, pana Junka, pana Vondráčka a paní Hnykovou. Jedná se o novelu zákona č. 212/2009, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který nechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením tehdejšímu Sovětskému svazu.

Chtěl bych pouze uvést, že původní návrh byl schvalován v roce 2009. Byl to také poslanecký návrh. Takovými hlavními protagonisty toho návrhu byla paní poslankyně Orgoníková a paní poslankyně Dundáčková. Pak zákon byl novelizován v roce 2012, poněvadž měl určité problémy v textové jednoznačnosti výkladu. Senát přišel v roce 2012 s novelou. Ta prošla v roce 2012. Přesto došlo k tomu, že z aplikace současného zákona, byť byl novelizován v roce 2012, vyplývá, že část oprávněných osob se odškodnění z důvodu svého věku prostě nedočká. Původní vlastníci totiž již dávno zemřeli a děti jako jediní z kategorie oprávněných osob již také ve většině případů přesáhly 80 let svého věku a identifikovány jsou již případy, kdy děti jako oprávněné osoby uplatnily přihlášku, dokonce jim bylo vyhověno, ale už se nedožily převodu peněz na jejich účet. V takovém případě bohužel nárok oprávněného zaniká.

Poslanecký návrh novely je tedy veden snahou odstranit tento rozpor s elementárním pojetím spravedlnosti v demokratickém právním státě a zahrnout mezi okruh oprávněných osob také vnuky původních vlastníků a případně i závětní dědice.

Samozřejmě můžeme diskutovat - a jsem připraven diskutovat - o detailech našeho návrhu. Přečetl jsem si stanovisko vlády. Můžeme diskutovat o tom, zda rozsah rozšíření oprávněných osob je adekvátní. Tady je namístě připomenout, že předchozí odškodňovací předpisy, ať již z 90. let, nebo později, v zásadě nikdy nezužovaly výčet oprávněných osob pouze na děti původních vlastníků, jako je to v tomto zákoně.

Také můžeme diskutovat o spíše extrémní domněnce vládních legislativců, zda náhodou text našeho poslaneckého návrhu by neumožnil odškodňovat jeden soubor majetku více než jednou. Jsem přesvědčen, že to nelze takto aplikovat. Přesto můžeme hledat na výborech ještě nějaké přesnější legislativní vyjádření. (V sále je rušno.)

Vážené kolegyně a kolegové, protože skutečně není čas... Tento návrh zákona je podáván z toho důvodu, aby byl naplněn původní záměr zákona odškodnit ty, kteří zanechali na Podkarpatské Rusi majetek. Stát v 50. letech dostal za tento majetek určitý peněžní obnos, bylo to v přepočtu asi 920 mil. korun československých, a považuji tedy za zcela v rozporu s právem, že stát v minulosti tento obnos ve větším rozsahu nepoužil k odškodnění vlastníků a oprávněných osob. Můžeme to v dnešní situaci napravit. Proto žádám, vážené kolegyně a kolegové, o podporu dalšího projednávání tohoto návrhu ve výborech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím sněmovnu o klid. Děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec René Číp. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP