Středa 13. dubna 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Jermanová)

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb.,
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 574/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře... Nemá zájem o slovo.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 574/1. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, tím je výbor pro životní prostředí, pana poslance Sedláře, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Sedlář: Vážená paní předsedající, zástupci vlády, dámy, pánové, výbor pro životní prostředí jako garanční výbor zasedl dne 4. února a přijal následující usnesení:

Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, kde článek 2 zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. - Jde tedy o upřesnění časové v rámci platnosti navrhovaného zákona. Dále, pověřuje předsedu výboru, aby předložil tohle usnesení prostřednictvím zpravodaje, což činím, atd. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. (Není.) Pan zpravodaj také ne. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, pan zpravodaj také ne. Tudíž v tuto chvíli končím druhé čtení tohoto návrhu.

S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl navrhnout jménem dvou klubů, ODS a KDU-ČSL, abychom jednali procedurálně, meritorně, o návrhu zákona pod bodem 98 a abychom dnešní jednání ukončili až po skončení prvého čtení. Možná to stihneme, možná to bude trvat pár minut navíc. Ten zákon byl podán v roce 2014. Děkuji za podporu a pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já samozřejmě o vašem návrhu dám hlasovat. Svolám kolegy z předsálí. Paní poslankyně, chci se zeptat, s čím chcete vystoupit. (K poslankyni Putnové. Ta mimo mikrofon odpovídá, že chce vystoupit s návrhem na projednání dalšího zákona.) Ale v tuto chvíli nemáte přednostní právo, je mi líto, já vás nemůžu pustit k mikrofonu. Navíc zazněl procedurální návrh.

Všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 114, do kterého je přihlášeno 113 přítomných, pro 83, proti 18. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

My tedy budeme pokračovat dalším bodem jednání a tím je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP