(17.40 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Zahajuji hlasování a táži si, kdo je pro návrh tak, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 203. Přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 121, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas, budeme pokračovat dále podle § 90 odst. 5.

 

Já tedy zahajuji podrobnou rozpravu. Již z předchozí obecné rozpravy eviduji přihlášku paní zpravodajky. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych navrhla opravu účinnosti podle § 90 odst. 6, ve znění: článek III - Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím, a táži se pana navrhovatele nebo paní zpravodajky, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení a předtím ještě přivolám kolegy z předsálí.

 

Nejprve dám hlasovat o změně účinnosti tak, jak byla načtena, předtím, než dám hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tak, jak byl přednesen v podrobné rozpravě, to znamená změna účinnosti, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 204. Přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro návrh 138, proti žádný. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon číslo 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní, podle sněmovního tisku 651, ve znění schválených úprav."

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 205, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro návrh 128, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání končím.

 

Já vám děkuji za spolupráci. Končím projednávání tohoto bodu a otevírám další bod a tím je

 

41.
Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru
/sněmovní tisk 679/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede i v tomto případě místopředseda vlády a ministr financí, Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru, který připravilo Ministerstvo financí a který vám nyní předkládám k projednání, uceleně upravuje v jednom zákoně všechny úvěry pro spotřebitele, jak úvěry na spotřebu, tak úvěry související s bydlením. Tímto zákonem je rovněž implementována evropská směrnice o úvěrech na bydlení.

Návrh zákona také reaguje na usnesení číslo 367/2014 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ve kterém byla vláda vyzvána ke zpřísnění požadavků kladených na nebankovní poskytovatele a zprostředkovatele úvěrů a k vytvoření podmínek pro účinný výkon dohledu na činnost těchto osob. Předkládaný vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru proto posiluje ochranu spotřebitele, sektoru, kde dlouhodobě dochází k častému poškozování jejich práv. Přitom značné náklady potom nese i společnost jako celek. Důležitými prvky zákona jsou kromě jiného převedení dohledových kompetencí nad nebankovními segmenty úvěrového trhu nově na Českou národní banku, zpřísnění požadavků na odbornou a finanční vybavenost distributorů nebo například také omezení sankčních poplatků za prodlení se splácením. Zlepšuje se také pozice osob, které z různého důvodu chtějí či potřebují sjednaný závazek z úvěru předčasně doplatit. Některé delikty poskytovatelů úvěrů jsou spojené s citelnými sankcemi, od kterých si slibujeme razantní odrazující účinek, a tedy i celkové zlepšení poměrů v tomto dlouhodobě problematickém sektoru finančního trhu.

Nová právní úprava sektoru úvěry vyvolá potřebu změny několika souvisejících zákonů. Návrh těchto změn je předmětem samostatného návrhu změnového zákona.

Jak základní koncepční východiska, tak i návrhy konkrétních ustanovení zákona Ministerstvo financí důkladně a opakovaně konzultovalo se všemi relevantními subjekty na trhu. Na potřebě této změny panuje v široké odborné veřejnosti shoda. Rovněž politická debata předcházející přijetí zmíněného usnesení Poslanecké sněmovny vyjádřila po navrhované úpravě silnou poptávku.

Nejen abychom splnili naše závazky vůči Evropské unii, ale hlavně pro naplnění cílů návrhu je důležité přijmout nový zákon o spotřebitelském úvěru co nejdříve. Proto si vás v souladu s § 91, odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny dovoluji požádat o zkrácení lhůty pro projednání návrhu ve výborech Poslanecké sněmovny na 30 dní. Děkuji vám za pozornost a za podporu tomuto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy požádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Jaroslav Klaška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se trošku zastavil ve své zpravodajské zprávě o tomto vládním návrhu zákona o spotřebitelském úvěru.

Spotřebitelské úvěry, které nejsou úvěry na bydlení, jsou upraveny zákonem číslo 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon, který dosud platí, představuje produktovou regulaci, to znamená stanovuje práva a povinnosti týkající se produktu spotřebitelského úvěru. Neupravuje naopak institucionální a obezřetnostní otázky. Z hlediska materie upravené evropskou směrnicí MCD nejsou úvěry na bydlení jako specifický smluvní typ v tuzemském právním řádu prozatím upraveny.

Tak jak již bylo řečeno, Sněmovna se problematikou mimobankovních spotřebitelských úvěrů v tomto volebním období již zabývala. Poprvé při projednání poslaneckého návrhu, sněmovní tisk číslo 41, který řešil problematiku takzvané lichvy, respektive onoho RPSN jakýmsi pásmováním. Úvěry byly rozděleny na dvě skupiny a roční sazba nákladů by se podle tohoto návrhu mohla pohybovat v určitém rozmezí. Návrh nebyl přijat. Od té doby proběhlo k tématům lichvy mnoho jednání se zapojením různých organizací a institucí, které se mimobankovními spotřebitelskými úvěry ve své práci setkávají, jako je Člověk v tísni, finanční arbitr, Česká národní banka, Bankovní asociace a samozřejmě Ministerstvo financí.

Jak zmínil již pan ministr, ve svém usnesení číslo 367/2014 k tisku 41 jsme se vyjádřili, tedy Poslanecká sněmovna, názorem, že predátorské a lichevní praktiky na trhu nebankovních poskytovatelů úvěrů jsou velmi závažným negativním společensko-ekonomickým jevem, který ohrožuje řadu občanů. Zároveň Sněmovna vyzvala vládu, aby zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně návrh zákonné úpravy, která by podstatně zpřísnila podmínky pro vstup do podnikání v oblasti poskytování úvěrů, nejen spotřebitelských, nebankovními poskytovateli a zavedla nad jejich činností účinný dohled. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP