(16.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

To znamená, není to o tom teď... Vy jste říkal - schválitelný návrh. Tak my máme 14 poslanců z 200 a jsme závislí na ostatních poslancích. To znamená, proto vás prosíme a žádáme o to, abychom to buď zamítli s tím, že jako u exekutorů uděláme pracovní skupinu, dohodneme se tady a společně se na to sejdeme, ale my navrhujeme druhé čtení. A vezměme jeden z těch západních modelů a naroubujme ho na tu situaci v České republice. A znovu tady vyzývám k té lhůtě tří měsíců, s přihlédnutím k prázdninám - takže třeba do konce října, abychom to tady měli určitě v nějaké lhůtě na stole. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde...

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já bych vás chtěl upozornit na znění § 95 odst. 3, který říká: Na závěr třetího čtení Sněmovna nejdříve hlasuje o návrzích na zamítnutí návrhu zákona vznesených ve druhém čtení, poté o pozměňovacích, popř. jiných návrzích k návrhu zákona. Poté se Sněmovna usnese, zda s návrhem zákona vyslovuje souhlas.

My už jsme porušili tento odstavec tím, že jste nechal hlasovat o usnesení před hlasováním o návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: No, já to upřesním tím, že se jedná o to, že byl návrh na způsob hlasování. Ten nebyl nikým rozporován. To znamená, nebyla vznesena námitka proti způsobu hlasování. Tudíž jsem považoval tento způsob a provedení hlasování za schválené. Kdyby tato námitka samozřejmě byla vznesena, dal bych o ní hlasovat. Z toho důvodu budeme pokračovat tak, jak je schválený navržený způsob hlasování. Pouze se vás táži, pane zpravodaji, zda návrh usnesení upravíte tak, jak bylo řečeno, že ukládáme vládě.

 

Poslanec František Laudát: Ano. Rozpravu nikdo neotevřel, takže pouze formálně. Třetí bod usnesení bude znít: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení analýzy lichvářských praktik s důrazem na lokality s vysokým podílem občanů ze sociálně vyloučených skupin."

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Můžeme přistoupit k hlasování. (Zpravodaj: Stanovisko kladné.) Pan předkladatel? (Kladné.) Děkuji.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti? Je to hlasování 219, které končím.

Přítomno je 112 poslanců, pro jich bylo 87, proti 13. Tento návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Posledním hlasováním by byl návrh na zamítnutí zákona, který jsem předložil ve druhém čtení já. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Pan předkladatel? (Neutrální.) Tedy záporné.

 

Dávám hlasovat o zamítnutí dané normy. Kdo je pro zamítnutí, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování 220, přítomných je 112 poslanců, pro jich bylo 65, proti 34. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas a zákon byl zamítnut.

 

Děkuji jak panu navrhovateli, tak panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. S přednostním právem pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, já bych se vás rád optal, na základě čeho... Odvozuji tedy platnost usnesení, která jsme tady před chvilkou přijali. Byl-li návrh zákona zamítnut, nebylo k čemu ta usnesení vůbec přijímat, nebyl příslušný bod zařazen, na základě kterého bychom věc projednávali a přijali následně ona usnesení... Čili podle mého hlubokého vědomí a přesvědčení jsme tady ztratili jenom zbytečně čas tím, že jsme o těch usneseních tady vůbec hovořili. Jednací řád byl porušen už v tom, jak načetl pan kolega Koníček. Mimochodem, byl porušen i tím, že jste mu dal slovo. A jenom proto, že je pátek odpoledne, poměrně pozdní hodina, mi brání v tom vznést námitku proti vašemu postupu. Chci vás poprosit jménem všech ostatních kolegů a kolegyň alespoň z klubu KSČM, abyste skutečně příště jednacímu řádu při řízení věnoval větší pozornost. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM a několika poslanců napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za upozornění. Takže se táži pouze, zda námitka nebyla vznesena. Ne. Pan poslanec Laudát taky nevznáší námitku. Dobře.

 

Budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu. Je to

 

81.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších
zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 117/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně spravedlnosti Helena Válková (už je u řečnického pultu) a zpravodajka ústavněprávního výboru poslankyně Marie Benešová. Poprosím paní ministryni, aby se ujala slova.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Děkuji, pane předsedající, a omlouvám se, že jsem byla tak rychlá.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jde o třetí čtení. Předlohu zákona znáte. Jde o poměrně jednoduchou novelu. Má být nově stanovena délka funkčního období předsedů kolegií Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, a to na dobu pěti let. Návrh vychází z toho, že většina ostatních funkcionářů soudů, tedy předsedové a místopředsedové soudů, již délku funkčního období stanovenou mají. Předseda a místopředseda Nejvyššího soudu a předseda a místopředseda Nejvyššího správního soudu jsou jmenováni na dobu deseti let, předsedové a místopředsedové vrchních, krajských a okresních soudů na dobu sedmi let, takže ta navrhovaná úprava zavádí korespondujícím způsobem délku funkčních období předsedů kolegií Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu na dobu pěti let. Uplynutí funkčního období bude důvodem zániku funkce předsedy kolegia příslušného soudu.

Proč taková úprava? Už minule jsme zdůrazňovali, že by měla přispět k personální obnově těchto funkcí, k tomu, aby do uvedených funkcí byly vybírány optimální osoby, které splňují jak odborná, tak morální kritéria. Doporučuji tedy, aby Poslanecká sněmovna s předloženým návrhem ve třetím čtení vyslovila souhlas, a jenom podotýkám, že určitě zpravodajka ústavněprávního výboru zde k tomu řekne více.

Byl uplatněn pozměňovací návrh, kterým se navrhuje zvýšit náležitosti soudců Ústavního soudu, tedy plat a náhrady výdajů, a navázat je na platovou základnu platnou pro soudce. A za druhé, upravit funkční období předsedy Nejvyššího soudu, tedy ukončit ho dnem, kterým končí funkční období předsedy Nejvyššího správního soudu, tedy za deset let ode dne účinnosti zákona číslo 314/2008 Sb. Za resort, který garantuje, v jehož gesci je tento návrh zákona, vyslovuji s tímto pozměňovacím návrhem svůj plný souhlas a budu jej podporovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Paní zpravodajka. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP