(16.40 hodin)

 

Poslankyně Marie Benešová: Dobré odpoledne, pane předsedající, dámy a pánové. Paní ministryně tady v podstatě řekla vše podstatné. Jedná se o jednoduchou novelu, která je bezproblémová a navazuje na funkční období, která jsou předepsána, pokud jde o příslušníky vedení obecných soudů.

Jsou tam dva pozměňovací návrhy jako jeden celek. Je to obsaženo v usnesení ústavněprávního výboru č. 31 ze 7. schůze konané 9. dubna 2014. Jedná se o tisk 117/1. I tyto návrhy prošly bez problémů ústavněprávním výborem a byl s nimi vysloven souhlas. Já se připojuji rovněž tedy k tomu a pléduji pro to, aby tento vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, byl schválen a aby byly schváleny i oba pozměňovací návrhy jako celek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pouze připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 117/2.

Otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. V tento moment neeviduji nikoho přihlášeného. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda si vezmete závěrečné slovo. Paní navrhovatelko nebo paní zpravodajko, vezmete si závěrečné slovo? Není tomu tak. Děkuji.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila.

 

Poslankyně Marie Benešová: Nejprve by bylo potřeba asi hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsou obsaženy v usnesení ústavněprávního výboru č. 31, a je to pod bodem 1, 2, 3, 4 a 5, jak mi bylo připomenuto. A potom o návrhu vládního zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Budeme hlasovat po jednotlivých bodech samostatně, nebo doporučujete hlasovat en bloc?

 

Poslankyně Marie Benešová: Já bych doporučovala hlasovat jako celek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vznáší někdo námitku proti tomuto postupu hlasování? Není tomu tak. Táži se tedy na názor paní zpravodajky, jaké má stanovisko. Souhlasné. Paní ministryně - také souhlasné. Dobře.

Přistoupíme k hlasování. (Spuštěno hlasování.) Omlouvám se v tom případě. Byl vznesen požadavek na odhlášení, takže z toho důvodu prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlásím a opět poprosím vás, abyste se opětovně přihlásili do systému. Děkuji.

 

Nyní tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené pozměňovací návrhy, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 222, které v tento moment končím. Přítomno je 100 poslanců, pro jich je 88, proti nikdo, to znamená, pozměňovací návrhy byly přijaty.

 

Nyní tedy bychom měli přikročit k hlasování o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 117 a ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro předložený návrh jako celek, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Končím hlasování číslo 223. Přítomno je 101 poslanců, pro bylo 97, proti žádný. Takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji vám.

 

Přistoupíme k poslednímu návrhu ve třetím čtení. Takže otevírám projednávání bodu číslo

 

111.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách,ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 201/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr dopravy pan Antonín Prachař a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Karel Šidlo. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 201/2.

Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Neeviduji nikoho přihlášeného, takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si vezmou závěrečné slovo. Ne, ani jeden z nich. Děkuji. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych vás velice jednoduše seznámil s procedurou. Byl přednesen pouze jeden pozměňovací návrh ve druhém čtení tohoto zákona. Byl to pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, který se týkal prodloužení přechodného období naplnění tzv. třetího železničního balíčku, oddálení tedy platnosti opatření, která se týkají komfortu pro cestující na železnici. Takže to bude jedno hlasování, které má v sobě skryto tři body, a budeme hlasovat najednou. A potom o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Táži se, zda někdo vznáší námitku proti takto navrženému způsobu hlasování. Není tomu tak. V tom případě postoupíme k hlasování.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Kolovratníka. Táži se pana zpravodaje na jeho stanovisko. (Kladné.) Pan ministr? (Ministr: Ano, kladné, je to z dílny Ministerstva dopravy.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Končím hlasování číslo 224. Konstatuji, že přítomných poslanců a poslankyň je 105, pro tento návrh bylo 81, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Vzhledem k tomu, že je ukončena diskuse, vyskočila mi zde faktická poznámka pana Koskuby. Ne? Takže vás odmažu a budeme pokračovat.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 201 a ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Končím hlasování číslo 225, přítomných poslanců je 105, pro přijetí bylo 87, proti žádný. Takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tímto projednávání tohoto bodu končím a nyní je potřeba dát hlasovat - děkuji panu předkladateli i panu zpravodaji - o návrhu na vyřazení zbývajících neprojednaných...

Žádá mě pan poslanec Pospíšil. Dám mu slovo. Jednací řád to umožňuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP