(14.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

V rozpravě tedy nelze navrhovat jiné členy. Ještě než rozpravu zahájím, přečtu vám návrh usnesení, o kterém potom po skončení rozpravy budeme hlasovat.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí ustavení volební komise Poslanecké sněmovny, a to pro volby konané na ustavující schůzi Sněmovny a pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny v 7. volebním období v tom složení, jak jsme s ním byli seznámeni."

Nyní tedy zahajuji rozpravu. Prosím, pokud se do ní někdo budete chtít přihlásit, protože se rozhodně ještě všichni neznáme, abyste se před svým vystoupením představili. Hlásí se někdo do rozpravy k navrženému usnesení, tak jak jste s ním byli seznámeni? Nehlásí se nikdo. Končím tedy rozpravu.

Přistoupíme k prvnímu hlasování na této schůzi. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami, pokud jste tak zatím neučinili. Náhradní karty jsem snad oznámila všechny. Pokud má ještě někdo náhradní kartu, oznamte mi to.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 1. - Pardon, dámy a pánové. Budu muset prohlásit toto hlasování za zmatečné, protože pan ministr se nestihl přihlásit. Počkáme, až doběhne čas, a budeme toto hlasování opakovat. S návrhem usnesení jste byli seznámeni, nebudu je číst znovu. Prosím, přihlaste se kartami. Má někdo nějaký problém s hlasovacím zařízením? Pane ministře, vše v pořádku?

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2. Táži se, kdo je pro usnesení, jak jste s ním byli seznámeni. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 2 přítomno 199, pro 197, proti nikdo. Pan poslanec Komárek se hlásí k faktické poznámce? Ne. Konstatuji tedy, že návrh usnesení byl přijat.

 

To bylo vše, co jsme měli učinit v rámci bodu 3, projednávání bodu 3 tedy končím.

 

Budeme se věnovat bodu

 

4.
Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů
 

Poslanecká sněmovna v souladu se svým jednacím řádem jako první zřizuje mandátový a imunitní výbor, který má mimo jiné za povinnost přezkoumat, zda byli jednotliví poslanci platně zvoleni. Podle § 115 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny se výbory Sněmovny ustavují podle zásady poměrného zastoupení. Z jednání poslaneckých klubů vzešel návrh, aby mandátový a imunitní výbor měl 15 členů. Zahájím k tomuto návrhu rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Tuto rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna zřizuje mandátový a imunitní výbor a stanoví počet jeho členů na 15."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 3. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 3 přítomno 199, pro 196, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen. Musím tedy konstatovat, že jsme zřídili mandátový a imunitní výbor a stanovili jsme počet jeho členů na 15. Projednali jsme tím bod 4.

 

Budeme se věnovat bodu

 

5.
Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru
a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny
 

Prosím nyní o slovo předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dámy a pánové, milí kolegové, ještě jednou dobrý den. Rád bych vás informoval o tom, že volební komise na své první schůzi dne 21. listopadu přijala usnesení č. 5, kterým stanovila lhůty pro podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru, dále na kandidáty na předsedu Poslanecké sněmovny, na místopředsedy Poslanecké sněmovny a na ověřovatele Poslanecké sněmovny. Písemné návrhy - opakuji písemné návrhy - prosím doručte dnes do 18 hodin na sekretariát volební komise. Je to zde v budově Sněmovní 4, místnost A209, o patro výše. Tohle ještě jednou zopakuji. Návrhy prosíme v písemné podobě a lhůta je dnes do 18 hodin.

Dále bych vás rád informoval o tom, že volební komise pověřila tajemnici komise paní Jitku Václavíkovou, aby od poslaneckých klubů jménem komise přijímala všechny návrhy na nominace a jejich následné předání všem poslaneckým klubům na vědomí. Proto žádám poslanecké kluby, aby ve zmíněné stanovené lhůtě dnes do 18 hodin předložily své návrhy tak, aby byla dodržena lhůta 24 hodin přede dnem, kdy je daná volba na pořadu naší schůze.

Ještě rekapitulace. Znamená to, že v souladu s ustanovením článku 5 bod 3 a článku 3 bod 2 volebního řádu může Poslanecká sněmovna ustavit mandátový a imunitní výbor a dále provést volbu předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny, jakož i schválit nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny, a to nejdříve ve středu 27. listopadu, tedy pozítří. Děkuji vám.

 

Předsedající Miroslava Němcová: Děkuji, pane předsedo. Zeptám se, zda má k vystoupení pana předsedy volební komise někdo nějaký dotaz. Nemá. Končím tedy projednávání tohoto bodu.

Musím vás oznámit, paní poslankyně a páni poslanci, že do uplynutí zákonných lhůt nemůžeme projednávat další body pořadu. Přeruším nyní jednání ustavující schůze. Sejdeme se ve středu 27. listopadu v 10 hodin. Myslím, že ta dohoda platila, v 10 hodin dopoledne, a tím je vytvořen prostor pro jednání poslaneckých klubů a volební komise. Přerušuji tedy ustavující schůzi Poslanecké sněmovny do středy 27. listopadu do 10 hodin, kdy začneme projednávat návrh volební komise na ustavení mandátového a imunitního výboru.

 

(Jednání skončilo ve 14.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP