(11.40 hodin)

 

Poslanec Pavel Drobil: Dobré dopoledne, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, rád bych navrhl, abychom bod číslo 23 třetích čtení, což je vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, zařadili jako první bod v zákonech, které máme napevno stanovené na třetí čtení, tedy místo bodu 7, a ostatní posunuli.

Zdůvodnění je jednoduché. Je to velmi těžká materie, složitý zákon. Máme ho teď jako poslední, já bych byl rád, kdybychom byli v dobré fyzické a psychické kondici při jeho projednávání.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ještě nějaký návrh k pořadu schůze? Není-li, budeme nejprve hlasovat o návrhu pana kolegy Drobila a poté bychom odhlasovali takto pozměněný návrh grémia.

 

První návrh. Pan poslanec Drobil navrhuje, aby v rámci bloku třetích čtení byl nejprve projednáván bod číslo 23. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 12.

Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 12. Přítomno 153, pro 135, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy prosím, abychom hlasovali o návrhu z grémia, který jsem tady před chvílí přednesla. Je modifikován tím návrhem, který jsme právě odsouhlasili.

Zahajuji hlasování číslo 13. Kdo souhlasí s návrhem na seřazení bodů, tak jak připravilo tento návrh dnešní grémium? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 13. Přítomno 154, pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Takže jsme si srovnali program a budeme podle něj postupovat.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

24.
Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
/sněmovní dokument 7344/

Tento materiál vám byl doručen jako sněmovní tisk, jak už jsem řekla, 7344. Obsahuje usnesení organizačního výboru číslo 391 ze dne 19. června roku 2013.

Poprosím nyní místopředsedu Sněmovny Jiřího Olivu, aby z pověření organizačního výboru předložené návrhy uvedl. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, máte před sebou návrh na usnesení Poslanecké sněmovny, který je výsledkem práce podvýboru pro propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Celý ten proces proběhl podle standardních podmínek, to znamená, že návrhy byly několikrát zveřejňovány v médiích, poté se shromáždily na podvýboru organizačního výboru. Celkem přišlo 55 návrhů, z toho 39 návrhů bylo vámi osvojeno. Tyto návrhy se staly předmětem předložení do organizačního výboru, který je schválil na své 83. schůzi, a jsou předloženy na jednání pléna před vámi.

Návrh usnesení přečtu. Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky, návrhy

za prvé na propůjčení Řádu Bílého lva, uvedené pod čísly 1 až 4, celkem čtyři návrhy,

na propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka, uvedené pod čísly 1 až 4, celkem čtyři návrhy,

za třetí na udělení Medaile Za hrdinství, uvedené pod čísly 1 až 3, celkem tři návrhy,

a za čtvrté návrhy na udělení Medaile Za zásluhy, uvedené pod čísly 1 až 28, celkem 28 návrhů.

Prosím vás o podporu tohoto usnesení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu místopředsedovi Olivovi za to, že nás seznámil s návrhem na vyznamenání, a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám - nemám tady přihlášku. Takže pokud není přihláška do rozpravy k vyznamenáním, tak ji prostě ukončíme.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné s nějakými úpravami toho návrhu, se kterým, doufám, jste měli čas se seznámit? Pokud není nikdo, kdo by chtěl korigovat ten návrh, tak ukončíme i podrobnou rozpravu.

Já mohu jedině přečíst usnesení, které tady je připravené, které tedy vyslechněte. Zní takto: "Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání spolu s charakteristikami kandidátů, které jsou obsaženy ve sněmovním dokumentu 7344."

Tak toto usnesení, že to takto předkládáme prezidentovi, to je to, o kterém nyní máme hlasovat. Takže doufám, že tady jsou všichni ve Sněmovně a můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout toto usnesení tak, jak jsem je přečetl, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 14. Přihlášeno je 158, pro hlasovalo 144, proti žádný. Takže my jsme toto usnesení a návrh pana poslance místopředsedy Olivy schválili. Bod 24 hotov.

 

Mám tu bod tři, to je vrácený Senátem.

 

3.
Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
/sněmovní tisk 778/8/ - vrácený Senátem

Senátoři se omlouvají, takže nebudeme vítat žádného senátora. Zřejmě tady opravdu žádný není.

Senát nám vrátil tento návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Usnesení bylo doručeno jako tisk 778/9.

Prosím, aby se za - k návrhu by se mohl vyjádřit ministr zemědělství Miroslav Toman, protože nemám tady zástupce Senátu. Ale mohl by se vyjádřit ministr zemědělství Miroslav Toman k tomuto návrhu zákona o katastru nemovitostí, takže ho žádám, jestli by tak mohl učinit. Prosím, pane ministře, můžete k tomu senátnímu. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den. Vážené dámy a pánové, Ministerstvo zemědělství souhlasí se senátním návrhem, protože pro praktickou realizaci tohoto nového občanského zákoníku v oblasti nemovitostí je nový katastrální zákon zcela nezbytný. Rozdíly mezi zněním schváleným Poslaneckou sněmovnou a zněním s úpravami navrženými Senátem nejsou zásadní. To znamená, myslím si, že může panovat shoda nad zněním úprav ze Senátu, a rád bych vás požádal o schválení katastrálního zákona s úpravami ze Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže děkuji za stanovisko. K těmto návrhům by se také měl vyjádřit zpravodaj zemědělského výboru naší Sněmovny poslanec Josef Šenfeld a také zpravodaj ústavněprávního výboru, pokud by chtěl. Prosím pana poslance Šenfelda, kdyby se vyjádřil nejdřív on. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegové, já bych jenom velmi stručně chtěl říct, že Senát trošičku poopravil pozměňovací návrhy pana kolegy Ohlídala a dodal tam lhůtu 20 dnů, po kterou nemůže Katastrální úřad vklad povolit, čímž se celkově vkladová řízení prodlouží z průměrných dvou týdnů tak asi na čtyři týdny. Takže si myslím, že z tohoto pohledu trochu vylepšil naši verzi, sněmovní verzi, a přikláním se k tomu, aby byla podpořena spíše verze senátní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji taky za tohle stanovisko. Ještě poprosím pana poslance Pavla Staňka jako zpravodaje ústavněprávního výboru, pokud by se chtěl vyjádřit. Pavel Staněk? Nechce. Výborně, takže to máme.

Teď už můžeme otevřít rozpravu. V rozpravě senátore nemáme, takže se ptám, kdo se k tomu hlásí dále. Prosím pana poslance Bendla.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, budu velmi stručný. Jsem přesvědčený, že zákon o Katastrálním úřadu přijmout máme, ale myslím si osobně, že méně špatná je spíše ta poslanecká verze, a to proto, že prodlužování lhůty možnosti zápisu až na čtyři týdny bude komplikovat řadě lidí život. Těch zápisů probíhá zhruba 750 tisíc ročně. Uvědomte si - kdysi jsme tomu říkali katastrofické úřady, a to proto, že prostupnost právě toho zápisu byla složitá. My ji teď prodloužíme o dalších 20 dní proti tomu, co schválila Poslanecká sněmovna.

Považuji ho za méně špatný, ten poslanecký návrh, proto spíše budu hlasovat pro ten poslanecký. To jsem chtěl říct jenom pro záznam. Je na vás, jak se rozhodnete. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP