(16.40 hodin)

 

Poslanec Josef Cogan: Nyní o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti, podle sněmovního tisku 846, ve znění pozměňovacích návrhů."

Zeptám se na stanoviska. (Stanovisko zpravodaje kladné.) Pan ministr? (Stanovisko ministra také kladné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 24, přihlášeno je 161, pro 111, proti 7. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji a děkuji i panu ministrovi. Končím bod číslo 3.

 

Přikročíme k bodu číslo 4. Tím je

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 905/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už zaujal pan ministr František Koníček i zpravodaj pan poslanec Martin Vacek. Poslanecký návrh je uveden v tisku 905/2.

Otevírám rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan ministr. Prosím. Můžeme vystoupit.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR František Koníček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nebudu dlouho zdržovat, jenom na úvod třetího čtení chci uvést, že předloženým návrhem zákona se zavádí dorovnávací příspěvek jako samostatná dávka upravená zákonem o důchodovém pojištění. Tato dávka se zavádí za účelem vyřešení problematiky hodnocení dob důchodového pojištění ještě z doby československé federace, kdy způsob hodnocení těchto dob v některých případech se stále negativně promítá do úhrnné výše českého a slovenského starobního důchodu. Smyslem tohoto zákona z hlediska dorovnávacího příspěvku je odstranit tento negativní dopad u českých pojištěnců.

Dovolte mi, pokud jde o pozměňovací návrh výboru, je mé stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu neutrální.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan zpravodaj si přeje vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Vacek: Pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych připomněl, že k návrhu zákona nebyl připojen návrh na jeho zamítnutí a jediný pozměňovací návrh byl přednesen na výboru pro sociální politiku pod číslem 161 na 31. schůzi a byl přijat. Žádám vás o podporu. Díky.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

 

Přistoupíme k hlasování. Vzhledem k tomu, že máme pouze jeden pozměňovací návrh, není nutné stanovovat složitě proceduru. Zeptám se pana zpravodaje na stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu. (Zpravodaj má kladné stanovisko.) Pan ministr? (Ministr má neutrální stanovisko.)

Přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 25, přihlášeno je 162, pro 143. Tento návrh byl přijat. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 905, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Zeptám se na stanoviska. Pan zpravodaj? (Zpravodaj má kladné stanovisko.) Pan ministr? (Pan ministr má kladné stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 26, přihlášeno je 162, pro 143, proti 1. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas a končím projednávání bodu číslo 4.

 

Bod číslo 5. Zahajuji jeho projednávání. Je to

 

5.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 914/ - třetí čtení

Prosím paní senátorku Vrecionovou, kterou zde vítám, aby zaujala místo za navrhovatele. Zpravodajem byl určen pan poslanec Papež, který se už ke stolku nevejde, tak to bude muset zvládnout z místa. Na místo se posadil pan ministr. Konstatuji, že jsme tisk obdrželi 914/6, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu. Ptám se, zda si přeje slovo pan ministr. Pan ministr. Prosím.

 

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi krátce se vyjádřit k tomuto senátnímu návrhu, kterým se mění zákon číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Komplexní pozměňovací návrh pana poslance Olivy se blíží vládní předloze a za předpokladu nepřijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Olivy C4, pozměňovacího návrhu pana poslance Olivy C5 a pozměňovacího návrhu pana poslance Bernáška B mohu konstatovat, že u ostatních pozměňovacích návrhů nevidíme substanciálních rozporů, resp. s těmito návrhy vyslovujeme souhlas.

Víte, že před projednáním ve vládě je také vládní návrh zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a jeho další osud bude záležet na výsledku legislativního procesu dnes projednávaného návrhu. Věřím, že dnes projednávanou normou a případně tedy potom vládním návrhem se podaří posílit jak ochranu zemědělského půdního fondu, tak upravit otázku související s odvody, a to v reakci na aplikaci zákona číslo 402/2010 Sb., v praxi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní je přihlášen pan místopředseda Oliva. Nechce vystoupit paní senátorka? Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl na začátku požádat Sněmovnu o souhlas se stažením mého pozměňovacího návrhu pod písm. C4, který se týká § 11 odst. 1, doplnění písm. k). Tento návrh bych chtěl stáhnout zpět.

Jako druhou věc bych rád načetl dvě legislativně technické úpravy. První je v bodu C8, kdy v úvodní větě v § 22 odst. 3 písm. a) zní, tak tato úvodní věta se nahrazuje slovy "v § 22 odst. 3 se vkládá nové písm. a), které zní". Další text je beze změny.

Další legislativně technická úprava je v bodu C11, kde se číslo 94 nahrazuje číslem 95. Jedná se o administrativní překlep. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní je přihlášen pan poslanec Bernášek. Potom pan poslanec Šarapatka.***
Přihlásit/registrovat se do ISP