(16.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 17, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 110, proti 44. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji. Pan ministr ještě zůstává. Končím tedy projednávání bodu 1.

Budeme se zabývat bodem 2. - Omlouvám se, hlásí se paní předsedkyně Klasnová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nechci v tom dnešním dni vypjatém jednáním o rozpuštění Poslanecké sněmovny tady plýtvat nějakými vzdechy, ale opravdu nechápu minulé hlasování, zvláště k bodu C, kdy si myslím asi jako pejskař, a možná těch pejskařů tady bude více, že zvýšit poplatky důchodcům za psy, kdy většinou psi jsou jediným tvorem, se kterým sdílejí domácnost a se kterým jsou schopni prožívat nějaký plnohodnotný život, mi připadá naprosto nesmyslné. Pokud jsem tedy pochopila správně tento pozměňovací návrh tak, že důchodci budou platit 1500 korun, tak mi to připadá jako velmi nešťastné.

Mrzí mě i to, že jsme připodepsali napříč politickým spektrem dětské exekuce, a nakonec se také ta věc nepříliš uspokojivě vyřešila, byť jsem zaznamenala škodolibou radost Poslanecké sněmovny, že se hlasuje v rozporu s tím, jak navrhuje Ministerstvo financí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já tedy zahájím bod

 

2.
Vládní návrh zákona o směnárenské činnosti
/sněmovní tisk 845/ - třetí čtení

Pan ministr financí je na svém místě, stejně tak jako pan zpravodaj Josef Cogan. Pozměňující návrhy jsou uvedeny v tisku 845/2.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. S řádnou přihláškou pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych v rozpravě ve třetím čtení navrhl zpětvzetí svého pozměňovacího návrhu k tisku 845, protože obdobný návrh jsem podal k tisku 846, kde je integrovanější. Takže tady bych prosil Poslaneckou sněmovnu, aby mi to zpětvzetí potvrdila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, takže rozpravu končím.

Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. (Ministr ani zpravodaj nechtějí vystoupit se závěrečným slovem.)

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já poprosím pana zpravodaje Cogana, aby nám oznámil postup.

 

Poslanec Josef Cogan: Postup, který navrhuji, je poměrně jednoduchý. Nejdříve bychom hlasovali o zpětvzetí návrhu poslance Filipa, potom bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A a potom o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda je námitka nebo nějaký jiný návrh postupu. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že to je celkem jednoduchá procedura, tak o tom ani nemusíme hlasovat, pokud není námitek.

Přikročíme tedy k hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Cogan: Takže nyní bychom přikročili k zpětvzetí návrhu poslance Filipa. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 18, přihlášeno je 162 kolegyň a kolegů, pro 138, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Dále prosím.

 

Poslanec Josef Cogan: Nyní přistoupíme k pozměňovacímu návrhu poslankyně Heleny Langšádlové. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 19, přihlášeno je 162, pro 86, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji?

 

Poslanec Josef Cogan: Nyní bychom hlasovali o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o směnárenské činnosti, podle sněmovního tisku 845, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 20, přihlášeno bylo 162 poslankyň a poslanců, pro 113, proti 7. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání bodu číslo 2.

 

Zahajuji bod

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti
/sněmovní tisk 846/ - třetí čtení

Pan ministr je na svém místě, pan zpravodaj také zůstává. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 846/2.

Otevírám rozpravu a zeptám se, kdo se do ní hlásí. Vidím pana poslance Filipa. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, dovolte mi, abych v rozpravě ve třetím čtení využil tuto možnost a pozměňovací návrh upřesnil, protože v přepisu mi tam chyběla čárka, to znamená, že jsem neoddělil akciovou společnost a společnost s ručením omezeným. Mezi těmi dvěma slovy měla čárka být, takže já si to dovolím jako legislativně technickou připomínku upřesnit a budu to tady číst i s těmi čárkami ve větě, aby to bylo jasné.

V části druhé článku 3 návrhu zákona se doplňuje nový bod 2, který zní: (2) V § 16 odst. 1 písm. a) se slova ", který je akciovou společností nebo společností s ručením omezeným, nahrazují slovy "který je akciovou společností, společností s ručením omezeným nebo státním podnikem".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci za legislativně technickou. Pokud se už nikdo dále nehlásí, o závěrečná slova není zájem, tak přistoupíme k hlasování. Poprosím pana zpravodaje o návrh procedury.

 

Poslanec Josef Cogan: Návrh procedury. Dovoluji si navrhnout, abychom nejdříve hlasovali o legislativně technické připomínce, potom o pozměňovacím návrhu A, potom o návrhu B, případně ve znění legislativně technického návrhu, a poté o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se, zda je jiný návrh. Není tomu tak. Myslím si, že můžeme přikročit k hlasování podle této procedury.

 

Nejprve tedy ona legislativně technická. Zeptám se na stanoviska. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

Zahajuji hlasování. Zeptám se, kdo je pro. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 21, přihlášeno je 162 kolegyň a kolegů, pro 143, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Cogan: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A paní poslankyně Heleny Langšádlové. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 22, přihlášeno 162, pro 116, proti 4. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Cogan: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B ve znění legislativně technických úprav. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 23, přihlášeno je 162 kolegyň a kolegů, pro 144, proti 1. Tento návrh byl také přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP