(16.50 hodin)

 

Poslanec Miroslav Bernášek: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, po dohodě s ministrem životního prostředí žádám Sněmovnu o stažení mého pozměňovacího návrhu, který je pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Šarapatka.

 

Poslanec Bořivoj Šarapatka: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, výbor pro životní prostředí se zabýval senátním návrhem dne 23. května 2013 a navrhl tento návrh na zamítnutí. Jednali jsme ale o jiné materii, než o které budeme dnes hlasovat, protože od té doby, 29. května 2013, byl přijat, nebo předložen komplexní pozměňující návrh, který rozšiřuje senátní návrh i o kvalitativní ochranu zemědělského půdního fondu. Tím pádem podávám návrh, aby se souhlasem Sněmovny bylo zamítnutí možno vzít zpět. Jestli je to takhle hlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Registruji tento návrh. Zeptám se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Zeptám se paní navrhovatelky, zda chce využít závěrečného slova. Není tomu tak. Nikdo ze zpravodajů - buď pan poslanec Papež, pan poslanec Šarapatka, či pan poslanec Čechlovský? Pan poslanec Papež. Prosím.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, ani ne snad závěrečné slovo, ale chtěl jsem navrhnout proceduru na hlasování, jestliže se už nikdo další nebude hlásit do rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, plynule jsme přešli k tomuto bodu. Já vás prosím, abyste proceduru navrhl.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji. Podle toho, jak jsem si dělal poznámky, navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o zpětvzetí pozměňovacích návrhů - ne, nejdříve bychom měli hlasovat o zamítnutí návrhu zákona, protože si myslím, pokud je tento návrh obsažen v usnesení výboru, tak asi nejde, aby ten návrh byl vzat zpět, ale měli bychom o návrhu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Po poradě s legislativou je mi doporučováno, abychom hlasovali o návrhu na zpětvzetí. Pardon, pan poslanec Urban k proceduře.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, vládo, kolegyně a kolegové, pokud to Sněmovna neuznala, že výbor v podstatě stahuje zamítnutí, tak bych s tím měl trochu problém. Tady vystupuji spíše za ministra průmyslu a obchodu. Problém je v tom, že my potřebujeme uvolnit alespoň ty průmyslové zóny. Protože tento zákon vznikl v době, kdy se hledaly kompenzace pro zdroje do státního rozpočtu na boom solárních elektráren, a jeden z těch zdrojů bylo zvýšení poplatků za vynětí ze zemědělské půdy a zasáhlo to významným způsobem i průmyslové zóny, které jsou přesně definovány vládou, které mají svůj seznam. Ty poplatky jsou tak vysoké, že k vynětím jednotlivých pozemků na schválených průmyslových zónách nedochází. To znamená, že veškerá investorská činnost je zastavená. Pokud by ten návrh byl dnes v Poslanecké sněmovně zamítnut, tak ta tristní situace bude pokračovat.

Já jsem proto uvítal kompromisní návrh, který tady byl vysloven, i s požadavkem výboru pro životní prostředí, že tedy netrvají na zamítnutí po podání komplexního pozměňovacího návrhu. Já bych si velmi přál, abychom toto vnímali jako klíčovou věc. Protože kdybychom zamítli ten zákon jako celek, tak bych to viděl jako velký problém. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: To jste mi to moc neulehčili, kolegové. My jsme provedli rychlou poradu, a je asi pravdou, aby mohl být návrh stažen, tak by to vyžadovalo usnesení výboru, to není možné pouze ústy předsedy. Takže po poradě dávám za pravdu panu zpravodajovi a doufám, že s tím Sněmovna bude souhlasit, že budeme hlasovat o zamítnutí. Pokud má někdo námitku proti tomuto mému postupu, samozřejmě ji může uplatnit. Námitka tu není, takže prosím, pokračujte, pane zpravodaji, v navržené proceduře - v návrhu procedury.

 

Poslanec Jiří Papež: Nejdříve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který je obsažen v usnesení výboru pro životní prostředí. Pokud návrh zákona zamítnut nebude, pak bychom hlasovali o návrhu na zpětvzetí pozměňovacích návrhů pana kolegy poslance Bernáška, celého jeho pozměňovacího návrhu, a pana kolegy místopředsedy Sněmovny Olivy, který navrhl vzít zpět pozměňovací návrh označený jako C4. Pak bychom hlasovali legislativně technické, které přednesl také pan místopředseda Oliva ke svému pozměňovacímu návrhu. A potom už bychom mohli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Olivy celém, protože ten je vztažen k pozměňovacímu návrhu, který je pod písmenem A, tedy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení zemědělského výboru. O tom bychom pak hlasovali následně, to znamená, komplexní pozměňovací návrh obsažený v usnesení zemědělského výboru, který máme pod označením jako písmeno A. Pak bychom mohli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Je zde námitka proti takovémuto postupu? Není tomu tak. Takže můžeme přikročit k hlasování.

 

Prvním hlasováním bude tedy návrh na zamítnutí tohoto zákona. Zeptám se pana zpravodaje na stanovisko. (Nesouhlas.) Paní navrhovatelka? (Nesouhlas.) Nesouhlas.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 27, přihlášeno 161, pro 25, proti 90. Tento návrh byl zamítnut.

 

Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji. Nyní bychom mohli hlasovat o zpětvzetí pozměňovacího návrhu pana poslance Bernáška, který je označen jako písmeno B, a pokud proti tomu nebude protest, možná můžeme rovnou hlasovat i o návrhu na zpětvzetí pozměňovacího návrhu C4 pana poslance Olivy.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Je zde námitka proti tomu, abychom spojili toto hlasování? Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat o obou zpětvzetích. Stanovisko, prosím, pane zpravodaji. (Já doporučuji.) Paní navrhovatelka? (Také doporučuji.)

Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 28, přihlášeno je 161, pro 138, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji. Nyní bychom už mohli hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou navrhl pan místopředseda Oliva ke svému pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se ještě na stanoviska. (Zpravodaj: Kladné, doporučuji.) Paní navrhovatelka? (Doporučuji.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 29, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 133, proti 6. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Jiřího Olivy označeném jako písmeno C. Pokud proti tomu nikdo nebude protestovat, můžeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích najednou. To znamená C1 až C11 - mimo C4, které jsme vzali zpět.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Je zde námitka proti společnému hlasování? Není. Můžeme tedy hlasovat najednou. Pane zpravodaji, stanovisko prosím. (Doporučuji.) Paní navrhovatelka? (Stanovisko je neutrální.) Neutrální.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 30, přihlášeno 131, pro 90, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji?

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní bychom měli hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení zemědělského výboru, který je pod písmenem A jako celek.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Stanovisko prosím? (Zpravodaj: Kladné.) Paní navrhovatelka? (Neutrální.) Neutrální.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 31, přihlášeno je 162 kolegyň a kolegů, pro 96, proti 7. Tento návrh byl také přijat.

 

Mám za to, že jsme hlasovali o všech - pane zpravodaji, ano? Je to tak? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP