(13.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1002/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministryně kultury Alena Hanáková. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, paní poslankyně, páni poslanci, účelem návrhu novely autorského zákona, který dnes projednáváme, je zajistit splnění povinnosti České republiky transponovat do našeho právního řádu ve stanoveném termínu dvě nejnovější autorskoprávní směrnici Evropské unie. Jde o směrnici 2001/77/EU novelizující směrnici o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. Druhá je směrnice 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl.

Původně připravený, podstatně obsáhlejší návrh novely byl po připomínkovém řízení s ohledem na stanovené termíny omezen na ustanovení výhradně transpoziční povahy. Ráda bych ovšem uvedla a možná také zdůraznila, že na úrovni Evropské unie se v současné době velmi aktuálně projednává návrh nové směrnice o kolektivní správě a je záměrem Evropské komise i Evropského parlamentu, aby konečný text byl dohodnut do konce letošního roku. Na základě této nové úpravy pro činnost kolektivních správců bude Ministerstvo kultury připravovat další novelu autorského zákona, při níž využije také text dosud projednávaný v rámci veřejných konzultací s celou řadou subjektů.

Jestli dovolíte, alespoň stručně se vyjádřím k vlastnímu obsahu novely. První z transponovaných směrnic prodlužuje dobu ochrany práv k hudebním nahrávkám. Aby hudebníci a zpěváci mohli mít užitek ze všech svých hraných nahrávek i v pozdním věku, prodlužují se jejich práva k nahrávkám, na nichž účinkují, z 50 na 70 let. Stejně tak se prodlužují práva nahrávacím společnostem, které ovšem budou muset těmto umělcům poskytovat dodatečné odměny získané z užití těchto nahrávek během prodloužené doby ochrany. Změní se také počítání doby ochrany práv u hudebních děl s textem, jsou-li vytvořena za účelem společného užití, jak je to typické například u skladeb populární hudby nebo u oper či muzikálů. Transpozice této směrnice si vyžádala i drobnou související změnu zákona o oceňování majetku.

Druhá směrnice se týká takzvaně osiřelých děl a osiřelých zvukových záznamů, to je dosud chráněných děl nebo záznamů, jejichž autor či jiný nositel práv není znám nebo je nedohledatelný. Kromě definice osiřelého díla se zavádí výjimka z výlučných autorských práv ve prospěch kulturních a vzdělávacích institucí a také veřejnoprávních vysílatelů. Tyto instituce s posláním ve veřejném zájmu tak budou moci při splnění daných podmínek osiřelá díla a zvukové záznamy digitalizovat a zpřístupňovat na internetu. Nová úprava by měla napomoci zejména projektům hromadné digitalizace celoevropského kulturního bohatství tím, že se umožní užití dosud blokovaných děl.

Věřím tedy, vážení kolegové, že pomůžete prosadit a schválit tuto transpoziční novelu bez dalších komplikací, a za to vám velmi děkuji. Také vám děkuji za vaši pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní ministryni. Prosím nyní o slovo zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Danu Filipi.

 

Poslankyně Dana Filipi: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Paní ministryně zde představila novelu autorského zákona. Ráda bych připomněla, že touto novelou, jak zde zaznělo, plníme své povinnosti transponovat příslušné směrnice Evropské unie do našeho právního řádu.

Navrhovanými změnami prodloužíme dobu ochrany majetkových práv výkonných umělců k jejich uměleckým výkonům, zaznamenaným na zvukových nahrávkách, a to z 50 na 70 let. Zavedeme doplňkové odměny práva na odstoupení od smlouvy a práva na výplatu odměn beze srážek. Nově pak definujeme osiřelé dílo, určíme pravidla pro důsledné vyhledávání nositelů práv pro ukončení statusu osiřelého díla a zákonné licence pro použití osiřelých děl.

Dovolte mi, abych doporučila projednání tohoto návrhu ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky. Prosím proto, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu.

Budeme hlasovat o návrhu na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zahajuji hlasování - pardon, ptám se ještě, jestli má někdo jiný návrh na přikázání. Nemá. Já musím počkat, až teď doběhnou stopky. Budeme hlasovat. Hlasování pořadové číslo 207 prohlašuji za zmatečné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 208. Táži se, kdo je pro přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 208, přítomno 129, pro 73, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Končím projednávání bodu 47, sněmovního tisku 1002 v prvém čtení. Děkuji paní ministryni, děkuji také paní zpravodajce.

Mám pro vás dvě oznámení. První je to, že ve 14.30 hodin bude zahájen blok ústních interpelací. Dopoledne vám byla sdělena omluva předsedy vlády z dnešního jednání, takže lze očekávat, že blok interpelací na předsedu vlády bude ukončen dříve než v 16 hodin. Okamžitě jak bude ukončen tento blok, bude navazovat blok interpelací na jednotlivé členy vlády. Říkám to pro ty, kteří interpelují jednotlivé ministry, aby počítali s tím, že na ně může přijít dříve řada než v 16 hodin.

Druhé oznámení se týká zítřka. Zítra bude schůze Poslanecké sněmovny pokračovat až v 10 hodin ráno. Začínáme v 10 hodin ráno.

Nyní končím tuto dopolední část našeho jednání. Ve 14.30 hodin bude zahájen blok ústních interpelací.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 13.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP