(11.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

106.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Obchodní dohoda mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé,
podepsaná dne 26. června 2012 v Bruselu
/sněmovní tisk 870/ - druhé čtení

Pan ministr financí Miroslav Kalousek i tentokrát uvede tento bod a zastoupí tak ministra průmyslu a obchodu Martina Kubu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Dámy a pánové, jenom velmi stručně. Je to standardní multilaterální dohoda, kterou státy Evropské unie uzavírají se zeměmi třetího typu. Vzhledem k tomu, že ta dohoda byla podepsána na úrovni Evropská unie na straně jedné a Kolumbie a Peru na straně druhé, je zřejmé, že ratifikovat to musí všechny státy Evropské unie. Pro všechny z nich to bude výhodné, protože jejich investoři a obchodníci budou mít mnohem volnější přístup na kolumbijský a peruánský trh.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Robin Böhnisch. Prosím tedy, aby odůvodnil usnesení výboru, které nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 870/1. Prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Musím říct, že této obchodní dohodě zahraniční výbor věnoval mimořádnou pozornost. Stejně tak této dohodě věnovaly mimořádnou pozornost zainteresované strany.

I z toho důvodu spolu s námi na galerii sleduje projednávání této dohody velvyslankyně Peru, její excelence Marita Landaveri Porturas, kterou tu vítám.

A dodávám, že zahraniční výbor doporučil Sněmovně, aby dala souhlas k ratifikaci obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé. Pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny, a zmocnil mne, zpravodaje výboru, abych na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto tisku. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Pana zpravodaje jenom požádám, abyste odkázal v rámci rozpravy na návrh usnesení. Teď hned, pokud možno. Nikdo jiný se totiž nehlásí.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Opravuji se a omlouvám se a odkazuji na usnesení zahraničního výboru z 26. schůze z 27. února 2013.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Já se přece jenom zeptám, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu tedy končím.

 

Zahajuji hlasování číslo 195. Ptám se, kdo souhlasí s navrženým usnesením. Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 195. Přítomno 131, pro 111, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Já tedy děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji a končím bod 106, sněmovní tisk 870 ve druhém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

107.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
/sněmovní tisk 871/ - druhé čtení

Tentokrát požádám o úvodní slovo ministra zahraničních věcí a místopředsedu vlády Karla Schwarzenberga. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, hlavním cílem předkládané dohody je vytvoření moderního rámce pro všestranné vztahy mezi oběma regiony, které pojí tradiční historické, kulturní, politické, hospodářské a sociální vazby. Dohoda vychází ze společného přání posílit vztahy zemí Evropské unie se zeměmi Střední Ameriky založené na společných zásadách a hodnotách, jakož i upevnit, prohloubit, rozšířit vazby v oblastech společného zájmu v duchu vzájemné úcty, rovnosti, nediskriminace, solidarity a oboustranného prospěchu. (V sále je hlučno.)

Významným elementem dohody, který bude mít pozitivní dopad na posílení hospodářských vztahů obou regionů, je její obchodní část. Jedná se v zásadě o evropskou dohodu o volném obchodu nového typu, což znamená, že vedle eliminace celních sazeb dohoda pokrývá i další oblasti, jako například netarifní překážky obchodu, vymáhání a ochranu práv duševního vlastnictví, přístup na trh služeb a veřejných zakázek a regulatorní spolupráci.

Nepředpokládá, že by bylo nutné k následnému provedení dohody přijmout jakékoliv vnitrostátní provádějící předpisy. Nepředpokládají se ani finanční či rozpočtové dopady. Uzavření dohody je v plném souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky.

Děkuju za pozornost, částečnou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu místopředsedovi vlády. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru. Za omluveného pana kolegu Jaroslava Foldynu se tohoto úkolu ujme pan poslanec František Novosad. Prosím, abyste zdůvodnil usnesení výboru, které nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 871/1. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, zahraniční výbor se k tomuto vládnímu návrhu vyjádřil a podrobně jej projednal dne 27. února 2013 a doporučuje Poslanecké sněmovně následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé. Bod dva a tři jsou standardní. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Pan zpravodaj ještě v rámci rozpravy - prosím, aby odkázal na toto usnesení.

 

Poslanec František Novosad: Doporučuji toto usnesení odsouhlasit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji mnohokrát. Ptám se ještě na další příspěvek do obecné rozpravy. Není žádný, obecnou rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování číslo 196. Táži se, kdo je pro přijetí navrženého usnesení. Kdo je pro? Proti návrhu?

Hlasování číslo 196. Přítomno 132, pro 94, proti 1. S návrhem usnesení tedy byl vysloven souhlas.

 

A já mohu ukončit projednávání bodu 107, sněmovního tisku 871 ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

108.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských
ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána
v Kapském Městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012
/sněmovní tisk 877/ - druhé čtení

Prosím o slovo ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Dámy a pánové, je to velmi jednoduché. Kajmanské ostrovy bývají označovány zemí, které se říká tax paradise, a my se velmi usilovnou diplomatickou činností Ministerstva financí snažíme se všemi těmito zeměmi uzavřít smlouvy o vzájemné výměně informací mezi daňovými správami, aby byly omezeny daňové úniky.

Při této příležitosti dovolte mi povzdech. Já bývám často terčem kritiky ze stran opozice, tedy levicové opozice, která říká, jak málo bojujeme proti daňovým únikům. Já bych rád podotkl, že za celou dobu, co vláda sociální demokracie vládla, se jí nepodařilo, protože na to kašlala, uzavřít jednu jedinou smlouvu s těmito daňovými ráji, abychom daňovým únikům mohli předcházet.***
Přihlásit/registrovat se do ISP