(11.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Prosím o vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

 

Budeme tedy hlasovat o navrženém usnesení, které máme v písemné podobě.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 192. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 192, přítomno 128, pro 104, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Projednali jsme tedy bod 104, sněmovní tisk 787, ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi a též paní zpravodajce.

Sděluji vám omluvu pana ministra a předsedy Legislativní rady vlády Petra Mlsny, který se omlouvá z dnešního jednání z důvodu zasedání Legislativní rady vlády, jejímž je předsedou.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

110.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o počítačové kriminalitě
(Budapešť, 23. listopadu 2001)
/sněmovní tisk 890/ - druhé čtení

Pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy poprosím, aby tentokrát opět za pana ministra Blažka tento návrh uvedl.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, poslední tisk, který zde za pana ministra Blažka uvádím, je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o počítačové kriminalitě. Tato úmluva byla sjednána na půdě Rady Evropy a otevřena k podpisu v Budapešti od 23. listopadu 2001. V platnost vstoupila v červenci 2004. V současnosti tuto úmluvu podepsalo 48 států. Česká republika tak učinila již v roce 2005. Úmluva je výsledkem čtyřletého vyjednávání skupiny expertů, v níž byli nejen zástupci členských států Rady Evropy, ale též například zástupci Spojených států, Kanady, Japonska a dalších.

Jedná se o první a zatím jedinou mezinárodní smlouvu, která se komplexně zabývá kriminalitou páchanou skrze počítače, počítačové systémy, internet a jiné počítačové sítě. Od svého vzniku se stala všeobecně respektovaným nástrojem pro potírání kriminality ohrožující moderní informační společnost.

Hlavním účelem úmluvy je vytvořit společný rámec trestní politiky v oblasti ochrany společnosti proti počítačové kriminalitě. Konkrétně se úmluva zaměřuje na problematiku porušování práv duševního vlastnictví, počítačových podvodů, výroby i šíření dětské pornografie a porušování bezpečnosti počítačových sítí. V oblasti procesního práva je pak úmluvou upravována například problematika prohlídek počítačů a počítačových sítí a sledování internetového provozu. Cílem úmluvy je, jak již bylo uvedeno, vytvořit mezinárodní právní rámec pro účinné potírání počítačové kriminality.

Protože všechny zejména legislativní překážky k tomu, aby Česká republika mohla k úmluvě přistoupit, byly již odstraněny, nic nebrání tomu, aby byla úmluva ratifikována.

Pro úplnost mi opět dovolte dodat, že Senát úmluvu projednal 21. března tohoto roku a vyslovil souhlas s její ratifikací.

Děkuji vám za pozornost a prosím o příznivé posouzení tohoto vládního návrhu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Chtěla jsem požádat zpravodajku, kterou je paní poslankyně Květa Matušovská, ta je ale omluvena. Zastoupí ji pan poslanec Jan Florián. Prosím pana zpravodaje, aby nám odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 890/1. Prosím.

 

Poslanec Jan Florián: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych poděkoval panu ministrovi za uvedení této úmluvy.

Zahraniční výbor se intenzivně zabýval na své 26. schůzi 27. února touto materií. Jako zpravodaj zahraničního výboru doporučuji schválit tuto smlouvu. Vzhledem k tomu, že zpráva zahraničního výboru, nebo usnesení je velmi obsáhlé, dovolil bych si na ně odkázat v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám mnohokrát. Otevírám rozpravu. Prosím pana zpravodaje, aby se odkázal na toto usnesení.

 

Poslanec Jan Florián: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Tímto bych se dovolil odkázat na usnesení zahraničního výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Viktor Paggio se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já nebudu mluvit přímo k věci, ale nedá mi to, abych nezmínil dnešní seminář o kybernetické bezpečnosti, který se bude konat od 14 hodin v místnosti 205 ve Sněmovní 1, který bude mimo jiné mluvit i o zákonu o kybernetické bezpečnosti, který míří sem do Poslanecké sněmovny. Takže ti z vás, kdo chtějí získat nějaké informace a mít více informací při rozhodování o velmi důležitém zákonu, který nám sem přistane za pár měsíců, máte možnost dnes odpoledne. Budou tam velmi zajímaví řečníci. Ve 14 hodin, místnost 205, Sněmovní 1.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Je nějaká další přihláška do rozpravy? Není. Končím tedy rozpravu.

 

Budeme hlasovat o navrženém usnesení, s nímž nás seznámil pan zpravodaj a které bylo také písemně doručeno.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 193. Táži se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 193, přítomno 130, pro 100, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 110, sněmovního tisku 890, ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem

 

105.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci
v celních otázkách, která byla podepsána v Praze dne 1. listopadu 2012
/sněmovní tisk 869/ - druhé čtení

Prosím o slovo ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jenom připomenu, že do dnešního dne mezi Českou republikou a Brazílií není žádná smlouva týkající se celních otázek, která by umožnila společný boj proti podloudníkům a jiným nekalým živlům, které poškozují finanční zájmy obou zemí. Iniciativa k podpisu této smlouvy vyšla z Brazílie a my jsme jí rádi vyšli vstříc.

Dovolím si podotknout, že Senát již vyslovil s touto smlouvou souhlas, a prosím o ratifikaci.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje zahraničního výboru. Byl jím určen pan poslanec Pavel Holík, ten je ale omluven. Zastoupí jej pan poslanec František Novosad. Prosím tedy, abyste nás seznámil, pane kolego, s návrhem usnesení. Bylo nám rozdáno jako sněmovní tisk 869/1. Prosím.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, tento vládní návrh zahraniční výbor projednal dne 27. února 2013. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, která byla podepsána v Praze dne 1. listopadu 2012. Bod 2 a 3 jsou standardní. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Prosím, abyste v rozpravě na toto usnesení odkázal. Nyní tuto rozpravu otevírám. Pane zpravodaji, prosím o odkázání na usnesení.

 

Poslanec František Novosad: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, doporučuji ke schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o další přihlášky do rozpravy. Není žádná. Rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 194. Táži se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 194, přítomno 130, pro 106, proti nikdo. S návrhem usnesení Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

 

Tím jsme projednali bod 105, sněmovní tisk 869 ve druhém čtení. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP