(11.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 188. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 188, přítomno 129, pro 104, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh usnesení byl schválen, a tím jsme projednali sněmovní tisk 982.

 

Končím projednávání bodu 154, děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 114. Je to

 

114.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 993/ - prvé čtení

Návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu patří do kategorie smluv, jejichž přijetí nebo nepřijetí jejich změny je podmíněno souhlasem obou komor Parlamentu a podpisem pana prezidenta.

V České republice vstoupila tato úmluva v platnost v roce 2007 a od té doby Světová antidopingová agentura v souladu s článkem 34 této úmluvy každoročně a vcelku logicky aktualizuje přílohu I - Seznam zakázaných látek a metod dopingu. Formálně se nicméně při změně této přílohy I jedná o změnu celé smlouvy, celé úmluvy, proto musí být opakovaně každoročně schvalována parlamentní cestou.

Letošní aktualizace přílohy I obsahuje dvě drobné změny. První se týká inzulínu, který byl přeřazen do jiné kategorie, a druhou změnou se povoluje užívat léky na zklidnění srdce u některých vybraných sportů.

Na mezinárodněprávní úrovni vstoupila aktualizovaná mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu v platnost 1. ledna 2013. Součástí českého právního řádu se nicméně stane až po jejím projednání Parlamentem a ratifikací prezidentem republiky.

Abychom mohli proceduru schvalování pokud možno urychlit, chtěl bych v podrobné rozpravě navrhnout zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů, tak aby mohlo být nové znění přílohy schváleno ještě před prázdninami.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane ministře, jsme v prvém čtení, čili podrobná rozprava nebude. Poprosím vás, abyste v té obecné rozpravě tento návrh vznesl. Děkuji.

Nyní požádám o slovo zpravodaje výboru pro prvé čtení pana poslance Roma Kostřicu.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Domnívám se, že pan ministr velmi podrobně vysvětlil veškeré náležitosti, které jsou k tomu zapotřebí. Já to jako zpravodaj výboru mohu doporučit k dalšímu projednávání v orgánech Parlamentu. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji a otvírám nyní obecnou rozpravu. Pan ministr Petr Fiala se hlásí.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Vážená paní předsedkyně, jak jsem avizoval, navrhuji zkrátit lhůtu mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se ještě, zda někdo další chce vystoupit v rámci obecné rozpravy.

My se teď dostáváme ještě do složité situace. Pana zpravodaje požádám, aby tento návrh pana ministra přednesl jako poslanec, protože jde o to, že návrh tohoto typu musí být přednesen poslancem. Abychom si to ještě upřesnili. Prosím.

 

Poslanec Rom Kostřica: Jako poslanec Sněmovny chci doporučit projednávání této smlouvy v dalších orgánech Poslanecké sněmovny.

Jestli mohu vstoupit do toho prvního čtení, jak pan ministr zdůraznil, je tady určitý časový problém. Nejvhodnější by bylo zkrácení 60denní lhůty na projednání výborů o 36 dní, tj. na 24 dnů. Je to doba, která uplyne mezi koncem květnové schůze Poslanecké sněmovny, na které by mělo proběhnout první čtení, a začátkem schůze červnové. Vím, že tento návrh může být vetován, protože se jedná o delší zkrácení, čili v případě, že by došlo k vetování tohoto návrhu, tak bych podpořil návrh pana ministra na zkrácení o 30 dní. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže ten první návrh je na 24 dnů a druhý, pokud bude vetován první návrh, tak druhý návrh na 30 dnů. Ještě někdo chce vystoupit v rámci obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a budeme nejprve hlasovat o návrhu na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh na přikázání? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování číslo 189. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby to bylo přikázáno k projednání výboru zahraničnímu. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 189, přítomno 128, pro 102, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Nyní návrh na zkrácení lhůty k projednání na 24 dnů.

Zahajuji hlasování číslo 190 a táži se, kdo je pro tento návrh na zkrácení lhůty. Proti návrhu?

Hlasování číslo 190, přítomno 129, pro 79, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 24 dnů. Končím projednávání bodu 114 sněmovního tisku 993 v prvním čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 113. Je to

 

113.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy
mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované
justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských
a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu,
podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012
/sněmovní tisk 962/ - prvé čtení

Tento návrh za omluveného ministra spravedlnosti Pavla Blažka přednese ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, předně mi dovolte omluvit ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který je na zahraniční služební cestě a který mě požádal, abych za něj krátce uvedl projednávaný sněmovní tisk.

Přesně se jedná o vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu. Tento protokol byl podepsán v Uherském Hradišti 29. října minulého roku.

Před dvaceti lety, 29. října 1992, byla v Praze podepsána uvedená Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a její Závěrečný protokol. Smlouva byla dobrým základem pro začátek dvoustranné justiční spolupráce po zániku společného státu. Praktické zkušenosti s její aplikací však časem ukázaly určité problémy související s nedostatečnou úpravou některých oblastí a zároveň odhalily oblasti, ve kterých má smlouva nedostatky. Protokol o změně a doplnění smlouvy proto zúročuje zkušenosti z dosavadního poskytování právní pomoci v trestních věcech, zohledňuje účast obou dvou stran v nových mezinárodněprávních nástrojích upravujících uvedenou problematiku, a posunuje tak kvalitu smluvních vztahů mezi našimi dvěma státy v této oblasti na vyšší úroveň. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP