(11.30 hodin)
(pokračuje Fiala)

Vzájemná pomoc při uplatňování institutu spolupráce v justičních trestních věcech bude poskytována v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným v příslušných mnohostranných úmluvách, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Cílem poskytování právní pomoci v trestních věcech je mimo jiné i zjednodušení uplatnění a doplnění vnitrostátních právních předpisů přijatých za účelem výkonu právně závazných aktů EU.

Protokol stanovuje obecný princip přímého styku justičních orgánů při poskytování právní pomoci. Výjimkou jsou ty případy předávání trestních řízení týkajících se trestných činů, za které může být podle právního řádu dožadující smluvní strany uložen trest odnětí svobody na dobu převyšující pět let.

Protokol dále stanovuje výjimku z obecné zásady speciality při vydávání, resp. předávání osob. Zde je potřeba zdůraznit, že tento princip není prolomen vůči vlastním občanům a ve specifických případech, kdy tak rozhoduje nezávislý soud. U předávání odsouzených osob protokol rozšiřuje okruh osob, jež mohou být předány k výkonu trestu odnětí svobody na území druhého smluvního státu, o odsouzené osoby, které nejsou státními občany druhé smluvní strany, ale mají na jejím území trvalý pobyt.

Protokol dále upravuje situace, kdy se přeshraniční sledování vykonává výhradně za použití technických prostředků sledování pohybu bez potřeby druhé smluvní strany, stanovuje postup a podmínky pro sledování zásilky, získávání důkazů v trestních věcech za použití agenta nebo prostřednictvím předstíraného převodu, spolupráci formou společných vyšetřovacích týmů či předávání utajovaných skutečností.

Sjednání protokolu je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy ČR a napomůže mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech mezi smluvními stranami.

Protokol je v souladu s ústavním pořádkem, ostatními součástmi právního řádu ČR a se závazky vyplývajícími pro ČR z mezinárodního práva a z jejího členství v EU. Provádění protokolu bude v působnosti Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra a nepředpokládá se, že si vyžádá zvýšené náklady na státní rozpočet.

Kvalita dvoustranné justiční spolupráce v trestních věcech je z pohledu ČR dlouhodobě na vysoké úrovni a věříme, že podepsaný protokol úroveň této spolupráce potvrdí a umožní její další rozvoj.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní o slovo zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Renátu Witoszovou. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Co dodat? Doporučuji postoupit k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji. (Pobavení a potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádné přihlášky, obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh na přikázání? Nemá.

 

Zahajuji hlasování číslo 191. Ptám se, kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu. Proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 191 přítomno 129, pro 98, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Končím projednávání bodu 113, sněmovního tisku 962 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

104.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů proti korupci
(Mérida, 11. prosince 2003)
/sněmovní tisk 787/ - druhé čtení

Také tentokrát místo omluveného ministra spravedlnosti tento návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala. Pane ministře, prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych za pana ministra spravedlnosti krátce uvedl i další vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů proti korupci z roku 2003.

Jak na tomto místě uvedl pan ministr spravedlnosti v říjnu loňského roku, kdy tuto úmluvu představoval, jedná se o první univerzální právní dokument v boji proti korupci. Úmluva má ve světě velké renomé a zahrnuje obecné vyjádření politické vůle zúčastněných zemí k řešení korupce a jejího potírání cestou trestního práva. Obsah úmluvy byl velmi podrobně prozkoumán zahraničním výborem Poslanecké sněmovny, proto za pana ministra pouze shrnu přehled nejdůležitějších oblastí úpravy.

Státy se přistoupením k úmluvě zavazují kriminalizovat korupci jak národních, tak zahraničních veřejných činitelů, zpronevěru, zneužití nebo jinou formu odvedení majetku, obchodování s vlivem, zneužití funkce, neoprávněné obohacení i korupci a zpronevěru v soukromém sektoru. Prosazování těchto pravidel členské státy podpoří tím, že vyvinou preventivní protikorupční strategie, transparentní systémy náboru veřejných činitelů a zavedou pravidla a standardy jejich chování, dále zavedou systém veřejných zakázek založený na principech transparentnosti hospodářské soutěže a objektivních kritériích rozhodování a také vytvoří podmínky pro přístup veřejnosti k informacím.

Souhlasem s touto úmluvou vyjádříte, dámy a pánové, vůli ČR, jejích představitelů i veřejné moci jako takové bojovat proti negativním jevům korupce, stíhat odpovědné osoby a spolupracovat na potírání korupce s ostatními státy.

Na závěr bych ještě uvedl, že Senát vyslovil souhlas s ratifikací na schůzi 6. prosince loňského roku. Dovoluji si vás za kolegu Blažka i celou vládu požádat o vyslovení souhlasu s návrhem na ratifikaci této úmluvy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Lenku Andrýsovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 787/1. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych jenom ještě krátce doplnila pana ministra v tom, že tato úmluva neznamená jenom a pouze vyjádření politické vůle k řešení otázek korupce, ale také to znamená snazší přístup k know-how zemí, které už tuto úmluvu ratifikovaly.

Já bych k diskusi na zahraničním výboru ještě dodala detaily, konkrétně že jsme diskutovali článek 6, konkrétně existenci specializovaných orgánů potírajících korupci, také jsme diskutovali článek 7, to znamená vlastně obsahově něco jako zákon o úřednících, pravidla ve veřejné správě, která by měla fungovat, financování politických stran, také článek 8 jsme diskutovali - ten pojednává o nastavení pravidel chování pro veřejné činitele. Zkráceně bych to nazvala jako problematiku etického kodexu. Dospěli jsme k tomu, že řadu těchto věcí nemusíme jako stát aplikovat, nicméně slouží to jako inspirace. Některé body této úmluvy jsou závazné - jednalo se například právě o zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který jsme již schválili ve Sněmovně a díky kterému právě můžeme dneska tuto úmluvu ratifikovat.

Na zahraničním výboru, jak jsem říkala, jsme diskutovali právě i otázku specializovaných orgánů a zahraniční výbor se ve většině usnesl i na tom, že důrazně varuje předtím, aby se tato schválená dohoda stala záminkou pro vznik dalšího úřadu či instituce. To byl tedy většinový názor zahraničního výboru.

A teď už se konečně dostávám k samotnému usnesení, které jsme schválili. My jsme tedy ve výsledném efektu doporučili Poslanecké sněmovně podpořit ratifikaci této úmluvy s tím, že v samotném usnesení, které najdete v informačním systému Poslanecké sněmovny, je také uvedeno, jaká prohlášení ČR musí dodat při uložení ratifikačních listin. Tato konkrétní prohlášení se týkají jednak toho, kdo bude plnit informační povinnost, tj. tedy Ministerstvo spravedlnosti. Další věc je, že tato úmluva bude brána jako právní základ pro spolupráci v oblasti vydávání, pokud nebude podepsána jiná úmluva v této oblasti. Dále třeba se jedno z těchto prohlášení týká jazyků, ve kterých bude Česká republika komunikovat, bude to tedy čeština, angličtina či francouzština, a také usnesení, které se potom týká výměny dalších informací atd.

To by bylo ode mne vše. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP