(11.10 hodin)
(pokračuje Schwarzenberg)

Česká republika se sjednáním protokolu vyslovila souhlas a v souladu s usnesením vlády ze dne 16. května 2012 č. 357 a poté, co jej podepsaly všechny členské státy, 13. června 2012, byl protokol předložen do ratifikačních procesů. (V sále je neklid.)

Protokol obsahuje pět článků.

Podle článku 1 návrhu protokolu žádné ustanovení Lisabonské smlouvy přiznávající právní statut Listiny základních práv Evropské unie ani ustanovení této smlouvy týkající se prostoru svobody, bezpečnosti a práva neovlivňují rozsah a platnost ochrany práva na život, ochrany rodiny a ochrany práv týkajících se vzdělání, jak je zaručeno příslušnými články ústavy Irska.

Dle článku 2 návrhu protokolu žádné ustanovení Lisabonské smlouvy nijak nemění pro žádný členský stát rozsah nebo výkon pravomoci Unie v oblasti zdanění.

Článek 3 návrhu protokolu se týká bezpečnosti a obrany. Konstatuje například, že společná bezpečnostní a obranná politika Unie se netýká bezpečnostní a obranné politiky ani závazků jednotlivých členských států a Lisabonskou smlouvou není ovlivněna tradiční irská politika vojenské neutrality.

Protokol by měl na základě článku 4 vstoupit v platnost pokud možno 30. června 2013. Nebudou-li však do tohoto data uloženy všechny ratifikační listiny, vstoupí v platnost prvním dnem v měsíci následujícím po uložení poslední ratifikační listiny.

Článek 5 zakotvuje stejnou platnost 24 jazykových verzí protokolu, to jest stávající úřední jazyky Evropské unie a chorvatský jazyk.

Protokol je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Evropské unii, jakož i dalšími mezinárodněprávními závazky České republiky. Protokol nebude mít žádný hospodářský ani finanční dopad na státní rozpočet.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu místopředsedovi. Prosím nyní o slovo zpravodajku pro první čtení. Byla určena paní poslankyně Kateřina Konečná. Jak jsem již řekla, je dnes řádně omluvena. Proto ji zastoupí paní poslankyně Jana Fischerová. Musíme ovšem o tom hlasovat, protože je to smlouva v prvém čtení.

 

Takže nejprve zahajuji hlasování pořadové číslo 186. Ptám se, kdo souhlasí se změnou zpravodaje, aby se tedy této role ujala paní poslankyně Jana Fischerová. Kdo je pro? Proti?

V hlasování pořadové číslo 186 přítomno 122, pro 96, proti nikdo. Změnu zpravodaje jsme schválili.

 

Prosím paní poslankyni Janu Fischerovou, aby se ujala role zpravodaje.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Všem vám děkuji za důvěru, že se mohu ujmout zpravodajování. Pouze doplním, jak zde pan místopředseda vlády a ministr zahraničí tuto mezinárodní smlouvu uvedl, že se jedná o typ prezidentské smlouvy. Já souhlasím, aby byl tento tisk 294 postoupen do druhého čtení. Zároveň doporučuji, aby byl svěřen k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh výboru zahraničnímu. Je to tedy ve shodě s tím, co navrhuje paní zpravodajka. Ptám se, zda má ještě někdo jiný návrh na přikázání. Nemá.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 187. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby byl návrh přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je pro? Proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 187 přítomno 125, pro 100, proti nikdo. Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Tím končím prvé čtení sněmovního tisku 994, končím projednávání bodu 115. Děkuji panu ministrovi, děkuji též paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

154.
Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013
/sněmovní tisk 982/

Tento materiál uvede ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Prosím, pane ministře. (V sále je hluk.)

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji, paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navrhovaná změna rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013 je změnou, která nemá žádné nároky na finanční prostředky ze státního rozpočtu, ale pouze na zvýšení celkového výdajového rámce a limitu fiskálního cílení. Zvýšení výdajů je plně kryto finančními prostředky fondu.

Velmi krátce bych jenom popsal, o které změny se jedná. Jedná se o zvýšení výdajových limitů, které by měly sloužit k pokrytí výplat smluvních závazků, a to ve výši 281 mil. v programu Panel. Potom je zvýšení výdajového limitu z titulu poskytování úvěru na opravy a modernizaci v novém programu Panel 2013 plus, a to o 500 mil. korun. Aktuálně je na této výdajové položce k dispozici 210 a ke konci měsíce dubna fond evidoval již 67 přijatých žádostí o celkovém objemu 348 mil.

Dále se jedná o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými výdajovými položkami v rozsahu 9,8 mil. Snížení příjmové strany rozpočtu fondu na položce příjmů z úroků je dáno nabytím účinnosti zákona o rozpočtových pravidlech, kde je uložena státním fondům povinnost vést účty u České národní banky, čímž samozřejmě dochází na straně Státního fondu rozvoje bydlení k poklesu příjmů řádově o 110 mil. korun.

Další položkou je zapracování správních výdajů a příjmů z úrokových výnosů holdingového fondu do rozpočtu SFRB. V okamžiku předložení návrhu rozpočtu fondu pro rok 2013 ještě nebyl ukončen legislativní proces, který umožňoval realizaci finančního nástroje JESSICA. V rozpočtu SFRB tehdy nemohly být příjmy a výdaje holdingového fondu zahrnuty. Dozorčí rada i výbor fondu tento návrh změny rozpočtu podpořily a vládou byl návrh změny rozpočtu odsouhlasen dne 3. dubna 2013.

Takže vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto bych vás chtěl požádat o schválení předloženého návrhu změny rozpočtu SFRB na rok 2013. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 982/1. Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Šulce. Prosím, aby nás pan kolega informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Jiří Šulc má slovo.

 

Poslanec Jiří Šulc: Děkuji, paní předsedkyně. Ještě dobré dopoledne.

Dámy a pánové, náš výbor tuto materii samozřejmě projednal, schválil a doporučuje. Myslím si, že to od zpravodaje stačí. Kdyby byly nějaké další dotazy, tak jsem připraven.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Jenom upozorním, že usnesení výboru máme k dispozici pod č. 157, kde je návrh, aby Poslanecká sněmovna sněmovní tisk 982 schválila v předloženém znění.

Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky. Nehlásí se nikdo, končím tedy všeobecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Zde prosím pana zpravodaje, aby v podrobné rozpravě jenom odkázal na usnesení. Stačí odkázat na příslušné usnesení.

 

Poslanec Jiří Šulc: Děkuji. Já se omlouvám. Teď jsem se ještě dohadoval s panem předsedou. Ano, nyní mohu odkázat na usnesení výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, zda ještě někdo jiný chce vystoupit v podrobné rozpravě. Nikdo, končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které nám bylo doručeno písemně a je obsaženo v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, v němž je návrh, aby Poslanecká sněmovna sněmovní tisk 982 schválila v předloženém znění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP