(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem dnešním jednání a já mám pro vás jednu informaci na úvod. Ověřovatelkami 53. schůze Poslanecké sněmovny byly určeny paní poslankyně Kateřina Konečná a paní poslankyně Gabriela Pecková a obě tyto poslankyně jsou dnes řádně omluveny z jednání. Protože bez nich nelze vylosovat pořadí pro ústní odpolední interpelace, požádám nyní Poslaneckou sněmovnu, abychom rozhodli o nových ověřovatelích. Mým návrhem je, aby se ověřovateli stali pan poslanec Jiří Krátký a pan poslanec Marek Benda, ověřovateli pro losování ústních interpelací na 53. schůzi Poslanecké sněmovny. Musím se zeptat, jestli je nějaký protest proti tomuto postupu a proti těmto návrhům nebo jsou-li návrhy jiné.

 

Není nic takového, takže zahájím hlasování číslo 185 a táži se Sněmovny, zda souhlasí s tím, aby se ověřovateli pro losování ústních interpelací na 53. schůzi stali pan poslanec Jiří Krátký a pan poslanec Marek Benda. Kdo je pro? Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 185. Přítomno 100, pro 72, proti 1. Tyto ověřovatele tedy Poslanecká sněmovna schválila a já za to děkuji.

 

Máme před sebou projednávání dalších bodů. Prvním z nich je bod číslo

 

115.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu
týkajících se Lisabonské smlouvy
/sněmovní tisk 994/ - prvé čtení

Tento návrh uvede místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Prosím, pane místopředsedo, o vaše úvodní slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážená paní předsedkyně, vážení přítomní i nepřítomní poslankyně i poslanci, dovolte, abych jménem vlády uvedl návrh, kterým se předkládá Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy.

Dne 12. června 2008 odmítli občané Irska v referendu Lisabonskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, která byla podepsána zástupci členských států Evropské unie dne 30. prosince 2007 v Lisabonu. Po vyřešení vzniklé situace přijali při příležitosti zasedání Evropské rady dne 19. června 2009 hlavy států a předsedové vlád členských států Evropské unie rozhodnutí reagující na obavy občanů Irska a prohlásili, že obsah toho rozhodnutí by měl být ve formě protokolu připojen k zakládajícím smlouvám Evropské unie. Protokol byl v souladu s tímto rozhodnutím a prohlášením sjednán dne 16. května 2012 a podepsán dne 13. června 2012 v Bruselu.

Pro účely schvalovacího procesu v České republice byl protokol na základě rozhodnutí vlády kvalifikován jako mezinárodní smlouva ve smyslu článku 10a Ústavy a k jeho ratifikaci bude nutný souhlas Parlamentu udělený ústavní většinou. Tato ústavněprávní kvalifikace je založena na formálním hledisku, to je skutečnost, že protokolem jsou doplňovány zakládající smlouvy Evropské unie. Po stránce materiální představuje protokol smluvní instrument deklaratorní povahy a nezakládá přenos pravomocí orgánů České republiky na mezinárodní organizaci.

Dne 12. června odmítli občané Irska v referendu Lisabonskou smlouvu, pozměňující Smlouvu o Evropské unii. Vzniklou situací se zabývala Evropská rada poprvé na svém zasedání 19. a 20. června 2008. Členské státy projevily vůli pokračovat v ratifikačním procesu Lisabonské smlouvy a poskytly Irsku čas k nezbytným konzultacím a analyzování situace s cílem navrhnout další postup. Tehdejší předseda irské vlády Brian Cowen pak informoval Evropskou radu na jejím zasedání v prosinci 2008 o obavách, které vedly irské voliče k odmítnutí Lisabonské smlouvy. Členské státy následně přijaly společný politický závazek poskytnout Irsku záruky reagující na tyto obavy a premiér Brian Cowen zavázal na politické úrovni irskou vládu, za podmínky provedení tohoto společného závazku do poloviny roku 2009, usilovat o ratifikaci Lisabonské smlouvy do konce funkčního období tehdejší Komise, to je 31. října 2009.

Dne 19. června 2009 při příležitosti zasedání Evropské rady pak přijali hlavy států a předsedové vlád členských států Evropské unie rozhodnutí reagující na obavy občanů Irska, jež negativně předurčily výsledek referenda o Lisabonské smlouvě. V souladu s prohlášením, které ve stejné době hlavy států a předsedové vlády rovněž učinili, by obsah tohoto rozhodnutí měl být ve formě protokolu připojen k zakládajícím smlouvám Evropské unie, a to v okamžiku uzavření příští smlouvy o přistoupení.

Návrh Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy, jak jej předložila irská vláda v souladu s výše uvedeným rozhodnutím a prohlášením, byl 11. října 2011 podle čl. 48 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii postoupen Evropské radě a oznámen vnitrostátním parlamentům. Evropská rada se 25. října 2011 obrátila na Evropský parlament a Komisi s žádostí o konzultaci. Evropský parlament též požádala, aby souhlasila s tím, že s ohledem na rozsah navrhovaných změn nebude svoláván Konvent, ale pouze mezivládní konference. Souhlas Evropského parlamentu byl vysloven 18. dubna 2012 a spolu s ním Evropský parlament přijal v konzultační proceduře kladné vyjádření k návrhu protokolu. Taktéž kladné stanovisko Evropské komise bylo přijato 4. května 2012. Evropská rada následně 11. května 2012 vymezila mandát pro mezivládní konferenci, na níž byl dne 16. května protokol sjednán. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP