(18.10 hodin)
(pokračuje Bendl)

Zavádí nové sankce, a to zákaz chovu zvířat a propadnutí týraného zvířete nebo zabrání týraného zvířete s cílem efektivně zabránit chovateli v dalším týrání zvířat. Upřesňuje právní úpravu umisťování týraných zvířat do náhradní péče, což umožní rychle a efektivně zabránit dalšímu týrání zvířete.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na svých schůzích dne 22. února a 21. března 2012. V rámci jeho projednávání bylo schváleno deset pozměňovacích návrhů, které se týkají zejména zrušení návrhu na oprávnění vstupu Policie České republiky do obydlí z důvodu ochrany zvířat proti týrání, zjednodušení podmínek poučení a kurzů k péči o prasata a formou novely veterinárního zákona i doplnění podmínek pro domácí porážku skotu mladšího 24 měsíců a jelenovitých z farmového chovu.

Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí Ministerstva zemědělství, proto s nimi souhlasím. Pouze pozměňovací návrh veterinárního zákona si dovolím v rámci podrobné rozpravy navrhnout k úpravě znění, aby více vyhovovalo potřebám zemědělců, kteří domácí porážku provádějí. V podrobné rozpravě bych se potom k tomuto pozměňovacímu návrhu věcně přihlásil. Jinak děkuji zemědělskému výboru za konstruktivnost při projednávání této materie.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 582/1 a 582/2. Nyní prosím pana zpravodaje výboru pana poslance Františka Dědiče, aby se ujal slova a přednesl nám svoji zpravodajskou zprávu. Prosím.

 

Poslanec František Dědič: Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. Chtěl bych vás seznámit s usnesením zemědělského výboru z jeho 28. schůze dne 21. března 2012, ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů - pozměňovací návrhy jsou v usnesení dále obsaženy - a v závěru svého usnesení zemědělský výbor zmocnil zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Vzhledem k tomu, že při přepisu došlo k některým drobným nedopatřením, tak já potom v podrobné rozpravě vás seznámím s legislativně technickými úpravami usnesení, aby mimo jiné bylo zcela jasné, že vypouštíme tu část, která se týká zákona o Policii České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a tuto rozpravu tedy zároveň končím. Zahajuji rozpravu podrobnou, do té je přihlášen pan poslanec Jiří Papež a své vystoupení avizoval také pan ministr Bendl. Prosím, pane poslanče Papeži.

 

Poslanec Jiří Papež: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Chtěl bych ve svém stručném vystoupení pouze odkázat na to, že jsem podal pozměňovací návrh v písemné podobě, na webových stránkách Poslanecké sněmovny je označen jako sněmovní dokument 2081, a v souladu s jednacím řádem na tento svůj pozměňovací návrh tímto odkazuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr Petr Bendl.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo. Já bych se teď formálně přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který máte ve svých materiálech.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se paní předsedkyně poslaneckého klubu Kateřina Klasová.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, také velice stručně. Moje pozměňovací návrhy jsou uvedeny pod číslem 2166, sněmovní dokument.

Možná jenom ve stručnosti. Jedná se o tři krátké změny. Jedna z nich, asi ta nejpodstatnější, se týká definice útulků. Nikde v zákonech není specifikováno, co se útulkem přesně rozumí. Veterinární správa se na tuto skutečnost odvolává a zařízení, které nemá provedenu jako útulek přímo kolaudaci stavebním úřadem, zásadně považuje za zájmový chov. V takových zařízeních pak kontroluje pouze očkování proti vzteklině s odůvodněním, že nic jiného jim zákon neumožňuje. Toho zneužívají různé právní subjekty a o zvířata se řádně nestarají, nevedou evidenci a zařízení jim často slouží za zdroj obživy, kde doslova parazitují na darech určených pro zvířata, zvířata hromadí a odmítají dávat do fyzické adopce. Proto pokládám za nutné, aby do pojmu, který bude v zákoně specifikován jako útulek, patřila veškerá zařízení, která fakticky tuto činnost provozují, aby v nich bylo možno provádět řádné kontroly.

Jenom bych chtěla říci, že definice útulku je také v evropské dohodě o ochraně zvířat v zájmovém chovu.

Ty další pozměňovací návrhy jsou tedy uvedeny pod číslem 2166, ke kterým odkazuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní poslankyně. Hlásí se pan zpravodaj František Dědič. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Dědič: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám navrhl legislativně technickou změnu, pozměňovací návrh k usnesení zemědělského výboru číslo 100 z 28. schůze dne 21. března 2012. Text by tedy zněl:

Za prvé, v článku 1 bod 1 zní: "1. název zákona zní Zákon ze dne - teď příslušný den - kterým se mění zákon číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů."

Za druhé, v článku 1 v bodě 2 se slova Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která zní - nahrazují slovy: Část třetí zní. Slova Část čtvrtá se nahrazují slovy: Část třetí. Slova Článek pět se nahrazují slovy Článek čtyři. A věta Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá a dosavadní článek pět se označuje jako článek šest se zrušuje.

Za třetí, v článku 1 se bod 3 zrušuje.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji a ptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Ivan Fuksa.

 

Poslanec Ivan Fuksa: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jsem se tady při prvním čtení k tomuto zákonu vyjadřoval k tomu absurdnímu riziku, které tady hrozilo v souvislosti s prolomením domovní svobody a vzniku takové totální absurdní situace, že policie k vám může vniknout do bytu i za situace, kdy například vám uhynou akvarijní rybičky a takzvaně vás nahlásí občan nebo soused nebo kdokoliv jiný. Já děkuji zemědělskému výboru za to, že tyhle nesmysly z toho zákona byly odstraněny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji a ptám se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím a tím končí i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dále se budeme zabývat bodem

 

13.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a Františka Laudáta
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů
/sněmovní tisk 543/ - druhé čtení

Za navrhovatele tento návrh uvede pan poslanec a předseda Petr Gazdík. Prosím, aby se ujal slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP