(18.00 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 30 z přihlášených 173 poslanců pro 156, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji zástupkyni vlády, děkuji představiteli Senátu a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu a tím je

 

73.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání
sněmovního tisku 623 ve výborech Poslanecké sněmovny

Prosím, aby tento návrh uvedla paní zpravodajka, paní poslankyně Fischerová.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji vám. Vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, já vás tímto chci požádat o odsouhlasení návrhu na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech u sněmovního tisku 623 o 20 dnů.

Krátce vám zdůvodním, o co se jedná. Podávám tento návrh v souladu i se žádostí pana ministra dopravy pana Pavla Dobeše. Jedná se o dohodu mezi Českou republikou a Agenturou pro evropský globální navigační systém, je vám znám většinou jako Galileo, což je navigační evropský systém hlavně pro civilní potřeby. Protože je ohraničený čas, tato agentura, která bude mít sídlo v Praze v ulici Janovského, postupně budou začínat nabíhat pracovníci během léta do Prahy, a proto vyslovuji před vámi tuto žádost, abyste byli ochotni toto podpořit, zkrácení lhůty pro jednání ve výborech. Konstatuji, že už ve výborech byly projednány návrhy této smlouvy, usnesení bylo pozitivní jak v Senátu, tak i v Poslanecké sněmovně: 15. 3. zde bylo první čtení, 11. 4. zahraniční výbor přijal doporučení do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Navrhuje se tedy zkrácení lhůty o 20 dní.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, zda se do této rozpravy někdo hlásí. Nikoho nevidím, a proto rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani zde se nikdo o slovo nehlásí, i podrobnou rozpravu končím.

 

Protože nepředpokládám závěrečné slovo, budeme hlasovat o návrhu usnesení, které bych formulovala takto: "Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovního tisku 623 ve výborech o 20 dnů."

O tomto zahajuji hlasování a prosím, abyste se vyjádřili, zda jste pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 31 z přihlášených 173 poslanců pro 142, proti 4. Návrh byl přijat. Já děkuji paní zpravodajce a konstatuji, že návrh usnesení byl schválen a lhůta byla zkrácena o 20 dní.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu. Tím je

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.
/sněmovní tisk 570/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede předseda vlády Petr Nečas. Prosím, aby se ujal slova.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chci jenom připomenout, že důvodem této novely jsou problémy, které nastaly po změně zákona provedené zákonem č. 109/2009 Sb. Týká se především problematiky podpor malého rozsahu, ale i taktických problémů s ohledem na provoz centrálního registru podpor malého rozsahu. Větší podrobnosti jsem uvedl v průběhu prvního čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane předsedo. V prvém čtení jsme tento návrh přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 570/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Ivana Fuksu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Ivan Fuksa: Vážená paní předsedající, vážení poslanci, jak představil pan premiér hlavní motivy této změny, tak je jednoznačně efektivní kontrola těchto vkládaných dat. Bylo to projednáno na hospodářském výboru, který tento návrh doporučil ke schválení a puštění do druhého čtení. Následně byl projednáván i pozměňovací návrh legislativy, který ve druhém čtení nebyl zapracován do tohoto usnesení. Já jsem si ho tedy osvojil, vložil jsem ho a přednesu ho potom v rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji za zpravodajskou zprávu. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Hlásí se pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Fuksa: Vážená paní předsedající, vážení poslanci, parlamentní legislativa k tomuto návrhu zákona předložila doplňující pozměňovací návrhy pouze technického charakteru, které bohužel ve druhém projednávání nebyly vloženy do závěrečného usnesení a doporučení mimo jiné i z toho důvodu, že já jako zpravodaj jsem v té době byl na zahraniční cestě mimo Evropu, a proto jsme tedy následně tuto náležitost napravili tím, že jsem se k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásil. Nechali jsme ho vložit do systému, je to sněmovní dokument 2083. Tento dokument byl projednán i s předkladatelem a tato technická změna byla předkladatelem akceptována. Plné znění je vloženo jak do internetu, tak je i k rukám projednávajících. Takže navrhujeme tento technický doplněk č. 2083.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji za uvedení a avízo tohoto pozměňovacího návrhu. Jen upozorňuji, že bude třeba, abyste tento návrh poté, co bude otevřena podrobná rozprava, ještě zopakoval, nebo na něj alespoň odkázal. Ptám se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, a proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou a předpokládám, že v ní vystoupí pan poslanec a zpravodaj Fuksa.

 

Poslanec Ivan Fuksa: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jak jsem zmiňoval, zmiňovaný text je ve sněmovním dokumentu 2083, jedná se o drobné technické úpravy - uvozovky, paragrafy a seřazování podle abecedního pořadí, pouze čistě technická úprava v bodě 1, v bodě 2 v § 2, jak je předloženo, je to zhruba v rozsahu dvou formátů A4. Já tady nebudu tyto všechny věci číst, jsou k dispozici na internetu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci Ivanu Fuksovi a ptám se, kdo dále si přeje vystoupit v podrobné rozpravě. Pokud nikdo, tak tuto rozpravu končím a končím i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu a tím je bod

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 582/ - druhé čtení

Prosím, aby pan ministr zemědělství Petr Bendl předložený návrh z pověření vlády uvedl.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, cílem předkládaného návrhu zákona je dosažení plné slučitelnosti národních právních předpisů s evropskou právní úpravou a zlepšení ochrany zvířat proti týrání, které vychází z průběžného hodnocení aplikace zákona v praxi. K tomuto cíli návrh především upřesňuje v souvislosti se zvyšujícími se požadavky Evropské unie na kvalifikaci osob, které usmrcují zvířata nebo pracují s pokusnými zvířaty, minimální požadavky na vzdělání a odbornou přípravu k získání a prokázání požadované kvalifikace včetně požadavku na školicí pracoviště. Ruší řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení, nebo ochrana zvířat při veřejném vystoupení je dostatečně upravena přímo v zákoně. Návrh již pouze stanoví podmínky pro ohlášení veřejného vystoupení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP