(18.20 hodin)

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem je velmi jednoduchá. Ten zákon platí, nicméně v současné době je pod paragrafy 16, 17 v odst. 1 a 2 slovo "může" vymáhat škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Ty paragrafy se nahrazují slovy "je povinen" a tečka na konci věty se nahrazuje čárkou a vkládá se věta "nejsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele".

Toto je velmi jednoduchá změna, která umožní orgánům veřejné moci vymáhat škody za nesprávný úřední postup. Tento návrh zákona byl projednán ústavně právním výborem, který jej schválil, a výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který k němu nepřijal žádné usnesení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a taktéž ústavněprávnímu výboru. Usnesení ústavněprávního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 543/3. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj předložil záznam z jednání, který byl doručen jako sněmovní tisk 543/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Josef Novotný mladší. Prosím.

 

Poslanec Josef Novotný ml.: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu, projednala též vláda, která ho nedoporučuje ke schválení. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 23. schůzi po odůvodnění dr. Stanislavem Polčákem a po zpravodajské zprávě mé přijal toto usnesení: Nepřijal ke sněmovnímu tisku 543 žádné usnesení.

Toť vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane zpravodaji. A nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru, tím je pan poslanec Jan Farský, aby se ujal slova a seznámil nás s usnesením výboru.

 

Poslanec Jan Farský: Ústavněprávní výbor tento tisk č. 543 projednal na svém jednání a přiklonil se k návrhu, který byl předložen, a doporučuje jej ke schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. A otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy není žádná písemná přihláška. Já se ptám, zda se do ní někdo hlásí z místa. Nikoho takového nevidím, a proto obecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou. Do ní je přihlášen pan poslanec Jiří Šulc a já ho zvu k mikrofonu.

 

Poslanec Jiří Šulc: Vážené kolegyně, kolegové, paní předsedající, já bych si dovolil načíst jenom krátký návrh, a to ve znění, že dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Kdo dále si přeje vystoupit v podrobné rozpravě? Pokud nikdo, končím podrobnou rozpravu a končím též druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Přistoupíme k následujícímu bodu a tím je

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 563/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Dobrý podvečer. Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsem již uvedl při příležitosti prvního čtení, jedná se o napravovací technickou novelu, tak aby ty správní poplatky mohly být vůbec vybírány.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 563/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Miroslava Jeníka, aby nás seznámil se svou zprávou.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s 82. usnesením výboru pro sociální politiku ze 14. schůze konané dne 15. února 2012.

Po úvodním slově náměstka ministra práce a sociálních věcí a zpravodajské zprávě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. a kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, sněmovní tisk 563, a dále zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Žádám, abyste se zviditelnili, pokud se chcete přihlásit z místa. Nikdo tak neučinil, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Ani tady není žádná písemná přihláška a ani tady nikoho nevidím, že by signalizoval zájem o vystoupení. Proto i podrobnou rozpravu končím. Tím končí i druhé čtení tohoto návrhu. Samozřejmě děkuju panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu návrhu. Tím je

 

19.
Návrh poslanců Václava Mencla, Kateřiny Klasnové, Petra Skokana,
Vítězslava Jandáka, Václava Kubaty, Ivany Levé a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 592/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji tedy, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 592/1.

Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl již připravený pan poslanec Václav Mencl. Prosím.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, nezbytnost navrhované právní úpravy omezení hlasitosti reklamy, v teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání vychází zejména z dlouhodobých a četných stížností televizních diváků na jimi nepříznivě vnímaný jev, kdy zejména při přerušení televizního pořadu reklamou dojde ke skokovému zvýšení hlasitosti zvukové složky vysílaného programu. Vzhledem k tomu, že se řešení tohoto problému nikdo v takových minulých pěti letech neujal, dovolili jsme si jako skupina poslanců napříč politickým spektrem tento návrh předložit.

Chtěl bych konstatovat, že jsme dostali stanovisko vlády. Po podrobném prostudování samozřejmě chceme uplatnit požadavky vlády do příslušného tisku, včetně předložení vyhlášky, a z tohoto hlediska a i na základě projednávání s provozovateli televizního vysílání a dalšími účastníky tohoto procesu rezignujeme na schválení v prvním čtení, tj. použití § 90, a navrhujeme postupovat v normálním legislativním procesu, na tři čtení, s normálními lhůtami. To nám umožní udělat příslušné úpravy zákona a také dokončit práce na vyhlášce, které, jak bych chtěl konstatovat, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání již nejen zahájila, ale je již v zásadě pracovní znění této vyhlášky hotovo a v této chvíli je projednáváno především s technickými řediteli provozovatelů televizního vysílání sdružených v takzvané Asociaci televizních organizací, tak jak to koneckonců Asociace televizních organizací požadovala.

Zákon a vyhláška vycházejí z podkladů Evropské vysílací unie EBU a jsou plně slučitelné s předpisy Evropské unie. Dokončení této vyhlášky předpokládáme do konce května. To znamená, že v rámci legislativního procesu, projednávání, budeme mít vyhlášku k dispozici tak, abyste se všichni mohli přesvědčit, že skutečně do sebe vyhláška a novela zákona zapadají. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP