(12.00 hodin)
(pokračuje Petrů)

Domníváme se, že je třeba zachovat standardní hierarchii správních úřadů, to znamená základní, okresní, odvolací krajskou a kasační ústřední. Jako argument doktrína uvádí - cituji: S tím je spojena možnost zřizování a rušení územních pracovišť formou interního aktu řízení, která umožní zvýšit flexibilitu řízení spolu s relativně snadnou další optimalizací celého systému pomocí eventuálního zrušení těch územních pracovišť, která se v praxi ukážou jako neefektivní, resp. málo využívané. Proti tomu však stojí čl. 79 ústavy - ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem; předkladatel změnou standardních správních úřadů na dekoncentráty tuto ústavní povinnost obchází, a tím poškozuje právní jistotu.

Děkuji. (Potlesk několika poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Prosím nyní paní poslankyni Vladimíru Lesenskou.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesla svou žádost a požádala vás tímto o vyřazení bodu číslo 68, kterým je Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010, sněmovní tisk 402. Myslím si, že tato zpráva je v současné době naprosto nevypovídající a zastaralá, a to vzhledem k rychlému vývoji na všech světových trzích, nejen na tom našem. Děkuji. (Potlesk několika poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Hulinského.

 

Poslanec Petr Hulinský: Vážená paní předsedající, vyzvala jste mě a předtím někteří kolegové, kteří měli žádost jak o vyřazení, tak zařazení bodu, dostali šanci, kterou vlastně chtějí projednat jako první; předpokládám, že tu samou šanci mám tedy i já, protože jste nespecifikovala, jestli se jedná o vyřazení, nebo zařazení v této chvíli. (Předsedkyně PS M. Němcová: O vyřazení, pane poslanče!) Vyřazení v této chvíli. Takže tedy nejdříve začnu vyřazením a na zařazení teprve přijde čas.

V tom případě bych požádal váženou Sněmovnu o vyřazení bodu Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Marka Bendy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky.

Já bych to rád odůvodnil tím, že když se podíváte do důvodové zprávy, tak nezbytnost dosavadní úpravy této změny a způsobu používání majetku k privatizaci, výnosů z prodeje tohoto majetku a zisků z účasti státu v obchodních společnostech je obsažena právě v § 5 odst. 3 zákona 178/2005 Sb. a je vydána především potřebou plnit jeden z významných úkolů vlády pro toto volební období, jak se píše v důvodové zprávě. To znamená, soustředit výnosy z prodeje majetku státu na zvláštních účtech ministerstva a předběžně a v případě potřeby využívat k financování důchodové rezervy. Dozvíme se, že za tím účelem je nutné vypustit i z dosavadní právní úpravy obsažené v zákoně 178/2005 Sb. nezbytné ekonomicky nepodstatné platební tituly umožňující použití privatizačních prostředků a snížit tlak na vynakládání privatizačních prostředků a prioritně je rezervovat v případě potřeby spojené s realizací důchodové reformy. Nicméně se tam zároveň i hovoří, že kromě financování důchodové rezervy by měly být privatizační prostředky v budoucnu použity též na financování nákladů spojených s přípravou a projednáváním privatizačních projektů a rozhodnutí o privatizaci pro financování nákladů spojených se správou majetku, který se po neúspěšné privatizaci, jak se píše v důvodové zprávě, vrátil zpět do vlastnictví ČR k financování nákladů spojených s vedením restitučních sporů, soudních a správních řízení vyplývajících ze zákona č. 427/1990 Sb., k úhradě plnění, ke kterým se Ministerstvo financí zaváže v mimosoudních dohodách a narovnáních, které budou uzavřeny s oprávněnými osobami. Vzhledem k tomu, že i v důvodové zprávě se dozvíme, že se množí počet případů, kdy původně privatizovaný majetek, který se vrátil do vlastnictví ČR, zůstává v péči Ministerstva financí i po dobu několika let a péče o tento majetek do jeho další privatizace bez vynaložení nezbytně nutných finančních prostředků na jeho zachování, to znamená na údržbu, to znamená na ochranu před zničením nebo poškozením, je nadále neúnosná a zvyšují se i nároky na úhradu nákladů spojených s realizací zákonů upravujících proces tzv. malé privatizace, a to nákladů spojených se soudními spory a správními řízeními, ke kterým je Ministerstvo financí buď pasivně, nebo aktivně legitimovaným účastníkem, myslím si, že je potřeba jednoznačně stáhnout tento tisk z dnešního projednávání nebo z projednávání této Poslanecké sněmovny, a opravdu, aby byl dopracován. To znamená, můj návrh je vyřadit tento bod z jednání Poslanecké sněmovny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Antonín Seďa má nyní slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně Poslanecké sněmovny. Mám návrh na změnu pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to konkrétně návrh na vyřazení bodu 87 - Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě, sněmovní tisk 406/3, vrácený Senátem. Děkuji za podporu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Václav Neubauer. Není přítomen. Pan poslanec... (Námitky.) Promiňte, já jsem vás neviděla. Prosím.

 

Poslanec Václav Neubauer: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, navrhuji vyřadit z dnešního jednání této schůze bod číslo 70, sněmovní tisk 306, který se týká pokračování v projednávání výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2010. Děkuji. (Potlesk několika poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Roman Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, navrhuji vyřadit z pořadu schůze bod číslo 86 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Je to tisk 378, návrh zákona vrácený Senátem.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Jan Chvojka prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážení přátelé z ODS, vážení přátelé z TOP 09, vážení přátelé z Věcí veřejných, vážení nezařazení přátelé, vážení přátelé z ČSSD, vážení přátelé z KSČM, vážení přátelé z LVA 21, dovolte mi, abych předložil návrh na vyřazení bodu číslo 60. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jde o sněmovní tisk 441. Prosím o podporu tohoto mého návrhu. Myslím si, že si tento vládní návrh zákona vyřazení zaslouží. Děkuji. (Předsedkyně PS M. Němcová: Pardon, tisk prosím?) Tisk číslo 441.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Jan Látka prosím. (K řečnickému pultu míří posl. V. Jandák.) Pan poslanec Jan Látka! Promiňte, pane kolego. (Posl. Jandák odchází a děkuje. Pobavení v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP