(11.50 hodin)
(pokračuje Rykala)

Dovolte mi, abych jenom krátce odůvodnil, proč bych chtěl tuto informaci od pana ministra. Je to z toho důvodu, že v médiích prosakují různé informace z Ministerstva školství, informace, kterých se studenti středních škol bojí. Jsou to informace o tom, že jim budou neskutečně narůstat úroky ze školného, když si na školné na vysokých školách půjčí. Mají obavy z toho, že školné bude zavedeno už v roce 2013. A já si myslím, že když jsou vysílány z vašeho ministerstva, prostřednictvím paní předsedající pane ministře, takovéto informace do médií, tak byste měl seznámit všechny občany České republiky s tím, jak si představujete školné v České republice. Děkuji vám. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Adam Rykala. Nyní pan poslanec Jiří Zemánek.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych požádal o zařazení nového bodu s názvem Informace o kariérním řádu ve školství, o jeho přípravě od pana ministra školství, pana ministra Dobeše. Poprosil bych o jeho zařazení za poslední pevný bod v úterý 8. 11.

Krátce zdůvodním proč. V předchozích dnech této schůze Poslanecké sněmovny jsme projednávali vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů s tím souvisejících, v prvém čtení. A já se domnívám, že problematika kariérního řádu je úzce spjata právě s tímto zákonem. Proto bych poprosil pana ministra o informaci, v jakém stavu přípravy tento takzvaný kariérní řád ve školství je. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím pana poslance Romana Váňu.

 

Poslanec Roman Váňa: Dobré dopoledne, vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, předpokládám, že si také mohu vybrat, kterou ze svých přihlášek nyní vyčerpám. Je tomu tak, paní předsedkyně?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, já tady mám přihlášku, která se jmenuje zařazení nového bodu informace ministra vnitra.

 

Poslanec Roman Váňa: Dobrá tedy, takže nejprve zařazení nového bodu.

Vážení kolegové, vážené kolegyně, v současné době jsme svědky snahy rozpočtově výrazně omezit činnost Hasičského záchranného sboru České republiky. Omezení zdá se býti tak veliké, že by mělo dojít k významnému rušení počtu požárních stanic v území, a to až o několik desítek, a také k velkému propouštění profesionálních hasičů. Hovoří se až o 2,5 tisících osob. V případě, že by došlo k takovémuto omezení profesionální požární ochrany, je nepochybné, že tíha zabezpečení požární ochrany v obcích bude přenesena právě na obce, které ji mohou zabezpečovat prostřednictvím svých jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Je ovšem zřejmé, že tuto dobrovolnou činnost, která není honorována a která je komplikovaná vnějšími vlivy, jako je třeba uvolňování členů těchto jednotek ze zaměstnání a podobně, je možné poskytovat pouze v omezeném rozsahu. Rozsah této činnosti je také dán výcvikem a školením těchto osob zařazených do jednotek požární ochrany. Zdá se tedy, že právě kvalifikace dobrovolných hasičů bude v budoucí době hrát velkou roli, ale zároveň jsme svědky omezování finančních prostředků na výcvik jednotek požární ochrany.

Myslím si, že tento velmi závažný bod, který se týká šířky celého obyvatelstva, neboť požární ochrana je problém celého území státu, by si zasloužil nový bod, a to pod názvem Informace ministra vnitra o zajišťování financování odborné přípravy členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. A navrhuji tento bod zařadit do bloku zpráv. Doufám, že tuto informace podpoříte. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Adam Rykala. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Adam Rykala: Měla jste pravdu, paní předsedkyně. To jsem mohl rovnou navrhnout i to druhé na program.

Já bych vás poprosil, vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl úpravu programu jednání naší schůze, a sice spočívající v tom, že vypustíme bod, který je označen v tuto chvíli jako bod 85 - zákon o celní správě, sněmovní tisk 453.

Důvodem pro vyřazení tohoto bodu je fakt, že máme důležitější věci na programu dnešní schůze. Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně Miroslava Strnadlová.

 

Poslankyně Miroslava Strnadlová: Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, žádám o vyřazení bodu č. 90 - pomoc v hmotné nouzi, sněmovní tisk 372/5. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Josef Smýkal. Prosím.

 

Poslanec Josef Smýkal: Pěkné odpoledne. Vážená paní předsedkyně, vládo, kolegyně a kolegové, chci vás tímto požádat o vyřazení bodu pořadu, a to bodu č. 89, to jest úsporná opatření v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, sněmovní tisk 315. Děkuji vám za pochopení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Jaroslav Vandas. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Vandas: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, žádám o vyřazení bodu č. 100, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonů o důchodovém spoření a doplňkovém penzijním spoření. Je to tisk 414/5. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Dále prosím pana poslance Romana Váňu.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, navrhuji z jednání 25. schůze vyřadit bod č. 97. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Je zařazen jako sněmovní tisk 411/4. Tento zákon byl Senátem již stejně zamítnut, tak bychom ho nemuseli projednávat ani na této schůzi. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím dále pana poslance Jiřího Petrů.

 

Poslanec Jiří Petrů: Takže já si dovoluji navrhnout jednu změnu, zařazení do programu. Jako první pevně zařazený bod z bloku třetích čtení na pátek 4. listopadu návrh změny zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, sněmovní tisk 370. A druhý můj návrh je na vyřazení bodu č. 83, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky.

Důvodem je, že není dostatečně odůvodněno přijetí tohoto zákona a potřeba přebudování standardních správních úřadů na dekoncentráty, územní pracoviště. Doktrína správního práva existenci dekoncentrátu odmítá a ani předkladatel zcela neodůvodnil, proč by standardní vertikální struktura měla být nahrazena neformální, a tudíž nepřehlednou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP